Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

 

Sprawozdanie z Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa - priorytet 3.

w Szkole Podstawowej nr 4, im. J. Korczaka 

w Chojnowie

 

            W ramach Narodowego Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3, dotyczącego rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Biblioteka szkolna otrzymała 12000,00 zł, na zakup książek, w tym 9600,00 zł to środki pochodzące z dotacji oraz 2400,00 zł to wkład organu prowadzącego, czyli Urzędu Miejskiego.

- Księgozbiór biblioteki szkolnej wzbogacił się o 318 książek, w tym 9,5% to odsetek lektur zgodnych z podstawą programową. Obecny stan księgozbioru to 11026 woluminów.

- Wzrost liczby wypożyczeń książek z biblioteki szkolnej tak o 50 %

- Odsetek uczniów korzystających z zakupionych nowości wydawniczych na liczbę uczniów zapisanych do biblioteki szkolnej 92%

            Poza zakupem książek jako szkoła otrzymująca dofinansowanie zostaliśmy zobligowani do realizacji działań promujących czytelnictwo. Cała wspólnota szkolna zaangażowała się we wcielanie owych wskazań.

I. Zaplanowano i zrealizowano następujące zadania: 

1. Zasięgnięcie opinii rodziców i samorządu uczniowskiego przy zakupie książek:

Zakupy były konsultowane z uczniami poprzez ankietę, rozmowy indywidualne z uczniami a także rodzicami oraz na zajęciach bibliotecznych. Prowadzone były rozmowy z nauczycielami szczególnie polonistami i wychowawcami klas I-III. W oparciu o ankietę oraz rozmowy została przygotowana lista książek, zaakceptowana przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Dużą wskazówką były wypowiedzi czytelników na temat ich potrzeb i zainteresowań prowadzone w bibliotece szkolnej. 

2. Podjęcie współpracy z Biblioteką Publiczną lub pedagogiczną obejmującą planowanie zakupów książek oraz wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo:

Podjęto współpracę z Miejską Biblioteką w Chojnowie. Wymieniono informacje na temat planowanych zakupów. Wymieniono informacje o wydarzeniach promujących czytelnictwo. Biblioteka szkolna została zaproszona do współpracy i udziału w imprezach takich jak:

- Narodowe Czytanie

- Spotkania autorskie

- Wystawy w Galerii Młodych

- Obchody Międzynarodowego Dnia Bibliotek

Biblioteki od lat współpracują ze sobą.             

 

 

3. Zorganizowano wydarzenia promujące czytelnictwo z udziałem uczniów:

- KOŁO BIBLIOTECZNE; uczniowie regularnie spotykają się w czytelni, gdzie wspólnie czytają wybrane książki. Tworzą plakaty zachęcające i informujące o konkursach lub innych wydarzeniach w bibliotece szkolnej. Czytają dla uczniów ze świetlicy; gł. dla I klas.

- ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE; we współpracy z nauczycielami polonistami i wychowawcami klas I-VIII prowadzone są lekcje biblioteczne w czytelni biblioteki szkolnej. W trakcie zajęć uczniowie mają możliwość zapoznania się ze zbiorem biblioteki.

- PROJEKTY;

TYDZIEŃ JĘZYKA POLSKIEGO - projekt kierowany dla klas IV-VIII, przebiega dwuetapowo w dwóch grupach wiekowych; IV-VI i VII-VIII. Celem jest wyłonienie grupy uczniów najlepiej znających i posługujących się ortografią i interpunkcją. Projekt stwarza uczniom sposobność do zaangażowania emocjonalnego i zabawy. Stanowi okazję do poszerzania wiedzy i przyjaznego współzawodnictwa. (maj)

PIĘKNIE CZYTAM - konkurs jest wieloletnią tradycją szkoły. Uczestnicy klas I-III prezentują swój talent jakim jest czytanie. Uczestnicy konkursu podzieleni są na kategorie wiekowe. Uczniowie czytają fragmenty lektur. W konkursie wyłaniany jest laureat najlepiej czytający. Konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem. (kwiecień)

- KONKURSY LATA 2021/2023;

BĄDŹ JAK… NIEBĄDŹ JAK – MEM z lektury uczniowie klas VIII tworzyli memy bohaterów lektur. Starając się odpowiedzieć na pytanie czy można takiego bohatera literackiego naśladować. (2021)

MOJA RECENZJA – uczniowie klas V-VIII poprzez napisanie krótkiej recenzji książki polecali rówieśnikom. (2021)

MOJA BIBLIOTECZKA-MÓJ BOHATER BAJKI – uczniowie klas I-III dzielili się zbiorem swojej biblioteczki domowej, natomiast konkurs polegał na narysowaniu w danej technice plastycznej swojego najlepszego bohatera ulubionej bajki. (2021)

EKSPERT LEKTURY OBOWIĄZKOWEJ - wyłonienie MISTRZA LEKTUR, konkurs dla klas VII-VIII. Uczniowie zmierzyli się z podchwytliwymi pytaniami z lektur w formie testu. W teście brali udział uczniowie wszystkich klas VII i VIII. (2021, 2022)

PAMIĘTNIK Z WAKACJI - konkurs skierowany był do klas IV-VI, został ogłoszony przed wakacjami. Polegał na napisaniu pamiętnika z 5 dni wakacyjnych. Po wakacjach wpłynęło do biblioteki szkolnej 21 pamiętników. Wyłoniono 5 najlepszych prac; uczniom przyznano nagrody główne. Ponad to nagrodzeni zostali wszyscy uczestnicy. (2022)

LIST Z WAKACJI – konkurs skierowany był do uczniów klas VII-VIII, zadaniem uczniów było opisanie jednego dnia z wakacji w formie listu do najbliższych. W konkursie wzięło udział 18 uczniów. (2022)

SLEEVEFACE - konkurs fotograficzny skierowany do klas II-VIII, polegający na wykonaniu zdjęcia metoda sleevefae, której elementem była okładka książki wkomponowana w taki sposób, że widoczna jest tylko część twarzy, ciała bądź sylwetki. W efekcie powstają kreatywne, zabawne zdjęcia. Zainteresowanie konkursem było bardzo duże. Wpłynęło 27 prac, z czego 9 otrzymało nagrody główne. pozostali uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia. (2022)

CO ROBIĄ ZWIERZĘTA ZIMĄ? – konkurs skierowany był do klas I-III. Udział wzięło 58 uczniów. Konkurs polegał na utworzeniu rysunku w dowolnej technice; gdzie głównym tematem było pokazanie zwierząt zimową porą. Konkurs był omawiany z nauczycielami klas młodszych był też pod tematykę zimową zajęć. (2023)

KARTKA WALENTYNKOWA – Konkurs skierowany do uczniów klas IV-VIII. Uczniowie dowolną techniką kartkę walentynkową; zadaniem konkursowym było wyszukanie sentencji o tematyce przyjaźni, miłości w lekturach bądź dowolnej literaturze obyczajowej i wpisanie w kartkę. Konkurs cieszył się ogromną popularnością; wpłynęło 42 prace. (2023)

W ramach lekcji bibliotecznych: "Zakładka do książki" - dla klas I. "Kto to ilustrator?" -do opowiadania o rowerze - Kasdepke, dla klas II. Kolaż z czasopism "Mój temat na artykuł" - dla klas III.

WYSTAWA - najstarszych książek w bibliotece (przy ul. Konarskiego)

4. Uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego spotkania z rodzicami:

W trakcie zebrań wychowawcy omówili korzyści płynące z systematycznego czytania oraz jego wpływu na rozwój dziecka. Dodatkowo na tablicy informacyjnej koło biblioteki powieszono plakat informujący rodziców o korzyściach jakie niesie czytanie dzieciom. Także dla uczniów klas VII-VIII wywieszono na tablicy informacyjnej obok biblioteki plakat o korzyściach jakie płyną z codziennego czytania.

5. Dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i wakacji:

Organizacja pracy biblioteki została dostosowana do potrzeb uczniów. Uczniowie mają możliwość wypożyczania książek na przerwach, przed lekcjami, po lekcjach oraz na okres ferii i wakacji.  

6. Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosptawnyh w zakupach książek:

Przy zakupie książek uwzględniono potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Konsultowano zakup z pedagog szkoły oraz wychowawcami i rodzicami. Zakupiono książki z dużą czcionką, napisane prostym językiem i dużą ilością obrazków.

7. Wnioski z realizacji programu:       

Wzbogacenie księgozbioru; książki zgodne z potrzebami i zainteresowaniami czytelników. Wzrost czytelnictwa, większe zainteresowania książkami. Nowe pozycje są atrakcyjniejsze i zachęcają do sięgania po książkę. Nowe regały umożliwiają łatwiejszy dostęp, zostały przez uczniów od razu zauważone. 

Powodzenie Programu skłania do kontynuowania zadań do końca roku szkolnego.

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie