Wygląda dobrze
To pole jest wymaganeXXI KONKURS PLASTYCZNY I FOTOGRAFICZNY TPD

„CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ"

 

 

Celem konkursu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, ukształtowanie humanistycznej postawy człowieka wobec zwierząt i przyrody, promowanie działań młodzieży na rzecz ochrony i odnowy środowiska, kształtowanie postaw proekologicznych, aktywizację dzieci i młodzieży w kierunku działań nastawionych na ochronę środowiska. Uczestnicy wykonują prace plastyczne i fotograficzne przedstawiające zarówno piękno przyrody, które należy chronić, jak również ukazujące niszczący wpływ człowieka na środowisko i sposoby jej ochrony.

 

  prace mogą być wykonane indywidualnie lub przez grupę,

  prace plastyczne powinny być wykonane w formacie nie przekraczającym A3 (42 cm x 29,7 cm) w technice płaskiej (rysunek, malarstwo, wydzieranka, batik itp.),

 

  jeden uczestnik lub grupa uczestników w przypadku pracy zbiorowej może wykonać tylko jedną pracę,

 

  prace fotograficzne mogą być zarówno kolorowe jak i czarno-białe, ich format nie może być mniejszy niż pocztówkowy.

 

Prace plastyczne będą oceniane w 4 kategoriach: dzieci/uczniowie 1) przedszkoli,
2) edukacji wczesnoszkolnej, 3) szkół podstawowych (klasy 4-8) oraz 4) szkół ponadpodstawowych i pozostałych placówek.

Prace fotograficzne będą oceniane bez podziału na kategorie wiekowe. W każdej z kategorii będą przyznane co najmniej 3 miejsca i wyróżnienia.

Przewidujemy nagrody rzeczowe, książkowe, dyplomy.

 

Każda praca powinna zawierać następujące informacje w niewidocznym na wystawie miejscu (np. na odwrocie pracy w prawym dolnym rogu) napisane DRUKOWANYMI DUŻYMI LITERAMI (najlepiej nadrukowane):

1) imię i nazwisko autora, wiek, klasa/grupa; 2) placówka; 3) imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę oraz numer kontaktowy;
4) nazwę konkursu i datę.

Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac w transporcie pocztowym.

 

Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza:

1) przekazanie pracy i praw autorskich Organizatorowi, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24,

poz. 83);

2) zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów przeprowadzenia właściwego

konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych z późn. zm.);

3) akceptację treści regulaminu konkursu;

4) wyrażenie zgody przez autora pracy na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez Organizatora w dowolny sposób w celach działań promocyjnych bądź statutowych (w tym wystawienie na aukcji charytatywnej lub inna sprzedaż, jeżeli zyski wykorzystane zostaną do działań statutowych).

Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminach nie zostaną zakwalifikowane do właściwych konkursów.

 

TERMIN SKŁADANIA PRAC UPŁYWA:

7 listopada 2022

Prace należy składać u pani Aleksandry Mazurkiewicz (sala 15)

lub wysyłać na adres:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

 Oddział Okręgowy w Legnicy

Aleja Orła Białego 2, 59-220 Legnica

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Podsumowanie konkursu odbędzie się w III dekadzie listopada 2022 r. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 76 724-51-09

lub e-mailowo: konkurs.tpdlegnica@gmail.com

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie