Procedury zapewnienia bezpieczeństwa

 w Szkole Podstawowej nr 4 im. J . Korczaka w Chojnowie w związku z wystąpieniem COVID -19 obowiązująca od 25.05.2020r.

opracowane na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania   Do pobrania:

  Załącznik nr 1 - Oświadczenie - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze -   (20.95 kb)

  Załącznik nr 2 - Oświadczenie - konsultacje - (20.94 kb)

 Załącznik do Zarządzenia nr 7/2020 z dnia 20.05.2020r

(szerokość: 95 / wysokość: 69)Procedury zapewnienia bezpieczeństwa

 w Szkole Podstawowej nr 4 im. J . Korczaka w Chojnowie w związku z wystąpieniem COVID -19 obowiązująca od 25.05.2020r.

opracowane na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania szkół w Szkole Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.


1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Szkole Podstawowej  nr 4 w Chojnowie, odpowiada Dyrektor szkoły, zwany dalej Dyrektorem.

2. W szkole stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty  i wychowania.

3. Godziny zajęć opiekuńczo-wychowawczych ustala się w porozumieniu  z rodzicami od 7.00 do  16.15.

4. Liczba dzieci w jednej grupie  może maksymalnie wynosić 12 osób –  w uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.

5. Do szkoły przyjmowane są dzieci tylko i wyłącznie po złożeniu oświadczenia (załącznik nr 1 dla klas I-III, załącznik nr 2 – konsultacje dla klas IV – VIII) przez Rodzica/prawnego opiekuna. Dane zawarte w oświadczeniu są tylko do użytku szkoły.

6. Do szkoły nie będą wpuszczani: dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję.

7. W sali, w której przebywa uczeń, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.  W pomieszczeniach wspólnych(korytarze, toalety) obowiązuje nakaz noszenia maseczki.

8. Na czas pracy szkoły, drzwi wejściowe do budynku są zamykane.

9. Na tablicy ogłoszeń, w klasach oraz na drzwiach wejściowych znajdują się numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

10. Godziny konsultacji według harmonogramu są ustalane na bieżąco i podawane przez e-dziennik.

11. Plac zabaw oraz boisko szkolne są zamknięte dla uczniów klas IV -VIII oraz osób postronnych.

12. Rodzic zobowiązany jest do zapoznania się z procedurą przyprowadzania  i odbierania dzieci z placówki, procedurą postępowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych, procedurą w zakresie prowadzenia zajęć rewalidacji, procedurą prowadzenia konsultacji z uczniami,  zamieszczoną na stronie internetowej www.sp4.chojnow.eu lub przesłana mu przez e-dziennik.

Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym szkołę zapewnia:

1) Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń oraz sprzętów, zabawek znajdujących się w sali;

2) Płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, a także środki ochrony osobistej dla pracownika.

3) Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach z płynem;

4) Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki  oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia);

5) Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.

Dyrektor:

1) nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;

2) dba o to, by w salach, w których spędzają czas dzieci, nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;

3) prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce;

4) kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;

5) informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika;

6) współpracuje ze służbami sanitarnymi;

7) instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;

8) informuje rodziców o obowiązujących w szkole procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą e-dziennika.

Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:

1) Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:

a. Regularnego mycia rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,

b. Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,

c. Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;

2) Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;

3) Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci;

4) Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa.

12. Osoby sprzątające w placówce po każdym dniu myją i/lub dezynfekują:

1) Ciągi komunikacyjne – myją;

2) Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, sprzęt komputerowy z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, kurki przy kranach, sanitariaty – myją i dezynfekują.

Wychowawcy, opiekunowie:

1) sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;

2) myją, dezynfekują zabawki, przedmioty, którym bawiło się dziecko, jeśli kolejne dziecko będzie korzystało z tego przedmiotu zabawki;

3) dbają o to, by dzieci regularnie myły ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;

4) wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę;

5) prowadzą gimnastykę przy otwartych oknach;

6) dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z drugiej grupy;

7) dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów;

8) nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci.

Przyprowadzanie i odbiór dzieci ze szkoły

1. Na teren budynku szkoły wpuszczane jest tylko dziecko.

2. Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do przedsionka w małym  budynku szkoły, gdzie dziecko odbierane jest przez pracownika placówki. Rodzic ściąga maseczkę dziecku.

3. Pracownik dba o to, by dziecko po wejściu do szkoły zdezynfekowało ręce a następnie odprowadza je do szatni, a po przebraniu się do sali, w której dziecko będzie odbywało zajęcia.

4. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca  informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotyczącą zdrowia dziecka.

5. Rodzic/prawny opiekun komunikuje swoje przybycie telefonicznie woźnej (768188350 wewn. 25) .   Zgłasza przyjście po swoje dziecko i czeka na zewnątrz szkoły. Rodzice oczekujący przed budynkiem placówki mają obowiązek zachować wymaganą odległość (min. 2 m).Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi placówki przy wyznaczonych drzwiach wejściowych do budynku.

6. Opuszczając placówkę dziecko odprowadzane jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej przez pracownika szkoły, który oczekuje przy drzwiach wejściowych.

7. W przypadku, gdy dzieci przebywają na placu zabaw, rodzic/opiekun prawny/osoba prawna, odbiór dziecka odbywa się przez wyznaczone drzwi wejściowe do budynku.

 Wyjścia na zewnątrz

1. Szkoła nie będzie organizowała wyjść poza teren placówki.

2. W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z boiska szkolnego, placu zabaw

3. Na boisku szkolnym oraz placu zabaw może przebywać  jedna grupa, przy czym opiekunowie zapewniają, aby dzieci zachowały odpowiedni dystans od siebie.

4. Po każdym zejściu grupy z  placu zabaw jest on dezynfekowany.

5. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia

1. W szkole wyznaczone zostały pomieszczenia do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia).

2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.

3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.

4. Dyrektor lub osoba zastępująca kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/ rodzicami/ opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki. Jednocześnie o fakcie informuje SANEPID oraz organ prowadzący.

5. Osoba wskazana przez dyrektora/osobę zastępująca dyrektora, kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałymi dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.

6. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej Sali lub korytarza, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).

7. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.

8. Rodzice odbierają dziecko przy wyznaczonych drzwiach wejściowych do budynku placówki.

9. Jeżeli dziecko posiada ostre objawy choroby, które mogą zagrażać życiu lub zdrowiu dziecka, a kontakt z opiekunem nie jest możliwy, dyrektor może podjąć decyzję o wezwaniu zespołu ratunkowego.

10. Dyrektor/osoba zastępująca wykonuje notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia, w której wskazuje objawy, rekomendację stacji sanitarno-epidemiologicznej, podjęte działania, listę pracowników, dzieci oraz osób trzecich przebywających tego dnia w placówce, które mogły mieć styczność z zakażonym.

 

Przepisy końcowe

1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 25  maja 2020 r. do czasu ich odwołania.

2. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do ich stosowania i przestrzegania.

 

Procedury postępowania w czasie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie opracowanych na podstawie wytycznych GIS, MEN, MZ

 

 •   Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 •   Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 •   Na zajęcia opiekuńcze w szkole Rodzic/prawny opiekun musi wyrazić zgodę w formie oświadczenia, które zawiera również zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia.  Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.
 •   Ze względu na zachowanie środków ostrożności oraz bezpieczeństwo uczniów zajęcia opiekuńczo-wychowawcze będą odbywać się w tzw. małym budynku szkoły w 2 grupach do 12 osób.
 •   Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły  według harmonogramu oraz mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 •   Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do  wyznaczonego obszaru (przedsionek szkolny w tzw. małym budynku) z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 •   Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do zapewnienia dziecku jedzenia i picia na czas pobytu w szkole.
 •     Do grupy przyporządkowanych jest dwóch nauczycieli pracujących w systemie zmianowym.
 •   Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej  stałej Sali nr 107 lub 109 w małym budynku.
 •   Z sali, w której przebywa grupa,  usunięte zostały wszelkie  przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą dokładnie czyszczone lub dezynfekowane.
 •   W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą  min. 1,5 m  (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 •   Uczeń posiada własne przybory , które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Uczniowie nie mogą zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, w tym telefonów.
 •   W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów[1][1]. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga są  myte lub zdezynfekowane.
 •   Nauczyciel codziennie na początku zajęć przypomina o konieczności zachowania zasad higieny, mycia rąk, zachowania dystansu społecznego i innych zaleceń związanych z bezpiecznym zachowaniem się podczas epidemii.
 •   Nauczyciel dba o to, aby uczniowie nie dotykali ubrań innych uczniów pozostawionych w szatni
 •    Nauczyciel wietrzy sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 •   Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 •   Grupy będą korzystały z boiska szkolnego, placu zabaw  na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi według harmonogramu.
 •   Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć i plac zabaw będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany przez pracowników szkoły
 •   Na boisku może przebywać jedna grupa, na placu zabaw również jedna grupa przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 •   Nauczyciel stara się ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 •   Nie  organizuje się żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).
 •   Uczniowie, w szatni będą mieć wyznaczone boksy zgodnie z wytycznymi.
 •   Nauczyciel powinien unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
 •   Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zachowują  dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 •   Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej mają ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 •   Przebywanie w szkole osób z zewnątrz jest ograniczone do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
 •  W celu zapewnienia  szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia nauczyciel przyporządkowany do grupy posiada aktualne numery telefonów do wszystkich rodziców.
 •   Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który będzie dezynfekowany po użyciu w danej grupie.
 •   Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby nauczyciel niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora szkoły, który wyznacza pracownika oddelegowanego do opieki nad dzieckiem do pokoju izolacji znajdującego się na parterze w mały budynku. Dziecko zostaje niezwłocznie umieszczone w pokoju izolacji o czym dyrektor   powiadamia rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły. Pozostali uczniowie są pod opieką nauczyciela grupy, który informuje wszystkich rodziców o zaistniałej sytuacji. Dzieci czekają na odbiór przez rodziców.

 Procedura w zakresie prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z uczestnikami:

 •   Zajęcia prowadzone są tylko przez nauczyciela specjalistę.
 •   Zajęcia odbywają się indywidualnie z każdym uczniem wg harmonogramu.
 •   Zajęcia odbywają się zgodnie z wytycznymi MEN, GIS i MZ w sali nr 4.
 •   Przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć sala jest dezynfekowana.
 •   Uczeń regularne myje lub dezynfekuje ręce po każdym wyjściu z sali (np. do toalety). 
 •   Biurko nauczyciela znajduje się w odległości 2m od ucznia.
 •   Uczeń i nauczyciel powinni stosować wszelkie środki ostrożności stosując indywidualne środki ochrony nosa i ust.
 •   Sprzęt rehabilitacyjny, biurka, stoły, klamek, włączniki światła, poręcze. Pomoce dydaktyczne – są regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego przed i po każdych zajęciach.
 •   Nauczyciel informuje uczniów, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o unikaniu dotykania oczu, nosa   i   ust.
 •   Nauczyciel dba o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb dzieci i młodzieży.
 •   Nauczyciel wietrzy salę, w której przebywają dzieci, przynajmniej raz na godzinę.
 •   Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby nauczyciel niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora szkoły i zapewnia uczniowi opiekę do przybycia rodzica/prawnego opiekuna. Stosuje przy tym niezbędne środki ochrony osobistej. Nauczyciel powiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji i konieczności odbioru dziecka ze szkoły. Rodzic niezwłocznie przychodzi do szkoły, zachowując niezbędne środki ochrony osobistej.

  Procedura prowadzenia konsultacji z uczniami

 •   Wszystkich uczniów nadal obowiązuje nauka zdalna.
 •   Konsultacje w szkole odbywają się

                      * Indywidualnie

          *Grupowo – w stałych wyznaczonych salach.

    Harmonogram konsultacji jest ustalany na podstawie zebranych informacji i oświadczeń

    od rodziców/prawnych opiekunów uczniów

 •   Do szkoły na konsultacje może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 •   Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji uczniowi, nie wolno przychodzić do szkoły.
 •   Na konsultacje w szkole Rodzic/prawny opiekun musi wyrazić zgodę w formie oświadczenia, które  zawiera również zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia. 
 •   Uczniowie w drodze do/ze szkoły oraz na terenie szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu  do pracowników szkoły oraz innych uczniów wynoszący min. 2 m.
 •   Przed wejściem do szkoły uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce, a jeżeli któryś z nich ma przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji – obowiązkowo myje ręce.
 •   Uczniowie przestrzegają zasad wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 •   Nauczyciel przed rozpoczęciem konsultacji wyjaśnia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone. Przypomina o konieczności bezwzględnego stosowania zasad higieny: częstego mycia rąk wodą z mydłem i nie podawania ręki na powitanie, zachowywania dystansu, a także unikania dotykania oczu, nosa i ust. Zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania, unikania większych skupisk uczniów, zachowywania dystansu przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 •   Podczas konsultacji grupowych do grupy przyporządkowani są nauczyciele przedmiotów, którzy zmieniają się po 45 minutach.
 •   Podczas konsultacji indywidualnych w sali przebywa jeden uczeń i nauczyciel, zachowując dystans wynoszący min. 2m.
 •   Jeżeli uczeń umówił się na konsultacje, a nie może przyjść, zgłasza ten fakt nauczycielowi/wychowawcy na dzień przed terminem konsultacji, aby nauczyciel mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 •   Z sali, w której przebywa grupa,  usunięte zostały wszelkie  przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć będą dokładnie czyszczone lub dezynfekowane na bieżąco.
 •   W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą  min. 1,5 m, (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 •   Uczeń posiada własne przybory , które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Uczniowie nie mogą zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów w tym telefonów.
 •   Nauczyciel wietrzy salę co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 •   Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 •   Nauczyciel stara się ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 •   Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zachowują  dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 •   Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej mają ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 •   Przebywanie w szkole osób z zewnątrz jest ograniczone do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
 •   W celu zapewnienia  szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia nauczyciel przyporządkowany do grupy posiada aktualne numery telefonów do wszystkich rodziców.
 •   Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który będzie dezynfekowany po użyciu w danej grupie.
 •   Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby nauczyciel niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora szkoły, który wyznacza pracownika oddelegowanego do opieki nad dzieckiem do pokoju izolacji znajdującego się:

          - pokój izolacji nr 1 – blok A I piętro – gabinet pielęgniarki

          - pokój izolacji nr 2 – mały budynek – parter – pokój nauczycielski

          - pokój izolacji nr 3 – blok B – I piętro sala 116 – sala muzyczna

          - pokój izolacji nr 4 – blok B – II piętro sala 220 – pokój nauczycielski

          - pokój izolacji nr 5 – basen – I piętro – za gabinetem kierownika

         Dziecko zostaje niezwłocznie umieszczone w pokoju izolacji, o czym dyrektor  

        powiadamia rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły. Pozostali uczniowie są

        pod  opieką nauczyciela grupy, który informuje wszystkich rodziców o zaistniałej sytuacji. Dzieci czekają

        na odbiór przez rodziców.

 

 Procedura dla pracowników Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 •   Przy wejściu do budynku szkoły (na drzwiach) zostaną umieszczone numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organu prowadzącego szkołę.
 •   W przedsionku budynku szkoły zostaną umieszczone dozowniki umożliwiające skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz  informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.
 •   Wyznaczony pracownik obsługi zobowiązany jest, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
 •   Wszyscy pracownicy zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie        ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 •   Wprowadza się stosowanie w szkole kart  monitoringu codziennych prac porządkowych (załącznik nr 3), ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. Za monitorowanie odpowiedzialni są: kierownik gospodarczy, starszy inspektor ds. administracyjno-gospodarczych w szkole, kierownik basenu na basenie.
 •   Pracownicy przeprowadzając dezynfekcję, muszą ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 •   Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos. Za bieżące uzupełnianie środków dezynfekcji oraz indywidualnych środków ochrony osobistej odpowiedzialni są kierownik gospodarczy, starszy inspektor ds. administracyjno-gospodarczych w szkole, kierownik basenu na basenie.
 •   W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk instrukcje.
 •   Dezynfekcja toalet odbywa się na bieżąco.

  

 

 

Akceptuję wszystkie warunki powyższej procedury.

 

     Data                                                                             Podpis pracownika szkoły

 


Załączniki:


1.     Oświadczenie – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

 

Załącznik nr 1 do procedur zachowania bezpieczeństwa w szkole w związku z wystąpieniem COVID-19

 

……………………….

(data, miejsce)

……………………………………………..

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów

AKTUALNE TELEFONY:                        
Matka/ Opiekun prawny

Ojciec/Opiekun prawny

 

 

…………………………………………….

Imię i nazwisko dziecka

Oświadczenie

My, Rodzice/Opiekunowie prawni dziecka …………………………………….. (imię, nazwisko) uczęszczającego do Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie  oświadczamy, że chcemy skorzystać z zajęć opiekuńczo-wychowawczych w placówce. Jednocześnie oświadczamy, że zostaliśmy poinformowani o nadal trwającej nauce zdalnej.

Deklarujemy, że nasze dziecko uczęszczać będzie do szkoły
 data początkowa: od ……………………………………

 w godzinach …………………….………… (BARDZO WAŻNE! Proszę zadeklarować godziny pobytu dziecka w szkole wg rzeczywistych potrzeb).

Wyrażamy zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w

przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

 

Oświadczamy, że na dzień: ……………………………………:

Nikt z naszej rodziny nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19,

Nikt z naszej rodziny nie miał kontaktu z osobą przebywającą na kwarantannie, 

nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie,

nikt nie przejawia widocznych oznak choroby i dlatego nie ma podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Zdając sobie w pełni sprawę z możliwego zagrożenia chorobowego dla zdrowia i życia powodowanego wirusem SARS-CoV-2, jakie jest związane z korzystaniem z placówek oświatowych w obecnym stanie epidemicznym, dobrowolnie i na własną odpowiedzialność wyrażamy zgodę na objęcie naszego dziecka zajęciami opiekuńczymi w szkole. Deklarujemy pełne zastosowanie się do Wytycznych, zawartych w w/w dokumencie MEN, GIS i MZ oraz zgodę na realizowanie tych zaleceń przez placówkę, co może wiązać się z ograniczeniami pobytu i opieki nad dzieckiem oraz innymi restrykcjami, a także podporządkowanie się poleceniom dyrekcji i nauczycielek w tym zakresie, a w przypadku braku możliwości opieki nad naszym dzieckiem z powyższych przyczyn, nie będziemy zgłaszać roszczeń.

Jednocześnie zobowiązuję się:

1.   Przyprowadzać do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

 

2.   Zaopatrzyć swoje dziecko  w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.

 

3.   Nie posyłać dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

 

                                                                                         Podpisy Rodziców/Opiekunów

 

                                                                                                ……………………….

                                                                                                         (data, miejsce)

2.     Oświadczenie - konsultacje

 

Załącznik nr 2 do procedur zachowania bezpieczeństwa w szkole w związku z wystąpieniem COVID-19

……………………….

(data, miejsce)

……………………………………………..

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów

AKTUALNE TELEFONY:                        
Matka/ Opiekun prawny

Ojciec/Opiekun prawny

 

 

…………………………………………….

Imię i nazwisko dziecka

Oświadczenie

My, Rodzice/Opiekunowie prawni dziecka …………………………………….. (imię, nazwisko) uczęszczającego do Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie  oświadczamy, że chcemy skorzystać z konsultacji dla uczniów. Jednocześnie oświadczamy, że zostaliśmy poinformowani o nadal trwającej nauce zdalnej.

Deklarujemy, że nasze dziecko uczęszczać będzie do szkoły na konsultacje według ustalonego harmonogramu. W przypadku jednorazowego braku możliwości skorzystania przez nasze dziecko z zajęć poinformujemy o tym wychowawcę klasy na dzień przed wyznaczonym terminem konsultacji.

Wyrażamy zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w

przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

 

Oświadczamy, że na dzień: ……………………………………:

Nikt z naszej rodziny nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19,

Nikt z naszej rodziny nie miał kontaktu z osobą przebywającą na kwarantannie, 

nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie,

nikt nie przejawia widocznych oznak choroby i dlatego nie ma podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Zdając sobie w pełni sprawę z możliwego zagrożenia chorobowego dla zdrowia i życia powodowanego wirusem SARS-CoV-2, jakie jest związane z korzystaniem z placówek oświatowych w obecnym stanie epidemicznym, dobrowolnie i na własną odpowiedzialność wyrażamy zgodę na udział dziecka w konsultacjach organizowanych przez szkołę. Deklarujemy pełne zastosowanie się do Wytycznych, zawartych w w/w dokumencie MEN, GIS i MZ (znajdujących się na stronie szkoły)oraz zgodę na realizowanie tych zaleceń przez placówkę, a także podporządkowanie się poleceniom dyrekcji i nauczycielek w tym zakresie.

Jednocześnie zobowiązuję się:

4.   Do szkoły będzie przychodziło tylko dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

 

5.   Do zaopatrzenia  swojego dziecka  w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z szkoły.

 

6.   Nie posyłać dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

 

                                                                                         Podpisy Rodziców/Opiekunów

 

                                                                                                ……………………….

                                                                                                         (data, miejsce)

    
Do pobrania:

 
  Załącznik nr 1 - Oświadczenie - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze -   (20.95 kb)

  Załącznik nr 2 - Oświadczenie - konsultacje - (20.94 kb)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DRODZY RODZICE PROSIMY O CODZIENNE KONTROLOWANIE ZAPISÓW W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM W KTÓRYM ZAMIESZCZANE SĄ INFORMACJE I ZADANIA PRZYGOTOWANE DLA UCZNIÓW. DYREKTOR I NAUCZYCIELE
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie