REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 

„Żyjmy zdrowo i bezpiecznie

oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym"

 

Zarząd Oddziału Miejskiego w Legnicy zaprasza wszystkie koła TPD Okręgu Legnickiego do udziału w konkursie „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym".

 

CEL KONKURSU

Konkurs jest kontynuacją prowadzonych w poprzednich latach konkursów „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym" i ma na celu zainteresowanie najmłodszych tematyką zdrowego stylu życia zapobiegającego chorobom cywilizacyjnym oraz bezpieczeństwa i unikania potencjalnych zagrożeń.  Ponadto rozwija u dzieci wyobraźnię, uczy obserwacji otoczenia,  prawidłowych postaw i zachowania w miejscach publicznych i zbiorowych. Pozwala również doskonalić warsztat plastyczny.

 

OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 

1. W konkursie mogą brać udział dzieci od 4 roku życia.

2. Każdy uczestnik może wykonać pracę w formie : książeczki (maksymalnie 6 -10 ilustracji), ulotki lub plakatu przedstawiającego zdrowy i bezpieczny dzień dziecka w kategoriach:

I kategoria - Żyj zdrowo i bezpiecznie

- zdrowy styl życia (zdrowy posiłek i aktywność fizyczną)

- bezpieczeństwo  w domu, w szkole i przedszkolu, w mieście, czy np. podczas wakacji.

II kategoria - Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

- bezpieczeństwo na drodze (w drodze do szkoły, na spacerze czy wycieczce)

3. Praca płaska, techniką dowolną : rysunek kredką, tuszem, węglem malarstwo na papierze, collage (kolaż), witraż na plexi, wydzieranka itd. - do wyboru przez uczestnika konkursu).

4. Format prac plastycznych: nie większy niż A2.

5. Prace mogą być wykonane indywidualnie, lub w grupach maksymalnie 5 osobowych – dotyczy tylko przedszkoli.

6. Każda osoba lub grupa może zgłosić na prace w obu kategoriach.

7. Termin składanie i nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem14 marca 2019 (decyduje data stempla pocztowego)

8. Każda praca powinna zawierać następujące informacje w niewidocznym na wystawie miejscu  (np. na  odwrocie pracy w prawym dolnym rogu) napisane DRUKOWANYMI DUŻYMI LITERAMI (najlepiej nadrukowane):1) imię i nazwisko autora, wiek, klasa/grupa; 2) placówka; 3) imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę oraz numer kontaktowy; 4) nazwę konkursu i datę.

9. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą brane pod uwagę.

10. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie w transporcie pocztowym.

11. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

12.Prace przechodzą na własność organizatorów.

 

OCENA PRAC I PRZYZNAWANIE NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ

13. Prace plastyczne będą oceniane w 4 kategoriach: dzieci/uczniowie 1) przedszkoli, 2) edukacji wczesnoszkolnej, 3) szkół podstawowych (klasy 4-8) oraz 4) szkół ponadpodstawowych i  pozostałych placówek.

 

14. Jurorzy oceniając nadesłane na konkurs prace będą brali pod uwagę: jakość wykonanych prac, kompozycję, dobór materiałów, wyobraźnię twórczą oraz w kontekście tematyki konkursu i całego projektu.

15. Dla laureatów miejsc i wyróżnień przewidziane są atrakcyjne nagrody przewidziane dla miejsc I – III.

16. Informacje o przyznanych nagrodach umieszczone zostaną na stronie internetowej www.tpd.legnica.ploraz Facebooku TPD Legnica najpóźniej w terminie 22.03.2019r.

17. Nagrodzone i wyróżnione prace pokazane zostaną na wystawach (na imprezach organizowanych przez Oddział Miejski TPD w Legnicy), a następnie wystawione na licytację (na stronie internetowej www.tpd.legnica.pl. Środki uzyskane z licytowanych prac przeznaczone będą na cele statutowe Miejskiego Oddziału TPD w Legnicy oraz na nagrody w konkursach i imprezach dla dzieci organizowanych przez Miejski Oddział TPD w Legnicy. Zapraszamy serdecznie wszystkich do licytowania.

18. Informacja na temat miejsca podsumowania zostanie umieszczona po feriach zimowych na stronie TPD Legnica oraz Facebooku TPD Legnica.

19. Osoby, które nie będą mogły wziąć udziału w podsumowaniu konkursu zapraszamy po odbiór nagród i dyplomów do Oddziału Miejskiego TPD w Legnicy przy ul. Orła Białego 2 w Legnicy w terminie  8 kwietnia 2019r. Po tym terminie nagrody zostaną przeznaczone na inny konkurs.

 

Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza:

1) przekazanie pracy i praw autorskich Organizatorowi, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24,

poz. 83);

2) zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia właściwego

konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych z późn. zm.);

3) akceptację treści regulaminu konkursu;

4) wyrażenie zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez Organizatora w dowolny sposób w celach działań promocyjnych, bądź statutowych (w tym wystawienie na aukcji charytatywnej lub inna sprzedaż, jeżeli zyski wykorzystane zostaną do działań statutowych).

Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminach nie zostaną zakwalifikowane do właściwych konkursów.

 

Prace należy składać lub wysyłać na adres :

Biuro Oddziału Miejskiego TPD , Al. Orła Białego 2, 59-220 Legnica

LUB PRZYNOSIĆ DO SALI 110 p. Aleksandra Mazurkiewicz

DO 14 MARCA 2019r.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (76)724-51-09

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU.

 


serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie