KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest  Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

listownie: Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Korczaka, 59-225 Chojnów,  ul.   Kilińskiego 23

przez adres email: szkola@sp4chojnow.pl

telefonicznie: 76 81 88 350

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Radosław Kichewko.
Można  się z nim kontaktować w następujący sposób:

listownie: Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Korczaka , 59-225 Chojnów,  ul.   Kilińskiego 23
z dopiskiem „IOD"

przez adres e-mail: iod@kichewko.com

telefonicznie: +48 665 113 071

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c  RODO) w oparciu o istniejącą podstawę prawną, wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
W przeciwnym wypadku,  zapytamy Państwa o zgodę na przetwarzanie danych.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia danych  podpisanych
z Administratorem przetwarzają dane osobowe jednak tylko w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej z Administratorem,

podmioty realizujące zadania na zlecenie  Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank jednak tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zadań statutowych szkoły.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne nie dłużej niż przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazany w przepisach o archiwizacji.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  (adres, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są w pkt. 1 oraz pkt. 2. 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie