SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH


Temat: Zawody naszych rodziców  

Data: 27.05.2019r. 

Klasa Id

N-l: Aleksandra Mazurkiewicz

 

Cel główny:

·         Zapoznanie z różnymi zawodami, budzenie szacunku wobec ludzi różnych profesji.

 

Cele szczegółowe – uczeń:

·         wymienia nazwy poznanych zawodów,

·         czyta tekst ze zrozumieniem,

·         wypowiada się na podany temat,

·         rozwiązuje krzyżówkę, rebus,

·         potrafi przedstawić ruchem i mimiką dany zawód,

·         układa i zapisuje zdania z rozsypani wyrazowej,

·         dopasowuje czasowniki do rzeczowników,

·         zgodnie współpracuje w grupie.

 

Metody pracy:

·         pogadanka,

·         pokaz,

·         burza mózgów,

·         praktycznego działania (ćwiczenia, zadania),

·         aktywizująca (zabawa dydaktyczna).

 

Formy pracy:

·         indywidualna,

·         zbiorowa.

 

Środki dydaktyczne:

·         wiersz „Wszyscy dla wszystkich" Juliana Tuwima, krzyżówka, rebusy, balony, rozsypanka wyrazowa, koło fortuny, obrazki z zawodami.

 

 

 

Przebieg zajęć

1.      Przywitanie uczniów.

Nauczyciel wita uczniów i zaproszonych gości. Wybrany uczeń czyta wiersz J. Tuwima „Wszyscy dla wszystkich". Pyta dzieci: Dlaczego ludzie pracują? (Burza mózgów). Nauczyciel zapisuje odpowiedzi uczniów na tablicy, po czym wspólnie z uczniami na drodze dyskusji wybiera najbardziej trafne odpowiedzi. Prowadzący przedstawia cel lekcji i podaje „nacobezu".

2.      Zabawa podnieś rękę.  

Nauczyciel ustala zasady zabawy. Dzieci podnoszą odpowiednio ręce:

- dzieci, których mamy pracują podnoszą prawą rękę,

- dzieci, których ojcowie pracują podnoszą lewą rękę,

- dzieci, u których 2 rodziców pracuje podnoszą dwie ręce.

3.      Krzyżówka tematyczna.

Nauczyciel proponuje dzieciom krzyżówkę. Wybrane dzieci losują jajka niespodzianki z numerem hasła, wylosowany obrazek wpisują w odpowiednie miejsce krzyżówki. Po odgadnięciu nauczyciel rozmawia z dziećmi na temat zawodów. 

4.      Koło fortuny.

Nauczyciel zawiesza na tablicy nazwy zawodów i karteczki z numerami. Wybrane dzieci kręcą kołem fortuny, po wylosowaniu numeru uczeń odkrywa napis ukryty na odwrocie. Zadaniem dziecka jest dopasowanie czynności do zawodu.

5.      Balonowa rozsypanka wyrazowa.  

Nauczyciel wybiera dzieci do przebijania balonów, w których znajdują się wyrazy tworzące zdania. Zadaniem dzieci jest ułożenie zdań z rozsypanki wyrazowej.

6.      Skrzyneczka z przedmiotami

Nauczyciel pokazuje dzieciom pudełka z przedmiotami kojarzącymi się z danym zawodem. Zadaniem dzieci jest odgadnąć jaki to zawód.

7.      Kalambury

Nauczyciel wybiera chętne dzieci, które zaprezentują mimiką i gestami wylosowany zawód: modelka, piosenkarka, żołnierz, kierowca.

8.      Podsumowanie zajęć.

Nauczyciel zachęca uczniów do podsumowania zajęć poprzez dokończenie zdania: Dzisiaj nauczyłem się/ nauczyłam się…

9.      Zakończenie.

Nagrodzenie dzieci naklejkami motywującymi do pracy.


(szerokość: 375 / wysokość: 250)

(szerokość: 375 / wysokość: 250)(szerokość: 375 / wysokość: 250)(szerokość: 375 / wysokość: 250)Życzymy bezpiecznych i słonecznych wakacji!!
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie