Wygląda dobrze
To pole jest wymagane


KONKURS PLASTYCZNO - FOTOGRAFICZNY

 "BOCIAN - NIEZWYKŁY PTAK I JEGO ŚWIAT"Koło Przyjaciół Dzieci działające przy Szkole Podstawowej w Niedźwiedzicach zaprasza wszystkich miłośników przyrody oraz bocianiego klekotu do udziału w VII konkursie plastyczno-fotograficznym  pt. „BOCIAN – NIEZWYKŁY PTAK I JEGO  ŚWIAT"


Cele konkursu:

·        rozwijanie zdolności plastyczno-fotograficznych, wyobraźni, spostrzegawczości  oraz inwencji twórczej dzieci i młodzieży zrzeszonej w Kołach Przyjaciół Dzieci;

·        zwrócenie uwagi uczestników konkursu na  miejsce bociana w polskiej kulturze, krajobrazie oraz potrzebę ochrony tego ptaka;

·        rozszerzenie grona przyjaciół bociana białego;

·        integracja Kół Przyjaciół Dzieci;


Wymagania dotyczące prac konkursowych

Prace plastyczne: płaskie, format pracy – A3 lub A4technika  - dowolna.

Prace fotograficzne przedstawiające treści związane tematycznie z konkursem: format nie mniejszy niż 15 x 25 , wykonane na papierze fotograficznym

Każda praca na odwrocie powinna zawierać:

Metryczkę oraz zgodę należy odciąć i nakleić na odwrocie pracy nadsyłanej na konkurs „BOCIAN – NIEZWYKŁY PTAK I JEGO  ŚWIAT (załącznik)

Dane uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie w celach

przeprowadzenia i promocji konkursu.

 

Każda placówka  może przesłać na konkurs maksymalnie 10 prac plastycznych i fotograficznych

 

 

Kryteria oceny

1.    Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę walory artystyczne (kolorystyka, kompozycja, estetyka, pomysłowość, oryginalność wykonanej pracy itp.)

2.    Prace zbiorowe nie będą oceniane.

Terminy

1.    Prace konkursowe należy dostarczyć

do 27 kwietnia 2017  roku, do p. Aleksandry Halikowskiej sala nr 5.

3.    Ogłoszenie wyników nastąpi   12 maja 2017  roku

4.    Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.

5.     Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną poinformowani  o wynikach konkursu  mailem bądź telefonicznie.

6.     Prace będą wyeksponowane podczas pikniku „Pod bocianim gniazdem" na  który zostaną zaproszeni laureaci konkursu wraz z opiekunami

7.    Wręczenie nagród laureatom konkursu oraz osobom wyróżnionym odbędzie się 30 maja 2017 roku podczas Pikniku „Pod bocianim gniazdem" w Niedźwiedzicach

8.    Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

Metryczkę oraz zgodę należy odciąć i nakleić na odwrocie pracy nadsyłanej na konkurs „BOCIAN – NIEZWYKŁY PTAK I JEGO  ŚWIAT

 

METRYCZKA PRACY

 

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA

 

 

KLASA , NAZWA I ADRES SZKOŁY

 

 

 

 

ZGODA

(wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni)

 

Wyrażamy zgodę na:

Udział naszego dziecka w konkursie plastycznym „BOCIAN – NIEZWYKŁY PTAK I JEGO  ŚWIATogłoszonym przez Koło Przyjaciół Dzieci działające przy Szkole Podstawowej w Niedźwiedzicach.

             

             

 Data, czytelny podpis :

 

 

………………………………………

 

 
*************************************************************************


KONKURS O ŚW. JANIE PAWLE II

„Św. Jan Paweł II wśród dzieci świata"

 

 

1.Organizator

Oddział Miejski TPD w Legnicy

 

2.Cele konkursu:                                                                                                                     

 rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania życiem i nauczaniem św. Jana Pawła II,

-  propagowanie wartości wychowawczych utożsamianych z postacią papieża;

-  kształtowanie i rozwijanie w uczniach wyobraźni oraz zdolności plastycznych;

- przybliżenie uczniom postaci Jana Pawła II jako autorytetu moralnego współczesnego świata;

- zachęcenie najmłodszego uczestników do prezentowania własnych umiejętności;

 

3. Informacje o konkursie: 

Konkurs został podzielony na kategorie

 -literacka :

„Jan Paweł II papież wszech czasów"

- plastyczna

„Jan Paweł II Polak, Europejczyk, - Papież pielgrzym"

„Jan Paweł II – inicjator Światowych Spotkań Młodzieży"

- prezentacja multimedialna                                                                                                                       

Konkurs jest indywidualny i polega na wykonaniu jednej z prac według wybranej kategorii.

Pracy plastycznej lub literackiej bądź multimedialnej wg zasad określonych poniżej.                                                                 

4. Kategorie konkursu:

klasa IV – VI szkoły podstawowej

klasa I- III gimnazjum

klasa I- III lub I- IV szkoły ponadgimnazjalne

Przedłożone prace zostaną ocenione przez Jury wyznaczone przez organizatora.

Za najlepsze prace zostaną przyznane nagrody .

Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania i wykorzystania przedłożonych prac w celu umieszczenia ich na wystawie upamiętniającej św. Jana Pawła II.

Nadsyłane prace należy opisać drukowanymi  dużymi literami, podając imię i nazwisko, wiek, szkołę lub placówkę oraz imię i nazwisko opiekuna /nauczyciela , pod kierunkiem którego została wykonana.     

                                                                                                    

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.TERMIN NADSYŁANIA PRAC UPŁYWA 15 maja br.

 

Prace należy składać na adres:

Zarząd Oddziału Miejskiego TPD

Aleja Orła Białego 2, 59-220 Legnica

lub do przewodniczącej Koła – Aleksandry Halikowskiej

 

Wszelkie informacje  można uzyskać pod nr telefonu 76/724 51 09 lub 696 378 814, osoba do kontaktu: p.  Alina Tarnawska

 

Podsumowanie konkursu odbędzie się 2 czerwca w Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy ul. Mickiewicza 3.

 

O wynikach konkursu zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo te placówki, z których będą nagrodzeni laureaci konkursu.

 

 

Prace plastyczne – technika dowolna, praca nie może być mniejsza niż format A4; filmy w formacie MP4; prezentacje w programie POWERPOINT lub PDF, JPG

 

*************************************************************
IX Przegląd Zbiorów Młodych 


Kolekcjonerów i Hobbystów


Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy organizuje IX Przegląd Zbiorów Młodych Kolekcjonerów i Hobbystów w dniu 18 marca 2017 r. w godz. 10:30-12:30 w C.H. Galerii Piastów w Legnicy ul Najświętszej Marii Panny 9. Ekspozycję można przygotowywać od godz. 9:30..

       W przeglądzie może wziąć udział kolekcjoner w wieku 6-19 lat (przekroczenie wieku może dotyczyć tylko osoby niepełnosprawnej), który zgłosi do 13 marca 2017r. swój udział podając imię, nazwisko, adres, wiek, szkołę, do której uczęszcza, telefon i opis kolekcji.

          W tym roku stawiamy na innowacyjnośc z uwagi na nową edycję i atrakcyjne nagrody

I miejsce – 500 zł, II miejsce – 300 zł, III miejsce – 200 zł oraz nagrody rzeczowe i wyróżnienia, a dla zwycięscy puchar. Przyznana zostanie także nagroda publiczności. Aranżacja stoiska we własnym zakresie (organizator udostępnia: stół, podesty, ławy oraz pufy na mniejsze kolekcje). Prosimy o rzetelną weryfikację kolekcji.  

            Wszyscy uczestnicy otrzymają plakietki okolicznościowe i dyplomy uczestnictwa oraz napój i ciastko.. Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie 15 zł od zgłaszającego na konto O/O TPD Legnica lub wyjątkowo do kasy Oddziału Miejskiego al. Orła Białego 2 I Piętro lub oświadczenie, że wpłata zostanie dokonana w dniu imprezy do godziny 10:00. Pieniądze zostaną przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów organizacji imprezy.


Nr konta bankowego:

BANK ZACHODNI WBK 1 ODDZIAŁ w LEGNICY

73 1090 2066 0000 0001 1971 2196

 Aleksandra Halikowska 


***************************************************************

 

XV KONKURS PLASTYCZNY „ŻYJMY ZDROWO I BEZPIECZNIE"

 

Oddział Miejski TPD w Legnicy ogłasza XV edycję konkursu


„Żyjmy zdrowo i bezpiecznie

oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym"


         Konkurs ma na celu popularyzację zdrowego stylu życia (racjonalne odżywianie, uprawianie sportów, właściwe spędzenie wolnego czasu, zapobieganie nałogom) oraz bezpieczeństwa (bezpieczne poruszanie się po drogach, bezpieczna kąpiel, zapobieganie pożarom, itp.).

W tym roku przewidujemy także wydzielenie w konkursie części dotyczącej zasad ruchu drogowego - za prace o tej tematyce będą przyznawane osobno miejsca i wyróżnienia. Dla osób, które podejmą ten temat przewidziane są specjalne wyróżnienia i nagrody ufundowane min. przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy.

 

W pracach należy podać:

·        imię i nazwisko,

·        wiek

·        szkołę lub placówkę wykonującego.

 

Termin dostarczenia prac upływa -17 marca 2017r

Prace należy składać

w sali nr 5 (u p. Aleksandry Halikowskiej) lub w świetlicy szkolnej.

 

        

Laureaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem Przewodniczących drogą mailową, wyniki będą również dostępne na stronie internetowej TPD. Organizatorzy nie zwracają nagrodzonych prac.

 

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!!!

                                                                                 

 

***********************************************************************************************************************************(szerokość: 750 / wysokość: 1062)

********************************************************


KONKURS TPD CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ 


 (szerokość: 150 / wysokość: 150)

 

Celem konkursu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, kształtowanie humanistycznej postawy człowieka wobec zwierząt i przyrody, promowanie działań na rzecz ochrony i odnowy środowiska, kształtowanie postaw proekologicznych, aktywizację dzieci i młodzieży w kierunku działań nastawionych na ochronę środowiska. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież, oraz grupy z Legnicy oraz regionu legnickiego.

Uczestnicy wykonują prace plastyczne i fotograficzne przedstawiające zarówno piękno przyrody, które należy chronić, jak również ukazujące niszczący wpływ człowieka na środowisko i sposoby jej ochrony.

WYMAGANIA

·       Praca może być wykona indywidualnie lub przez grupę:

·       prace plastyczne powinny być wykonane na formacie nie większym od A2 (59,4cm x 42cm) w technice płaskiej (rysunek, malarstwo, wydzieranka, batik itp.),

·       jeden uczestnik lub grupa uczestników w przypadku pracy zbiorowej może wykonać tylko jedną pracę,

·       prace fotograficzne mogą być zarówno kolorowe jak i czarno-białe, ich format nie może być mniejszy niż pocztówkowy.

Nadsyłane prace należy opisać DRUKOWANYMI DUŻYMI LITERAMI (najlepiej komputerowo), podając imię i nazwisko, wiek, szkołę lub placówkę wykonującego oraz imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, pod którego kierunkiem powstała praca.

 

NAGRODY

Prace plastyczne będą oceniane w 4 kategoriach wiekowych i w każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane co najmniej 3 miejsca i wyróżnienia.

Prace fotograficzne będą oceniane bez podziału na kategorie wiekowe. Zostaną przyznane co najmniej 3 nagrody i wyróżnienia.

Prace można przynosić do p. Aleksandry Halikowskiej (sala nr 5)

 lub do ŚWIETLICY

TERMIN SKŁADANIA PRAC - 26 października 2016 r.

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie