Regulamin konkursu fotograficznego

         „Miejsca Pamięci Narodowej - Chojnów i okolice"

 (szerokość: 375 / wysokość: 348)

1.  Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VII , rodziców oraz sympatyków Szkoły  Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie.

2. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie Miejsca Pamięci Narodowej -    

    Chojnowa i okolic  poprzez fotografię.

3. Cele konkursu:

   - Popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania

   wolnego czasu.

   - Upamiętnienie 100 - lecia Niepodległości Polski.

   - Poznanie miejsc Pamięci Narodowej w regionie.

   - Budzenie patriotyzmu.

4. Sposób przeprowadzania konkursu:

  - Każdy uczestnik zgłasza do 3 prac.

  - Format prac: dowolny

  - zdjęcia należy dostarczyć do biblioteki szkolnej oraz dołączyć kartkę

    z imieniem i nazwiskiem autora, tytuł pracy oraz oświadczeniem o prawach

    autorskich do fotografii.

5. Miejsce i termin składania prac:

    Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 20 kwietnia 2018 r.

6. Kryteria oceny prac. Komisja będzie oceniała:

    - Estetyka i efekt wizualny, przejrzystość techniczna poprawność wykonania.

    - Prezentacja tematu w sposób przyciągający uwagę.

    - Oryginalne ujęcie Miejsc Pamięci Narodowej.

7. Wyniki konkursu oraz fotografie będą opublikowane na stronie internetowej

     Szkoły oraz wyeksponowane w „Czwórkowej Galerii"

8. Najlepsze prace zostaną nagrodzone w dniu 27 kwietnia 2018 r. oraz

    wykorzystane w celu promocji 100 - lecia Niepodległości Polski i Szkoły.


 Zapraszamy do udziału: uczniów klas IV-VII , rodziców oraz sympatyków Szkoły  Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie.

                                                                               

 Oświadczenie dzieci, rodziców, sympatyków Szkoły konkursu fotograficznego pt.  „Miejsca Pamięci Narodowej - Chojnów i okolice"

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, wyłącznie na potrzeby szkoły, moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka*oraz na użyczenie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka w przypadku publikacji zdjęć na stronach internetowych organizatora konkursu fotograficznego pt.  „Miejsca Pamięci Narodowej - Chojnów i okolice".

 

Podstawa prawna:

 

1. Ustawa o ochronie o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922)

2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017 r. poz. 880)

 

 

 

……………………………….                                                             ……………………………………..

miejscowość, data                                                                                        czytelny podpis

 

  Pobierz plik do wydruku (14.87 kb)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie