Wygląda dobrze
To pole jest wymagane(szerokość: 371 / wysokość: 212)

    Pedagog szkolny: Marzena Wasilewska

 

Zasady, którymi kieruję się w swojej pracy: 

Zasada dyskretnej opieki, która wynika z prawa dziecka do godności osobistej

i szczególnej właściwości okresu dojrzewania jaką jest nadwrażliwość na naruszenie prywatności. Pedagog zawsze stara się być taktowny, unika ostentacyjnego udzielania pomocy, okazywania litości, by nie zawstydzić lub upokorzyć.

 

Zasada odpowiedzialności za pełny rozwój każdego ucznia, bo każde dziecko jest najwyższą wartością. Pedagog stara się poznać indywidualne możliwości każdego ucznia, jego warunki rodzinne, społeczne i wiedzę tę wykorzystuje organizując proces wychowania.

 

Zasada ufności opiekuńczej, która wynika z konieczności wzbudzania w uczniach przeświadczenia, że pedagog jest tą osobą, u której zawsze znajda wsparcie i pomoc. Pedagog stara się, żeby uczniowie widzieli w nim przyjaciela, do którego mogą się zwrócić w każdej sprawie.

 

Zasada podmiotowości ucznia, która wynika z założenia, że dziecko jest podmiotem wszystkich działań. Pedagog stara się wyrabiać u uczniów poczucie odpowiedzialności za siebie i swoich kolegów.

 

Zasada bezwzględnej walki z zagrożeniami rozwoju uczniów. Rola pedagoga wymaga ogromnego wyczulenia na wszelkie nieprawidłowości, wypaczenia
i deformacje zarówno w życiu szkolnym, jak i najbliższym otoczeniu dziecka.
 

 

Do moich zadań w szkole należy:
 


 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 9 sierpnia 2017 r.

w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

szkołach i placówkach

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)

 

 

 
 

  •  Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, a w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, a także wspieranie mocnych stron uczniów (§23.1).
  • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów (§23.2). 

Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb (§23.3). 

Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży (§23.4). 

Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym(§23.5).

Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych (§23.6).

Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów (§23.7).

Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej (§23.8). 

 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na: 

Diagnozowaniu środowiska ucznia, 

Rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia, 

Rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i  niepowodzeń szkolnych, 

Wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami, 

Organizowaniu różnych form pomocy  psychologiczno-pedagogicznej, 

Podejmowaniu działań wychowawczych i  profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu  profilaktyki, 

Wspieraniu nauczycieli i wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

Zadania, o których mowa są realizowane we współpracy z:

 

1) rodzicami uczniów;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi szkołami i placówkami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

 


 


 


 


 


 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie