REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

„Żyjmy zdrowo i bezpiecznie

oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym"

(szerokość: 150 / wysokość: 150)

 

 

CEL KONKURSU

Konkurs jest kontynuacją prowadzonych w poprzednich latach konkursów „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym" i ma na celu zainteresowanie najmłodszych tematyką zdrowego stylu życia zapobiegającego chorobom cywilizacyjnym oraz bezpieczeństwa i unikania potencjalnych zagrożeń.  Ponadto rozwija u dzieci wyobraźnię, uczy obserwacji otoczenia,  prawidłowych postaw i zachowania w miejscach publicznych i zbiorowych. Pozwala również doskonalić warsztat plastyczny.

 

OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. W konkursie mogą brać udział dzieci od 4 roku życia.

2. Każdy uczestnik może wykonać pracę w formie : książeczki (maksymalnie 6 -10 ilustracji), ulotki lub plakatu przedstawiającego zdrowy i bezpieczny dzień dziecka w kategoriach:

I kategoria - Żyj zdrowo i bezpiecznie

- zdrowy styl życia (zdrowy posiłek i aktywność fizyczną)

- bezpieczeństwo  w domu, w szkole i przedszkolu, w mieście, czy np. podczas wakacji.

II kategoria - Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

- bezpieczeństwo na drodze (w drodze do szkoły, na spacerze czy wycieczce)

3. Praca płaska, techniką dowolną : rysunek kredką, tuszem, węglem malarstwo na papierze, collage (kolaż), witraż na plexi, wydzieranka itd. - do wyboru przez uczestnika konkursu).

4. Format prac plastycznych: nie większy niż A2.

5. Prace mogą być wykonane indywidualnie, lub w grupach maksymalnie 5 osobowych – dotyczy tylko przedszkoli.

6. Każda osoba lub grupa może zgłosić na prace w obu kategoriach.

7. Termin składanie i nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 8 marca 2018.

8. Każda praca powinna zawierać następujące informacje: a) imię i nazwisko autora, wiek, klasa; b) placówka, adres, telefon (wraz z numerem kierunkowym); c) imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę ; d) nazwę konkursu i datę.

9. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą brane pod uwagę.

10. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie w transporcie pocztowym.

11. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

12. Prace przechodzą na własność organizatorów.

 

OCENA PRAC I PRZYNZAWANIE NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ

 

1.    Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych : dzieci w wieku przedszkolnym 4-8 lat, dzieci w klasach I – IV (9-12 lat), dzieci w klasach V-VII i klasach gimnazjalnych (13-16 lat), szkoły ponadpodstawowe powyżej 16 lat.

2.   Jurorzy oceniając nadesłane na konkurs prace będą brali pod uwagę: jakość wykonanych prac, kompozycję, dobór materiałów, wyobraźnię twórczą oraz w kontekście tematyki konkursu i całego projektu.

3.    Dla laureatów miejsc i wyróżnień przewidziane są atrakcyjne nagrody przewidziane dla miejsc I – III.

4. Informacje o przyznanych nagrodach umieszczone zostaną na stronie internetowej www.tpd.legnica.pl najpóźniej w terminie 16.03.2018r.

5.    Nagrodzone i wyróżnione prace pokazane zostaną na wystawach (na imprezach organizowanych przez Oddział Miejski TPD w Legnicy), a następnie wystawione na licytację (na stronie internetowej www.tpd.legnica.pl. Środki uzyskane z licytowanych prac przeznaczone będą na cele statutowe Miejskiego Oddziału TPD w Legnicy oraz na nagrody w konkursach i imprezach dla dzieci organizowanych przez Miejski Oddział TPD w Legnicy. Zapraszamy serdecznie wszystkich do licytowania.

6.    Nagrodzone i wyróżnione prace dzieci i ich opiekunów zapraszamy po odbiór nagród i dyplomów do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Jordana 17 w Legnicy podczas uroczystego podsumowania konkursu, które odbędzie się dnia 23.03.2018r.

7.  Osoby, które nie będą mogły wziąć udziału w podsumowaniu konkursu zapraszamy po odbiór nagród i dyplomów do Oddziału Miejskiego TPD w Legnicy przy ul. Orła Białego 2 w Legnicy w terminie do końca kwietnia 2018r. Po tym terminie nagrody zostaną przeznaczone na inny konkurs.

 

Prace należy składać do p. Aleksandry Halikowskiej sala 111

DO 8 MARCA 2018 r.

 


Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (76)724-51-09 osoba do kontaktu : Angelika Superson

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU.

              

 

 


serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie