Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 19/20

                                                                                                                                                           z dnia 30.09.2020 Dyrektora Szkoły

                                                                                                                                                           Podstawowej Nr 4 w Chojnowie       

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁOWKI SZKOLNEJ

§ 1

Postanowienia ogólne

1.      W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła prowadzi stołówkę szkolną.

2.      Stołówka szkolna funkcjonuje w dni nauki szkolnej od następnego dnia po inauguracji roku szkolnego, natomiast kończy wydawanie obiadów 2 dni przed zakończeniem nauki w danym roku szkolnym. Godziny pracy stołówki ustala się rokrocznie według potrzeb, harmonogram-załącznik nr 1.

3.      Stołówka nie funkcjonuje w czasie ustawowych dni wolnych od pracy, świąt i przerw w zajęciach szkolnych.

4.      W dni wolne od zajęć dydaktycznych stołówka jest czynna kiedy, liczba uczniów zadeklarowanych na dzień przekroczy 50 osób.

5.      Regulamin korzystania ze stołówki określa zasady odpłatności oraz warunki korzystania przez uczniów i pracowników szkoły z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej- załącznik nr 2.

§ 2

 

Uprawnienie do korzystania ze stołówki

 

1.      Do korzystania z posiłków przygotowanych w stołówce szkolnej uprawnieni są

a)      uczniowie Szkoły  Podstawowej Nr 4 wnoszący opłaty indywidualnie po złożeniu deklaracji korzystania z obiadów na dany rok szkolny – załącznik nr 3

b)      uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 4, których obiady refundowane są przez MOPS, GOPS,

c)      nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 4 po złożeniu deklaracji korzystania z obiadów na dany rok szkolny.

 

 

§ 3

Ustalenie wysokości opłat za posiłki

 

1.       Wysokość opłat za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Organem Prowadzącym.

1)      wysokość opłat za posiłki dla  uczniów, ustala się w wysokości kosztów wykorzystanych do przygotowania posiłku (wsad do kotła).

2)      wysokość opłat za posiłki szkolne dla pracowników, ustala się w wysokości  kosztów przygotowania posiłku oraz kosztów utrzymania stołówki.

2.      O zmianie odpłatności za posiłki korzystający ze stołówki poinformowani zostaną co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem.

 

§ 4

Wnoszenie opłat za posiłki

 

1.      Wpłatę za wyżywienie wnosi się za cały miesiąc z góry, do 10 roboczego dnia każdego miesiąca za który opłata jest wnoszona,

1)      informacja o wysokości opłaty za obiady na dany miesiąc jest umieszczana na drzwiach stołówki i na stronie internetowej szkoły,

2)      datą dokonania wpłaty jest dzień, w którym środki wpłyną na rachunek szkoły,

3)      na dowodzie wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka, miesiąc za który dokonywana jest wpłata oraz klasę, do której uczęszcza. Brak wpłaty na koncie szkoły i sprawdzenie powodu jej nie uiszczenia, może skutkować tym, że uczeń nie otrzyma obiadu w stołówce szkolnej.

4)      W przypadku wnoszenia opłat za posiłki dla uczniów refundowanych przez MOPS i  GOPS zasady i terminy dokonywania tych opłat regulują zapisy odrębnych porozumień.

§ 5

 

Zwroty za niewykorzystane obiady

 

1.      Zwrot poniesionych kosztów następuje z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych,  jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności ucznia.

2.      Ustalenia dotyczące zwrotów:

1) w przypadku nieobecności z  powodu nagłej choroby lub zdarzeń losowych  należy ten fakt zgłosić telefonicznie ( 76 8188 350) lub u intendentki  najpóźniej do godziny 8ºº, w przeciwnym razie zwrot za dany dzień nie będzie możliwy.

2) w przypadków wyjazdów, wycieczek itp. uwzględnia się powiadomienie  nieobecności  uczniów na co najmniej na dwa dnia przed planowaną imprezą,

3. W przypadku nieuzasadnionej lub nie zgłoszonej nieobecności ucznia na posiłku,

       uiszczona z góry opłata za niewykorzystany obiad nie podlega zwrotowi.

4. Stołówka nie wydaje obiadów na wynos.

 

§ 6

 

Zasady zachowania się  w stołówce

1.      Uczniowie powinni:

1)      stosować się do poleceń nauczycieli dyżurujących, intendenta oraz personelu stołówki,

2)      zachować porządek przy odbiorze dania oraz przy oddawaniu naczyń ( do lady podchodzić kolejno, bez przepychania)

3)      zachować się cicho i kulturalnie

4)      konsekwencją zakłócania porządku jest ustalenie przez kierownika świetlicy innej pory spożycia posiłku przez ucznia, oraz powiadomienie wychowawcy i rodziców o niestosownym zachowaniu dziecka.

5)      zachować porządek podczas spożywania posiłku ( odnieść talerze, zostawić czyste miejsce na stoliku i pod nim, zasunąć krzesło)

6)       dbać o wyposażenie szkoły

7)      po skończonym posiłku opuścić stołówkę

 

2.      Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzic.

3.      Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków.

4.      Kurtki, plecaki, worki należy zostawić w wyznaczonym miejscu.

5.      Wydawanie obiadów jest codziennie od poniedziałku do piątku iw godzinach dostosowanych każdego roku do potrzeb.

6.      Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających ze stołówki szkolnej wychowawcy świetlicy Szkoły Podstawowej nr4 im. J. Korczaka w Chojnowie.

 

 

 

Postanowienie końcowe

1. We wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie.

2.Wszystkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje Dyrektor.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązująca od  01.10.2020 r.

4. W przypadku wystąpienia epidemii lub innych zagrożeń obowiązuje „Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w SP nr 4 w Chojnowie punkt – „Procedura organizacji bezpiecznego żywienia".

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                             Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 19/20

                                                                                                                                                                          z dnia 30.09.2020 Dyrektora Szkoły

                                                                                                                                                                          Podstawowej Nr 4 w Chojnowie       

 

 

                                                                                                                                                        

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W CHOJNOWIE

 

w roku szkolnym 2019/2020

 

 • Opłaty z tytułu kosztów żywienia wnosi się w okresach miesięcznych, z góry do 10-go dnia każdego miesiąca. Płatności należy dokonywać elektronicznie na rachunek bankowy BS Chojnów  79 8644 0000 0000 0970 2000 00120
 • Brak wpłaty za obiady do 10 dnia miesiąca oznacza wstrzymanie wydawania posiłku od następnego dnia oraz uregulowanie wpłat za posiłki, które dziecko spożyło.
 • Od nieterminowych wpłat za wyżywienie naliczane będą ustawowe odsetki.
 • W przypadku nieobecności ucznia uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej zwrotowi lub naliczeniu  na poczet przyszłych należności, podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za każdy dzień nieobecności.
 • Nieobecność ucznia na obiedzie można zgłosić osobiście lub telefonicznie pod numerem     76 8188 350 najpóźniej do godziny 8°° danego dnia.
 • Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.
 • Brak wpłaty za obiady w terminie pozbawia możliwości stołowania się w szkolnej stołówce w danym miesiącu.
 • Rezygnacja z obiadów powinna być zgłoszona u intendentki, co najmniej 3 dni przed datą rezygnacji

 

 

 

                                     

                                                                            Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 19/20

                                                                                                                                                                          z dnia 30.09.2020 Dyrektora Szkoły

                                                                                                                                                                          Podstawowej Nr 4 w Chojnowie       

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

NA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W CHOJNOWIE

Proszę o przyjęcie dziecka …………………………………………………………………….

ucz. klasy     ……………………………………………………………na obiady do stołówki

szkolnej  od dnia ……………………………………………………………………………….

Dane rodzica /opiekuna prawnego do kontaktów ze stołówką:

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………….

Tel. kontaktowy:  ………………………………………………………………………………

 

Oświadczam że:

 1. Zapoznałam/em się z zasadami odpłatności za obiady w stołówce szkolnej w roku szkolnym 20…/20… i akceptuję je.
 2. Zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłat z tytułu kosztów żywienia dziecka zgodnie z ustalona stawką i w ustalonym terminie.
 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie w sprawach związanych z kwalifikacja dziecka do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej na okres roku szkolnego 20../20.., zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.922).
 4. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o zaległych płatnościach za obiady/wyżywienie dziecka/ci na podany powyżej telefon kontaktowy.

 

 

 

 

Chojnów, dnia ………………….                         ………  /podpis rodzica/opiekuna

 

                                                                                                          Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 19/20

                                                                                                                                                                          z dnia 30.09.2020 Dyrektora Szkoły

                                                                                                                                                                          Podstawowej Nr 4 w Chojnowie       

 

HARMONOGRAM  WYDAWANIA OBIADÓW

      od dnia  01.09.2020 R.

 

 

- poniedziałek od godz.  11:45 do 16:00

- wtorek od 11:45 do 16:30

- środa od 11:45 do 16:30

- czwartek  od 11:45 do 16:00

- piątek od 11:45 do 16:00

 

 

 
AKTUALIZACJA

od dnia 19.10.2020 wprowadza się następujące godziny wydawania obiadów

 

 

- poniedziałek od godz.  11:45 do 16:00

- wtorek od 11:45 do 16:00

- środa od 11:45 do 16:00

- czwartek  od 11:45 do 16:00

- piątek od 11:45 do 16:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie