Szkoła Podstawowa nr 4 im Janusza Korczaka w Chojnowie

 

 

 

Szkolny Program Profilaktyki

 

 

 

 

 

 

 

Przyjęty przez Radę Pedagogiczną

Uchwalony przez Radę Rodziców

w dniu   01.10.2013 r.

Zespół Promocji Zdrowia

Chojnów, 2013 r

 

 

 

 

„Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej interwencji oraz ,wobec którego można zastosować środki zaradcze".
Krzysztof Wojcieszek

„Promocja zdrowia jest to proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem oraz jego poprawę"

Def. wg Karty Ottawskiej (1986)

PODSTAWY PRAWNE

Szkolny Program Profilaktyki Prozdrowotnej został opracowany w oparciu o:

1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie statusów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458)

3. Szkolny Program Wychowawczy

4. Plany wychowawcze klas

5. Programy własne

6. Rozpoznanie zagrożeń i potrzeb uczniów na podstawie ankiet i wywiadów.

 

DIAGNOZA

Szkoła rozpoznaje potrzeby i zagrożenia poprzez indywidualne działania wychowawców, nauczycieli, pedagoga, obserwacje, rozmowy z rodzicami, uczniami a także ankiety i analizę efektów zrealizowanych programów własnych.

ZAŁOŻENIA

Program opiera się na założeniu, że efektywną forma profilaktyki jest praktyczne działanie, promowanie zdrowego stylu życia, dobrego funkcjonowania w sferze fizycznej, psychicznej oraz rozwoju osobowości. Realizacji programu mogą służyć działania szkoły, oddziaływania nauczycieli skierowane na osobowość uczniów poprzez dostarczenie im specyficznych informacji i wyposażenie w umiejętności służące polepszeniu jakości życia, kształtowaniu postaw i relacji radzeniu sobie z problemami życiowymi.

ADRESACI PROGRAMU

Adresatami szkolnego Programu Profilaktyki SP 4 w Chojnowie są uczniowie klas I – VI, ich rodzice i nauczyciele.

Program przewidziany jest do realizacji:

1.       Na lekcjach wychowawczych.

2.       W ramach lekcji przedmiotowych w klasach 4 – 6, w ramach kształcenia zintegrowanego jako rozszerzenia realizowanych programów.

3.       W ramach zająć pozalekcyjnych i świetlicowych.

4.       W ramach wyjazdów na tzw. zielone szkoły i wycieczki.

Kluczowa sprawą w realizacji poniższego programu jest to, że realizacja głównych jego założeń odbywa się w trzech niezależnie biegnących frontach jako:

A.      Stałe formy działania, m.in.:

·         konkursy plastyczne o tematyce szeroko pojętej promocji zdrowia,

·         międzyklasowe konkursy wiedzy prozdrowotnej, ekologicznej,

·         organizacja kursów na kartę rowerową,

·         prowadzenie gimnastyki korekcyjnej, śródlekcyjnej i ćwiczeń relaksacyjnych,

·         turnieje sportowe,

·         organizacja Dnia Sportu dla wszystkich uczniów oraz Sportowych Turniejów Rodzinnych,

·         w ramach kultywowania tradycji organizowanie w klasach uroczystości i imprez,

·         wyjazdy na kilkudniowe wycieczki,

·         wyjazdy na tzw. zielone szkoły,

·         wyjazdy rekreacyjne i jednodniowe wycieczki poza Chojnów,

·         zajęcia szkolne i pozaszkolne z udziałem przedstawicieli Straży Pożarnej, Policji i innych organizacji o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,

·         inscenizacje o tematyce prozdrowotnej i proekologicznej,

·         projekcje filmów,

·         zajęcia integrujące zespół klasowy,

oraz inne formy objęte KALENDARZEM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH.

 

B.      Programy własne realizowane w wybranych klasach (wg załącznika)

 

C.      Zagadnienia do realizacji indywidualnej w poszczególnych klasach (wg załącznika)

PROGRAM ten jest:

·         dostosowany do potrzeb i problemów, do ich poziomu wiedzy, umiejętności, wrażliwości,

·         skierowany do wszystkich uczniów, we wszystkich etapach kształcenia, skoncentrowany na wielu obszarach,

·         zapewniający ciągłość i systematyczność działań,

·         uwzględniający współprace z rodzicami.

Osobą kierującą realizacja programu jest nauczyciel – koordynator powołany przez dyrektora szkoły. Poszczególne elementy programu (np. proponowany przez autora sposób realizacji) mogą ulegać  modyfikacji.

TERMIN REALIZACJI PROGRAMU

Program będzie realizowany w latach 2013/2017

CEL GŁÓWNY

Planowanie i wdrażanie oddziaływań profilaktycznych na uczniów, ich środowisko w celu przygotowania do zdrowego stylu życia i zminimalizowania negatywnych wpływów środowiska oraz własnych ograniczeń.

CELE SZCZEGÓŁOWE

·         Kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie swoje i najbliższego otoczenia, jak również wykształcenie zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu.

·         Kształtowanie przyjaznego stosunku do zwierząt zachowaniem ostrożności podczas kontaktowania się z nimi.

·         Zapoznanie się ze sposobami bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym pieszych, rowerzystów i kierowców pojazdów.

·         Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

·         Poznawanie motywów ochrony przyrody i zasobów środowiska przyrodniczego.

·         Wykształcenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

·         Prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

·         Promowanie dbania o bezpieczeństwo w szkole i poza nią w czasie wolnym.

·         Kontynuacja współpracy z instytucjami na rzecz profilaktyki (MOPS, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Policja, Straż Pożarna, Powiatowa stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, ZOZ).

·         Zapoznanie z wykazem instytucji, w których można uzyskać pomoc.

 

TREŚCI SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Szkolny Program Profilaktyczny obejmuje następujące obszary działań:

I.         Profilaktyka chorób cywilizacyjnych

II.       Profilaktyka uzależnień

III.      Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc

IV.     Ochrona środowiska życia

METODY I FORMY PRACY

W realizacji programu wykorzystuje się metody, przede wszystkim aktywne, by umożliwić uczniom aktywne doświadczanie i przezywanie tego, co jest tematem zajęć. Wprowadzać można różne techniki, dostosowując je do wieku uczniów, zainteresowania tematem, umiejętności radzenia sobie z przedstawionymi problemami i poziomu ich aktywności.

Poniżej wymieniono najważniejsze metody i techniki, spośród których prowadzący może wybrać takie,które najlepiej odpowiadają danemu tematowi:

·         krąg uczuć (klasowe powitanie i pożegnanie);

·         rysunek - forma swobodnej ekspresji, umożliwiająca uczniom uzewnętrznianie swoich przeżyć, doświadczeń, emocji, wiedzy o otaczającym świecie;

·         psychodrama – odgrywanie scenek na wybrany temat tak, by dać możliwość przeżycia sytuacji mogących się wydarzyć w życiu;

·         dyskusja klasowa, rozmowa – wymiana poglądów, dzielenie się doświadczeniami, wspólna praca na problemem;

·         „burza mózgów" – celem jest stworzenie list pomysłów na rozwiązanie określonego problemu;

·         krótkie opowiadania – stosownie tej metody jest szczególnie przydatne przy tematach trudnych, budzących zawstydzenie, polega ona na opowiadaniu o sytuacjach życiowych prawdziwych lub wymyślonych, aby na przykładzie przeżyć bohaterów omówić dana sytuację;

·         gry i zabawy integracyjne – jako urozmaicenie prowadzonych zajęć;

·         praca w małych grupach (3 – 5 osobowych) – metoda efektywna zwłaszcza wtedy gdy dotyczy ważnych problemów emocjonalnych i wyjątkowych sytuacji, gdyż uczniom łatwiej wypowiedzieć się wobec mniejszej liczby rozmówców;

·         uzupełnianie zdań (rundki) – ułatwiają samodzielna wypowiedź, gdyż uczeń ma zadanie dokończyć zaczęte zdanie przez nauczyciele uzewnętrzniając swoja reakcję, uczucia;

·         mini wykład, debata za i przecie;

·         wywiad;

·         happening;

·         pogadanka, indywidualna rozmowa z uczniem;

·         gazetka szkolna, fotoreportaż, wystawka edukacyjna;

·         spektakl profilaktyczny;

·         prezentacja filmów i materiałów profilaktycznych;

·         degustacja potraw;

·         konkurs, quiz;

·         wycieczka, zajęcia w teranie;

·         realizacja zagadnienie w formie projektu;

·         spotkania z rodzicami;

·         spotkania z fachowcami (pracownicy poradni, lekarz, policjant …)

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

Będą wykorzystywane w zależności od zastosowanych metod. Szczególnie polecane są filmy, wywiady oraz dyskusje, ulotki, karty pracy, spektakle, spotkania z fachowcami, metoda projektów, konkursy i quizy.

PLANOWNE EFEKTY

·         Czynny udział uczniów w promocji zdrowego stylu życia.

·         Podejmowanie przez uczniów działań na rzecz bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

·         Zmniejszenia zagrożenia sięgania przez uczniów po środki uzależniające.

·         Zmniejszenia zagrożenia uzależnienia od Internetu.

·         Wzbogacenie wiedzy uczniów, rodziców i nauczycieli z zakresu profilaktyki.

·         Korzystanie przez rodziców z profesjonalnego wsparcia instytucji (Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Policji, MOPS – u, …..)

EWALUACJA

Cele ewaluacji:

Ø      Uzyskanie informacji, czy planowany projekt jest wartościowy dla podmiotu działań (jakie mocne i słabe są strony programu)

Ø      Uzyskanie informacji, czy zakładane cele programu zostały osiągnięte po zakończeniu realizacji i czy forma podjetych działań jest skuteczna.

Ewaluacja będzie polegała na analizowaniu całego procesu, który dokonuje się w szkole pod wpływem programu.

Przy użyciu odpowiednich metod (tj. obserwacja, badania ankietowe, wywiady, rozmowy, sondaże) będziemy starali się odpowiedzieć na pytanie, czy stworzony program będzie sprawdzoną metodą działania i czy istnieje związek pomiędzy oddziaływaniem a osiągniętym rezultatem.

Analiza taka dokonywać będzie się raz w roku, na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującym i dotyczyć będzie przede wszystkim działań realizowanych i dokończonych w danym roku szkolnym.

Oceny całkowitej dokonamy na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2017/2018.

 

 

LITERATURA:

1.       Narodowy Program Zdrowia

2.       Czasopismo „Lider" 5/93, 2/96 – artykuły związane z wychowaniem zdrowotnym w szkołach

3.       Woynarowska B. „Jak tworzymy szkołę promującą zdrowie"

4.       Kołodziejczyk A., Czemierowska E., Kołodziejczyk T., Spójrz inaczej. Program zajęć wychowawczo – profilaktycznych dla klas 1 – 3 szkół podstawowych. Skarżysko Kamienna 1997

5.       Kołodziejczyk A., Czemierowska E., Kołodziejczyk T., Spójrz inaczej. Program zajęć wychowawczo – profilaktycznych dla klas 4 - 6 szkół podstawowych. Skarżysko Kamienna 1997

6.       Williams T. „Szkolne wychowanie zdrowotne w Europie"

7.       Zajączkowski K. Pakiet edukacji zdrowotnej „Moje zdrowie" – zeszyty metodyczne

8.       Bleja Sosna B. Ścieżki edukacyjne

9.       Charzyńska – Gula M. Środowiskowy program wychowania zdrowotnego – scenariusze zajęć kl. I – III

10.   Charzyńska – Gula M., Środowiskowy program wychowania zdrowotnego – scenariusze zajęć kl. IV - VI                                       Część druga PROGRAMU PROFILAKTYKI ZDROWIA (108.00 kb)

 

  


                                     

UWAGA! OD 1 KWIETNIA 2016 r. ZMIANA NUMERU KONTA: 91 1020 3017 0000 2302 0381 0892 ZA PAŹDZIERNIK 2017 - 88 ZŁ                                         
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie