Procedury przyjmowania dziecka do klasy pierwszej 

w Szkole Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie 

na rok szkolny 2019/2020


na podstawie Zarządzenia nr 9/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Chojnów na rok szkolny 2019/2020.

§ 1. 

1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.


2. W przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane są na wniosek rodziców (prawnych opiekunów). Kryteria przyjmowania patrz § 3 załącznik nr 2 .


3. Wnioski o przyjęcie do klasy I dziecka 7-letniego  składają rodzice (prawni opiekunowie) w sekretariacie szkoły w terminie od 01 marca do 22 marca bieżącego roku, w drugim terminie uzupełniającym od 07 do 19 sierpnia. Wzór wniosków stanowi (KARTA ZAPISU) – załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.


4. Wniosek o przyjęcie do klasy I dziecka sześcioletniego składają rodzice (prawni opiekunowie) w sekretariacie szkoły w terminie od 01 marca do 22 marca. Drugi termin uzupełniający od  07 do 19 sierpnia.

 Do Wniosku o przyjęcie do szkoły dziecka 6-letniego rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są dołączyć:

  • zaświadczenie wydane przez uprawnioną placówkę potwierdzającą, że dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym dany rok szkolny;
  • diagnozę przedszkolną tj. analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
  • w przypadku dziecka, które nie było objęte wychowaniem przedszkolnym wymagana jest pozytywna opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej.

5. Poszczególne zespoły klasowe tworzone są przez komisję rekrutacyjną, w skład której wchodzą:

  • dyrektor
  • zastępca dyrektora
  • pedagog
  • przewodniczący Zespołu Edukacji Wczesnoszkolnej

6. Podanie  do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 01 kwietnia, natomiast w terminie uzupełniającym do 22 sierpnia.


7. W terminie  02 - 05 kwietnia Rodzic potwierdza wolę przyjęcia do klasy I w postaci pisemnego oświadczenia. W terminie uzupełniającym 23 - 27 sierpnia.


8. Po tym terminie przyjęcie dziecka do klasy I może nastąpić tylko w sytuacji, gdy w którymś z oddziałów pozostanie wolne miejsce.


9. Do 08 kwietnia zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy I szkoły podstawowej. W terminie uzupełniającym do 28 sierpnia.


10. Ostatecznie o przyjęciu uczniów do szkoły oraz przydziale do oddziału decyduje Dyrektor szkoły. 


§ 2. 

1. Zapisy dzieci do klasy I prowadzi sekretariat szkoły w godzinach 8.00 – 15.00

2. Karty zgłoszenia  dziecka do klasy I (załącznik nr 1) należy pobierać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej : www.sp4.chojnow.biz    w zakładce o szkole

§ 3 /uchylony/

1.Kryteria postępowania rekrutacyjnego wraz z dokumentami jakie należy dołączyć dla kandydatów do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnów, zamieszkałych poza obwodem szkoły stanowi odrębny załącznik nr 2.

 Dyrektor szkoły

mgr  Beata Miler-Kornicka

                                                                                         

 

 

 Załącznik nr 2

Ustala się kryteria rekrutacji dla kandydatów  zamieszkałych poza obwodem szkoły do klasy I Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie.

na podstawie Uchwały nr XXXIII/164/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 lutego 2017r w sprawie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnów, zamieszkałych poza obwodem szkoły.

 

lp

Kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

1

Rodzice/rodzic samotnie wychowujący wskazali/wskazał miasto Chojnów jako miejsce zamieszkania w rocznym zeznaniu podatkowym

12

Pierwsza strona rocznego zeznania podatkowego za ostatni rok

2

W szkole uczy się rodzeństwo kandydata

4

Dane potwierdzane przez dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji szkolnej

3

Co najmniej jeden rodzic kandydata pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą w granicach obwodu szkoły

3

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu; zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej; wydruk z Centralnej Ewidencji Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego

4

W obwodzie szkoły mieszkają krewni wspierający co najmniej jednego z rodziców w zapewnieniu kandydatowi należytej opieki

2

Oświadczenie rodzica

5

Kandydat mieszka poza Chojnowem w odległości do 3 km od siedziby szkoły

1

Oświadczenie rodzica

 

Dyrektor Szkoły

mgr Beata Miler-Kornicka

                 

W związku z uchwałą nr XV/65/19 Rady Miejskiej Chojnowa w z dnia 26 czerwca 2019 r. uchylającą uchwałę w sprawie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnów, zamieszkałych poza obwodem szkoły, § 3 procedury przyjmowania dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie został uchylony.

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie