Wygląda dobrze
To pole jest wymagane
           Pomoc Psychologiczno - Pedagogiczna w roku szkolnym2017/18


                  W roku szkolnym 2017/18 uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną jest 113 w tym 76 posiada opinie i 3 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Liczba uczniów objętych jedną formą pomocy pp - 54, 2-3 formami pomocy pp - 16, w tym liczba uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 3. Szkoła organizuje i udziela pomocy pp we współpracy z rodzicami uczniów oraz poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Zajęcia organizowane na terenie szkoły: logopedyczne - 7 uczniów objętych, dydaktyczno-wyrównawcze- 1 uczeń objęty w klasach I-III, w klasach IV-VII - 25, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 23 w klasach I-III, zajęcia indywidualne z pedagogiem – 10 uczniów w tym 1 uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, rewalidacja – 3 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – 10 uczniów , w tym 1 z orzeczeniem. W szkole prowadzone są zajęcia z matematyki dla uczniów szczególnie uzdolnionych w klasie III – 2 uczniów na podstawie opinii ppp. Wszystkie te zajęcia prowadzone są przez nauczycieli mających dodatkowe  kwalifikacje jak: terapia pedagogiczna, logopeda, oligofrenopedagogika, pedagogika opiekuńcza, resocjalizacja.  W 14 przypadkach rodzice odmówili zgody na udział dziecka w zajęciach specjalistycznych z powodu zbyt dużej ilości zajęć szkolnych (brak zgody na piśmie). W szkole wszyscy uczniowie posiadający opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej są objęci pomocą zgodnie ze wskazaniem, oprócz tego nauczyciele uczący  zgłaszają do dyrektora szkoły przypadki objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczna w przypadku braku takiej opinii i w tym roku liczba uczniów, którym udzielono pomocy pp wynosi – 37 są to najczęściej zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego i matematyki.


  POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 
 

Zajęciami pozalekcyjnymi zostało objętych 431 uczniów, 42 uczniów uczęszczało na zajęcia specjalistyczne a 85 uczniów zostało objętych zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi.

 

1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne- 22 uczniów

2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze-85 uczniów

3. Zajęcia socjoterapeutyczne- 14 uczniów

4. Zajęcia logopedyczne- 6 uczniów

5. Zajęcia rewalidacyjne-2 uczniów

6. Zajęcia pozalekcyjne przedmiotowe- 141 uczniów (8 kół)

7. Zajęcia artystyczne- 95 uczniów (6 kół)

8. Zajęcia sportowe -150 uczniów (7 kół)

9. Inne zajęcia- 45 uczniów (5 kół)

         
                                                          
                                                         2015/2016

 klasy IV-VI


     1.   zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego- 51 uczniów

2.   zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki- 80 uczniów

3.   warsztaty profilaktyki antynikotynowej „Co należy wiedzieć o paleniu papierosów?" - 65 uczniów z klas Va, VI a, VI c

4.   warsztaty profilaktyki antydopalaczowej „Dopłynąć o własnych siłach" dla klas VI - 78 uczniów

5.   warsztaty profilaktyki antynikotynowej „Mgliste cieśniny nikotyny" dla klas V - 76 uczniów

6    warsztaty „Trudne sprawy w mojej klasie"- 58 uczniów z klas IV b, IV c

7    warsztaty „ Tolerancja a uprzedzenia"- 45 uczniów z klas IV a, IV d

8    zajęcia socjoterapeutyczne- 8 uczniów

9    gimnastyka korekcyjna (basen)- 6 uczniów

10.  zajęcia  rozwijające zainteresowania -język angielski- 74 uczniów

11.  zajęcia  rozwijające zainteresowania- język niemiecki- 24 uczniów

12.  zajęcia rozwijające zainteresowania historyczne- 12 uczniów

13.  zajęcia teatralne- 10 uczniów

14.  zajęcia rozwijające zainteresowania czytelnicze „Pięknie czytam"-20 uczniów

15.  zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne- 11 uczniów

16.  warsztaty integracyjne dla klas IV - 90 uczniów

17.  zajęcia sportowe -piłka ręczna dziewcząt- 60 uczniów

18.  zajęcia sportowe- tenis- 14 uczniów

19.  zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze- 7 uczniów

20.  Gazetka Zlepek-5 uczniów

21.  zespół instrumentalny- 10 uczniów

22.  chór- 36 uczniów

23.  koło różańcowe- 10 uczniów

24.  Eucharystyczny Ruch Młodych- 14 uczniów


 klasy I-III

    1.    zajęcia korekcyjno-kompensacyjne- 4 uczniów

2.    zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze- 30 uczniów

3.    zajęcia logopedyczne- 8

4.    zajęcia socjoterapeutyczne- 5 uczniów

5.    zajęcia grafomotoryczne- 20

6.    gimnastyka korekcyjna (basen)- 22 uczniów

7.    zajęcia wspierające rozwój - 5 uczniów

8.    warsztaty profilaktyczne „ Tolerancja a uprzedzenia"klasa III a- 29 uczniów

9.    warsztaty integracyjne dla klas I- 100  uczniów

10.   zajęcia rewalidacyjne- 1 uczeń

11.    zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii- 6 uczniów

12.    Zajęcia teatralne- 17 uczniów

13.    Zajęcia  aktywności twórczej-11 uczniów

14.    koło warcabowe- 10 uczniów

15.    zajęcia rozwijające zainteresowania muzyczne- zespół wokalny- 10 uczniów

16.    zajęcia rozwijające zainteresowania recytatorskie- 15 uczniów

17.    zajęcia rytmiczno-muzyczne- 22 uczniów

18.    zajęcia taneczne- 35 uczniów

19.    zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne- 6 uczniów

20.    Klub Miłośników Książki- 10 uczniów

 

                                                           2014/2015

klasy IV-VI


     1.    zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego- 11 uczniów

2.    zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas IV-  18 uczniów

3.    zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas VI- 14 uczniów

4.    zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego-69 uczniów

5.    zajęcia socjoterapeutyczne- 5 uczniów

6.    zajęcia psychoedukacyjne z pedagogiem szkolnym dla kl. IV nt. "Jak radzić sobie ze stresem?"-90 uczniów

7.    zajęcia psychoedukacyjne prowadzone przez pracownika PPP dla kl. V nt."Inny nie znaczy gorszy"- 50 uczniów

8.    warsztaty  z zakresu „Integracja-Komunikacja" prowadzone przez pracowników PPP dla kl. VI – 62 uczniów

9.    Zajęcia psychoedukacyjne prowadzone przez pedagoga szkolnego dla klas VI „Niebezpieczeństwa na drodze dorastania"- 62 uczniów

10. Nauczanie indywidualne- 2 uczniów

11.  Zajęcia wspierające rozwój prowadzone przez pedagoga szkolnego- 5 uczniów

12.  Zajęcia dla uczniów zdolnych „Uczę się bezpiecznie żyć"-6 uczniów

13.  Zajęcia teatralne- 15 uczniów

14.  Zespół instrumentalny-8 uczniów

15.  Zajęcia rozwijające zainteresowania z języka niemieckiego-27 uczniów

16.  Zajęcia rozwijające zainteresowania z języka angielskiego- 9 uczniów

17.  Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze-7 uczniów

18.  Koło dziennikarskie-8 uczniów

19.  Koło ekonomii- 10 uczniów

20.  Koło plastyczne-10 uczniów

 

 

klasy I-III


      1.    Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne- 9 uczniów

2.    Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze- 21 uczniów

3.    Zajęcia logopedyczne- 8

4.    Zajęcia socjoterapeutyczne- 5 uczniów

5.    Zajęcia grafomotoryczne- 6

6.    Gimnastyka korekcyjna- 22 uczniów

7.    Zajęcia wspierające rozwój prowadzone przez pedagoga szkolnego- 5 uczniów

8.    Warsztaty profilaktyczne „Prześladowanie w szkole" dla klas III-prowadzone przez pedagoga szkolnego- 95 uczniów

9.    Warsztaty integracyjne dla klas I prowadzone przez pracownika PPP- 73 uczniów

10. Warsztaty w świetlicy szkolnej prowadzone przez pracownika PPP „Gdy przychodzi Pani Burza"-40 uczniów

11. Nauczanie indywidualne - 1 uczeń

12. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny-1 uczeń

13. Zajęcia teatralne- 17 uczniów

14. Zajęcia  aktywności twórczej-11 uczniów

15.  Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne -13 uczniów

 

 

2013/2014

klasy IV-VI

 1. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego- 25 uczniów
 2. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki-  25 uczniów
 3. zajęcia profilaktyczne- 8 uczniów
 4. zajęcia socjoterapeutyczne- 5 uczniów
 5. zajęcia psychoedukacyjne z pedagogiem szkolnym dla kl. IV nt. "Jak skutecznie się uczyć?"- 116 uczniów
 6. zajęcia psychoedukacyjne z pedagogiem szkolnym dla kl. V nt."Jak radzić sobie z emocjami w sytuacjach trudnych?"- 62 uczniów
 7. zajęcia psychoedukacyjne z pedagogiem szkolnym dla kl. VI nt ."Co należy wiedzieć o paleniu papierosów?"- 84 uczniów
 8. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny- 1 uczeń
 9. Indywidualny program z matematyki ( rozwijanie uzdolnień matematycznych)- 1 uczeń
 10. zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka angielskiego- 1 uczeń

klasy I-III

 1. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne- 16 uczniów
 2. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze- 26 uczniów
 3. zajęcia rewalidacyjne- 2 uczniów
 4. zajęcia logopedyczne- 12 uczniów
 5. zajęcia socjoterapeutyczne- 4 uczniów
 6. warsztaty integracyjne dla klas I i II z pedagogiem szkolnym- 115 uczniów
 7. nauczanie indywidualne - 1 uczeń
 8. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny-2 uczniów

 

                                               2012/2013

klasy IV-VI

 1. zajęcia wyrównawcze z języka polskiego-  13 uczniów
 2. zajęcia wyrównawcze z matematyki- 13 uczniów
 3. zajęcia tutoringu-  4 uczniów
 4. zajęcia socjoterapii-  6 uczniów
 5. zajęcia dla uczniów uzdolnionych (koło matematyczne, gazetka szkolna)-  3 uczniów
 6. zajęcia rewalidacyjne-  3 uczniów
 7. terapia pedagogiczna-  1 uczeń (dysortografia)
 8. zajęcia wspomagające rozwój dziecka-  1 uczeń (indywidualna praca z pedagogiem)
 9. zajęcia z profilaktyki antynikotynowej z pedagogiem szkolnym-  82 uczniów
 10. zajęcia psychoedukacyjne z pedagogiem szkolnym nt. "Jak radzić sobie ze stresem?"-  68 uczniów
 11. indywidualny program nauki matematyki- 1 uczeń
 12. warsztaty integracyjne w klasie V (pedagog szkolny)- 24 uczniów
 13. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny- 1

klasy I-III

 1. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne-  29 uczniów
 2. zajęcia wspomagające rozwój dziecka-  2 uczniów (indywidualna praca z pedagogiem)
 3. zajęcia dla uczniów nadpobudliwych ruchowo z elementami muzykoterapii-  4 uczniów
 4. zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej-  7 uczniów
 5. zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy-  12 uczniów
 6. zajęcia z kinezyterapii dla dzieci przewlekle chorych-  4 uczniów
 7. gimnastyka korekcyjna-  30 uczniów
 8. nauczanie indywidualne- 1 uczeń

 

 


                              

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie