login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie - Wewnątrzszkolny system oceniania

Regulamin oceniania zachowania

1.      Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy.

2.      Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na oceny klasyfikacyjne zachowania.

3.      Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

4.      Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje kredyt 100 punktów, który jest równowartością oceny poprawnej. W ciągu semestru może go zwiększyć lub zmniejszyć , co odpowiadać będzie wyższej lub niższej ocenie.

5.      Obowiązkiem każdego nauczyciela i pracownika szkoły jest systematyczne dokonywanie wpisów, notatek, uwag do „zeszytu uwag", do końca każdego miesiąca.

6.      Punkty uczniowi przyznaje tylko wychowawca klasy na podstawie wpisów z „zeszytu uwag".

7.      Wychowawcy klas na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców/prawnych opiekunów o zasadach oceny zachowania.

8.      Wychowawca ustala ocenę semestralną i końcoworoczną ucznia uwzględniając:

·         liczbę punktów zdobytych przez ucznia w czasie semestru/roku szkolnego

·         samoocenę ucznia

9.      Szczegółowe ustalenia dotyczące samooceny ucznia:

·         Uczeń ocenia się raz w semestrze, przed klasyfikacją końcową

·         Każdy uczeń ma do dyspozycji od -10 do +10 punktów

·         Uczeń przyznaje sobie liczbę punktów według własnego uznania

·         Wychowawca ma obowiązek uwzględnić tę liczbę punktów w ocenia końcowej.

10.  Wychowawca klasy ma obowiązek z końcem każdego miesiąca podsumować punkty za kończący się miesiąc (uwzględniając punkty za frekwencję), wpisać je do dziennika w rubryce „Zachowanie" i podać do wiadomości uczniów i rodziców.

11.  Nauczyciel może zastosować „pozytywne wzmocnienie" w wysokości 5 pkt. Za dobrą pracę na lekcji w stosunku do uczniów, którzy mają ważną opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

12.  Ocena roczna wyznaczana jest z liczby punktów, którą uczeń zdobędzie w drugim semestrze, uwzględniając ocenę z zachowania w semestrze pierwszym w następujący sposób:

·         Za wzorowe +30 punktów

·         Za bardzo dobre +20 punktów

·         Za dobre + 10 punktów

·         Za poprawne +0 punktów

·         Za nieodpowiednie -20 punktów

·         Za naganne -30 punktów

13.  Za zachowanie ucznia poza szkołą, po zajęciach szkolnych odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.

14.  Uczniowie, czynności dodatkowe w celu uzyskania dodatnich punktów, wykonują po lekcjach za zgodą rodziców i pod opieką nauczyciela.

15.  W uzasadnionych przypadkach tj. dłuższa choroba, pobyt w szpitalu, sanatorium(ponad miesiąc), wychowawca może podwyższyć ocenę zachowania niezależnie od ilości uzyskanych wcześniej punktów.

16.  Konkretnemu zachowaniu pozytywnemu lub negatywnemu przydzielona jest odpowiednia liczba punktów:

Kryterium punktowe ocen zachowania

 

Wzorowe :   280 i więcej

Bardzo dobre:   221-280

Dobre:   160-220

Poprawne:    100- 159

Nieodpowiednie:    21-99

Naganne:   20 i mniej

 

Uwaga: Jeżeli uczeń otrzyma naganę dyrektora szkoły, to bez względu na liczbę uzyskanych punktów może uzyskać najwyżej ocenę poprawną!


(14.55 kb)   załącznik nr 1 waga zachowań pozytywnych

(14.08 kb)   załącznik nr 2 waga zachowań negatywnych

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie