login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie - nabór do klasy sportowej
 

Zarządzenie Nr 5/2019

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie

 

z dnia 09 maja 2019r

 

w sprawie: rekrutacji do klasy IV o profilu ogólnym sportowym

 

Podstawa prawna :

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r – Prawo Oświatowe

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017r w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego.

3. Rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017r w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych.

4. Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 12 kwietnia 2017r w sprawie utworzenia oddziału sportowego.

5. Decyzji Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 09 maja 2017r w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie klasy/oddziału klasy sportowej.

 

zarządzam co następuje:

 

§1.

1. Ogłaszam rekrutację do klasy IV o profilu ogólnym sportowym w Szkole Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie

2. Warunkiem utworzenia klasy sportowej, o której mowa jest w ust. 1, jest zakwalifikowanie

do klasy co najmniej 20 uczniów.

§2.

Rekrutacja do klasy sportowej odbędzie się zgodnie z  Regulaminem Oddziału Sportowego.  Wzory wniosków do w/w regulaminu stanowią załączniki: o przyjęcie do klasy czwartej sportowej   załączniki nr 1, wzór akceptacji regulaminu załącznik nr 2, oświadczenie rodzica załącznik nr 3.

§3.

 

Wnioski o przyjęcie do klasy sportowej przyjmowane są w sekretariacie szkoły w terminie do 22 maja 2019r.

§4.

 

Powołuje się komisje rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klasy IV o profilu sportowym: piłka nożna i piłka ręczna Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie w następującym składzie:

1.      Beata Miler-Kornicka – przewodnicząca komisji

2.      Renata Rychlińska – członek

3.      Andrzej Matuszewski – członek

4.      Christian Serkies - członek

§5.

 

Zasady pracy komisji  i kwalifikacji do oddziału sportowego są opisanie w Regulaminie Oddziału Sportowego rozdział II i umieszczonego na stronie Internetowej www.sp4.chojnow.eu .

§6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie.

 

Życzymy bezpiecznych i słonecznych wakacji!!
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie