Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

 Krótki opis projektu

PROBLEM: Niskie wyniki nauczania oraz uzyskane przez uczniów na egzaminach

zewnętrznych/Potrzeba rozwijania umiejętności skutecznego uczenia się, 

samodzielnego projektowania, przeprowadzania eksperymentów na przedmiotach matematyczno-przyrodniczych, opieki PP/Baza szkół niedostosowana do potrzeb nowoczesnego procesu dydaktycznego CEL: Poprawa jakości procesu kształcenia w 2 dolnośląskich szkołach podstawowych 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnów umożliwiająca zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie

 przyjętych rozwiązań do praktyki szkół GRUPA: Projekt obejmuje wsparciem 244 uczennice i 250 uczniów i 47 

n-li (K34) odpowiednio uczących się/pracujących w szkołach Gminy Miejskiej

 Chojnów 

 

ZADANIA: Cel zostanie osiągnięty poprzez: -organizację zajęć rozszerzających podstawę programową -organizację zajęć 

dydaktyczno wyrównawczych służących wyrównaniu dysproporcji

 w procesie kształcenia -organizację kółek zainteresowań rozwijających uzdolnienia uczniów i przyczyniających

 się do rozwoju kompetencji kluczowych - organizację doradztwa i opieki PP, w tym dla uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych -wyposażenie i doposażenie bazy dydaktycznej szkół/zgodnie z rekomendacjami MEN/w

 sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych -podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli REZULTATY: Efektem projektu będzie nabycie przez uczniów i nauczycieli 

pożądanych kompetencji i kwalifikacji oraz podniesienie jakości kształcenia w szkołach Gminy Miejskiej Chojnów Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły 

nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań prow.w okr.12m-cy poprzedzających rozpoczęcie realizacji projektu, oraz że nie obniży skali prowadzonych w tym okresie działań również w trakcie

 trwania projektu


serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie