WIADOMOŚĆ Z OSTATNIEJ CHWILI


(szerokość: 203 / wysokość: 196)


Nasza szkoła została zakwalifikowana do otrzymania wsparcia finansowego w ramach realizacji PRIORYTETU 3

„NARODOWEGO Programu Rozwoju Czytelnictwa. Możemy liczyć na 12 tysięcy zł. Wniosek napisała Elżbieta Rusiecka

   Lista podmiotów zakwalifikowanych: (2.40 Mb)

            
                                      
Koordynator projektu: Elżbieta Rusiecka

 
   
 PRIORYTET 3 NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA NA LATA 2016 - 2020

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


(szerokość: 492 / wysokość: 186)

 

Priorytet III „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych " ma na celu upowszechnianie edukacji czytelniczej i medialnej oraz wzrost  czytelnictwa wśród  uczniów.

Operatorem Priorytetu na szczeblu wojewódzkim jest wojewoda.

W efekcie działań przewidzianych w Priorytecie III podniesiony zostanie standard usług i jakość pracy bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz rozbudowany zostanie księgozbiór bibliotek.

Finansowanie

Źródłem finansowania Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" są środki z budżetu państwa oraz jednostek samorządów terytorialnych, na terenie których znajdują się biblioteki objęte Programem.

Działania MKiDN na rzecz wzrostu czytelnictwa

Dążenie do stałego wzrostu czytelnictwa w Polsce to strategiczny cel ogłoszonego przez MKiDN Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2014-2020. Program obejmuje promocję oraz upowszechnianie czytelnictwa i książki wśród nieczytających, wspieranie wydawania wartościowej literatury i czasopism kulturalnych, szkolenie księgarzy oraz regulacje prawne dotyczące rynku książki.

W zakresie czytelnictwa resort kultury aktywnie współpracuje z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Ogłoszony przez MEN rządowy program „Książki naszych marzeń" będzie komplementarny wobec programu MKiDN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek". Od 2016 r. w ramach NPRCz MEN będzie realizować Priorytet III: „Zakup nowości wydawniczych oraz modernizacja infrastruktury bibliotek szkolnych i pedagogicznych". Jego głównym celem jest upowszechnianie edukacji czytelniczej i medialnej oraz wzrost czytelnictwa wśród uczniów. Program ma wspierać biblioteki szkolne w zakresie zakupu nowości wydawniczych i lektur rozwijających kompetencje i zainteresowania dzieci i młodzieży.

 

 Priorytet 3. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

   Czytaj (652.00 kb)

Warunki, jakie będzie musiała spełnić szkoła, która uzyska dofinansowanie, są jeszcze bardziej rozbudowane niż warunki dla uczestników tegorocznego programu  Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa:


1. Zasięgnięcie opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek.

2. Podjęcie współpracy z biblioteka publiczną lub pedagogiczną w kwestii planowanych zakupów książek oraz wymiany informacji o imprezach promujących czytelnictwo.

3. Zorganizowanie w ciągu roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo (z udziałem uczniów).

4. Zorganizowanie co najmniej jednego spotkania z rodzicami, uwzględniającego tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży.

5. Zrealizowanie w szkole co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział – z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej.

6. Dostosowanie organizacji pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek na okres ferii i wakacji

7. Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.


Działania biblioteki i szkoły:


 1. Realizacja szkolnego programu - projektu edukacyjnego "Cała szkoła czyta dzieciom"

     w każdej klasie.

 2. Spotkania autorskie w MBP w Chojnowie.

 3. Czytanie dzieciom pod hasłem "Czytanie łączy pokolenia"

 4. Odczytanie referatu przygotowanego przez bibliotekarkę na zebraniach z rodzicami

     "Wpływ czytania na rozwój dziecka".

 5. Współpraca z biblioteką publiczną  w kwestii planowanych zakupów książek

      oraz wymiany   informacji o imprezach promujących czytelnictwo.

 6. Zorganizowanie w ciągu roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenia promującego

      czytelnictwo (z udziałem uczniów).

 7. Wspólne organizowanie wraz z Szkołą Podstawowa nr 3, Gimnazjum nr 1,

    Gimnazjum nr 2 oraz Miejską Biblioteka Publiczna obchodów Światowego

    Dnia Czytania Tolkiena. Udział naszych uczniów w międzyszkolnych konkursach z tej okazji.

 8. Zajęcia biblioterapeutyczne.

 9. Organizowanie cyklicznie w czerwcu wydarzenia promującego czytanie dla całej społeczności 

       szkolnej -  "Jak nie  czytam jak czytam" na zielonym placu przy szkole (z ulubionymi książkami

      na kocach).

10. Konkurs dla klas II - III pt. "Pięknie czytam".

 

                                                                               Koordynator i realizator  Elżbieta Rusiecka
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie