Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://sp4.chojnow.eu

Szkoła Podstawowa nr 4 w Chojnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2008-12-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-29.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Zdjęcia nie posiadają tekstów alternatywnych.
  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Powody braku spełaniania wymagań

  • Filmy i zdjęcia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-29.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jarosław Chęś, j.ches@sp4chojnow.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 76 8188350 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej nr...

Budynek Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie jest częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami w budynku głównym przy ul. Kilińskiego 23.

Szkoła nie dysponuje miejscami parkingowymi. Przy budynku od strony basenu (Paderewskiego)jest parking dla klientów basenu i tam znajduje się miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych (2 miejsca)

Do Szkoły można wejść z psem asystującym.

Główne Wejście do budynku przy ul. Kilińskiego poprzedzają cztery schody. Za drzwiami wejściowymi znajduje się duży hol, który prowadzi do pomieszczenia woźnej.

Z holu przy wejściu głównym aby przejść do klas na parterze w bloku B jest jeden schodek, do bloku C trzeba przejść przez 4 schody, łącznik i następne 2 stopnie.

Schody klatki schodowej, prowadzącej do klas na I i II piętrze , nie są obecnie wyposażone w ułatwienia zwiększające dostępność, są wyposażone w poręcze.

Wejście do sekretariatu, stołówki szkolnej prowadzi przez 7 schodów z holu głównego. Przy schodach znajdują się poręcze.

Budynek nie jest wyposażony w pochylnie, pętle indukcyjne, informacje głosowe, oznaczenia brajla oraz oznaczenia kontrastowe lub w powiększony druk dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

Do bloku sportowego wchodzi się przez 1 schodek z głównego holu.

Toaleta na bloku sportowym jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Pozostałe toalety znajdujące się na parterze budynku, nie są dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku tzw. małej szkoły aby wejść trzeba pokonać od dworu 4 schody a następnie klatką schodową udać się na I piętro.

Do budynku przy ul. Konarskiego od strony ulicy prowadzi jeden schodek do korytarza a wewnątrz trzeba pokonać 7 stromych schodów. Schody mają poręcze lecz nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Toalety w budynku ul. Konarskiego nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Budynek przy ul. Konarskiego nie dysponuje miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

  • Aktualnie podejmowane są prace nad dostosowaniem strony internetowej do wymagań prawnych. Deklarujemy, że niebawem strona będzie spełniać wymogi dostępności.
  • serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie