WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W

Szkole Podstawowej nr 4 im. J.Korczaka

w Chojnowie


 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 67, poz. 329M z późn. zm. ) i rozporządzenia zmieniającego z dnia 8 września 2006 ( Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 2002 w sprawie sposobu prowadzenia przez przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz tej dokumentacji ( Dz. U. Nr 41 poz. 414 ) ustala się, co następuje :

Cele:

1.      Wdrażanie ucznia do odpowiedzialności za osobiste postępy w dziedzinie edukacji szkolnej i samooceny.

2.      Motywowanie ucznia do systematycznej pracy.

3.      Pobudzanie do twórczego myślenia i rozwoju umysłowego.

4.      Dostarczenie nauczycielowi możliwie wszechstronnego dostępu do informacji o poziomie osiągania zakładanych celów kształcenia.

5.      Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) bieżącej informacji o osiągnięciach ich dzieci.

6.      Osiągnięcie wyników zgodnych ze standardami osiągnięć i wymagań.

Kryteria ocen

1.      Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie, w różnych formach, w warunkach zapewniających obiektywność oceny.

2.      Wymagania edukacyjne formułują zespoły nauczycieli danego przedmiotu na wspólnym posiedzeniu.

3.      Stopnie (punktacja) są jawne dla uczniów i ich rodziców. Na prośbę rodziców lub uczniów być uzasadnione.

4.      Prace kontrolne są do wglądu na prośbę rodziców u nauczyciela.

5.      Rok szkolny dzieli sie na dwa semestry.

6.      Poziom opanowania wiedzy i umiejętności z poszczególnych przedmiotów określonych programem nauczania ocenia się w stopniach semestralnych wg następującej skali :

 

Stopień

Skrót literowy

Ocena cyfrowa

celujący

bardzo dobry

dobry

dostateczny

dopuszczający

niedostateczny

cel

bdb

db

dst

dop

ndst

6

5

4

3

2

1

7.      Oceny semestralne muszą być wyrażone w stopniach, natomiast cząstkowe mogą być wyrażone opisowo, w punktach lub stopniach.

8.      Oceny  cząstkowe mogą zawierać znak (-)  lub (+), natomiast oceny semestralne i końcoworoczne muszą być wystawione pełną oceną.

Tryb wystawiania ocen

9.      Ocenę semestralną wystawia nauczyciel przedmiotu. Sposób ustalania ocen cząstkowych nauczyciel podaje uczniom i rodzicom na początku roku szkolnego.

10.  Wystawiając ocenę należy uwzględnić indywidualne możliwości ucznia. Na podstawie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej nauczyciel ma obowiązek dostosować wymagania.

11.  Organizuje się zajęcia dodatkowe dla uczniów z trudnościami w nauce, które wynikły z różnych przyczyn, w celu wyrównania braków.

12.  Dla chętnych uczniów organizowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, rozwijające ich zainteresowania i zdolności oraz rozszerzające ich wiedzę i umiejętności.

13.  Nauczyciel jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej dla niego ocenie z każdego przedmiotu na miesiąc przed wystawieniem oceny, natomiast na tydzień przed terminem posiedzenia rady klasyfikacyjnej wszyscy nauczyciele wpisują oceny do dziennika.

14.  Za przekazanie informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych uznaje się odpowiedni wpis w dokumentacji pracy wychowawcy  potwierdzony podpisem rodzica.

15.  Uczeń ma możliwość poprawy oceny końcoworocznej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

16.  Przy wystawianiu stopnia nauczyciel kieruje się następującymi kryteriami ogólnymi:

- zakres i jakość wiadomości,

- rozumienie materiału,

- posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami (umiejętnościami),

- kultura przekazywania wiadomości,

- przy wystawianiu stopnia z w-f, muzyki, plastyki i zajęć technicznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek ucznia, przygotowanie do lekcji (np. strój sportowy), wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych przedmiotów.

Egzamin sprawdzający

1.      Uczeń lub Rodzic (opiekun prawny) w terminie trzech dni od wystawienia oceny końcoworocznej może złożyć wniosek do Dyrektora Szkoły o egzamin sprawdzający podnoszący przewidywaną ocenę tylko o jeden stopień, jeżeli Uczeń spełnia warunki:

- frekwencja na zajęciach nie niższa niż 80% (z wyjątkiem uzasadnionych nieobecności),

- przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych,

- uzyskanie z co najmniej połowy ocen cząstkowych oceny równej lub wyższej od tej, o którą się ubiega.

Komisję egzaminacyjną powołuje Dyrektor szkoły.

2.      W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą Dyrektor Szkoły lub wicedyrektor jako przewodniczący oraz dwóch nauczycieli danego przedmiotu – egzaminator i członek komisji.

3.      Egzamin sprawdzający odbywa sie w terminie do dwóch dni od złożenia wniosku.

4.      Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem  przedmiotów: plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych, wychowania fizycznego, gdzie egzamin ma formę  ćwiczeń praktycznych.

5.      Pytania i zadania na egzamin opracowuje nauczyciel danego przedmiotu – egzaminator, zgodnie z uwzględnieniem wymagań przewidzianych na daną ocenę w PSO.

6.      Na podstawie egzaminu sprawdzającego komisja ustala ocenę, sporządza protokół. Protokół dołącza się do arkusza ocen.

7.      Ocena uzyskana na egzaminie nie może być niższa niż ocena ustalona przez nauczyciela przedmiotu.

Egzaminy klasyfikacyjne

1.      Uczeń lub Rodzic (opiekun prawny) w terminie trzech dni od niewystawienia oceny semestralnej lub końcoworocznej może złożyć wniosek do Dyrektora Szkoły o egzamin klasyfikacyjny.

2.      Komisję egzaminacyjną powołuje Dyrektor Szkoły.

3.      W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą Dyrektor Szkoły lub wicedyrektor jako przewodniczący oraz dwóch nauczycieli danego przedmiotu – egzaminator i członek komisji.

4.      Egzamin składa się z dwóch części – pisemnej i ustnej.

5.      Pytania na egzamin opracowuje nauczyciel danego przedmiotu – egzaminator, zgodnie z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla danego przedmiotu.

6.      Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się :

- w pierwszych dwóch tygodniach po zakończeniu ferii zimowych (klasyfikacja półroczna),

- w ostatnich dwóch tygodniach ferii letnich (klasyfikacja roczna).

7.      Szczegółowe terminy przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego ustala Dyrektor, w porozumieniu z Uczniem i jego Rodzicami (prawnymi opiekunami), z zastrzeżeniem prawa Ucznia do zdawania tylko jednego egzaminu w ciągu jednego dnia.

8.      Na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego komisja ustala ocenę i sporządza protokół. Protokół dołącza się do arkusza ocen.

Egzaminy poprawkowe

1.      Uczeń, który na koniec roku szkolnego otrzymał ocenę niedostateczną z jednego przedmiotu, może przystąpić do egzaminu poprawkowego w ostatnim tygodniu sierpnia. Zasady przeprowadzania tego egzaminu określają odrębne przepisy.

2.      Uczeń z jedna oceną niedostateczną za zgodą Rady Pedagogicznej może być promowany warunkowo raz na etap edukacyjny.

3.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach Uczeń, który na koniec roku szkolnego otrzymał oceny niedostateczne z dwóch przedmiotów za zgodą Rady Pedagogicznej może przystąpić do egzaminów poprawkowych.

4.      Zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych określają odrębne przepisy.

 Tryb wystawiania ocen z zachowania

1)       O proponowanych ocenach z zachowania informujemy Rodzica i Ucznia miesiąc przed ich wystawieniem.

2)       Na tydzień przed radą klasyfikacyjną wychowawca wpisuje ocenę z zachowania do dziennika.

3)       Ocenę z zachowania ustala się na podstawie punktowego systemu oceniania.

4)       Ocenę wystawia wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczyciela

5)       Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

6)       Uczeń może poprawić końcoworoczną ocenę z zachowania.

Tryb odwołania się od końcoworocznej oceny z zachowania

1.      W terminie trzech dni od wpisania oceny z zachowania Uczeń, Rodzic lub prawny opiekun składa do Dyrektora podanie o ponowne ustalenie oceny z zachowania.

2.      Dyrektor w terminie do dwóch dni powołuje komisję, w skład której wchodzą:

a)      dyrektor lub wicedyrektor

b)      przedstawiciel Rady Rodziców

c)      pedagog szkolny

d)      2 przedstawicieli Rady Pedagogicznej (uczących ucznia)

e)      przedstawiciel SU

f)        wychowawca

3.      Komisja ustala ocenę z zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. Jeżeli liczba głosów rozłoży się równo, to decydujący głos ma przewodniczący komisji (dyrektor lub wicedyrektor).

4.      Protokół z posiedzenia komisji wraz z uzasadnieniem ustalonej oceny wychowawca dołącza do arkusza ocen Ucznia.

 

 

 

Ocena z zachowania ucznia

Od 31.01.2012 zostaje wprowadzona punktowa ocena z zachowania. Modyfikacja - 26.01.2017 r.

Regulamin - (14.60 kb)

Waga zachowań pozytywnych - (17.31 kb)

Waga zachowań negatywnych -(13.57 kb)

 


                                     

OBIADY - NUMER KONTA: 91 1020 3017 0000 2302 0381 0892 ZA LISTOPAD 2017 - 76 ZŁ                                         
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie