Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

PRAWO BIBLIOTECZNE

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 
Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.
Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r.
Ustawa o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r.
Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki w sprawie wymagań kwalifikacyjnych
    uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu
    stwierdzania tych kwalifikacji dnia 10 maja 1999 r.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zasad ewidencji
    materiałów bibliotecznych
z dnia 5 listopada 1999 r.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wynagradzania nauczycieli  
Rozporządzenie MPiPS w sprawie bezpieczństwa i higieny pracy na stanowiskach
    wyposażonych w monitory ekranowe
z dnia 1 grudnia 1998 r.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie powinien
    spełniać kandydat na dyplomowanego bibliotekarza
oraz na dyplomowanego
    pracownika dokumentacji i informacji naukowej, zasad i trybu postępowania
    kwalifikacyjnego, a także zasad awansowania dyplomowanego bibliotekarza
    i dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.
Prawo - przepisy, regulacje

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie