Wygląda dobrze
To pole jest wymagane
       


Regulamin współzawodnictwa
o tytuł „KORCZAKOWCA" dla klas IV - VIIICele:
1. Kształtowanie w uczniach cech pozytywnych, takich jak: uczciwość, odpowiedzialność, tolerancja, poszanowanie prawa i godności innych, patriotyzm, obowiązkowość i punktualność.
2. Motywowanie uczniów do przestrzegania powszechnie przyjętych i aprobowanych wzorców zachowania.
3. Wzmacnianie w uczniach poczucia bezpieczeństwa.


Procedura wyłaniania „Korczakowca"


1. Tytuł Korczakowca przyznaje się jednorazowo na koniec danego roku szkolnego na pięciu poziomach nauczania (klasa IV, V, VI, VII, VIII).
2. Tytuł Korczakowca w danym roku szkolnym otrzymuje uczeń klasy IV, V, VI, VII i VIII,  który spełnia jak najwięcej z poniższych kryteriów w poszczególnych kategoriach:
Kultura osobista:

 • W stosunku do nauczycieli, koleżanek, kolegów oraz pracowników szkoły zachowywał się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami dobrego tonu.
 •  Był uprzejmy, uczynny, zdyscyplinowany i tolerancyjny.
 •  Zawsze dbał o kulturę słowa i gestu.
 •  Był uczciwy, prawdomówny, w każdej sytuacjo reagował na zło.
 •  Był koleżeński, niósł pomoc koleżankom i kolegom oraz wszystkim, którzy tego potrzebowali.
 •  Szanował mienie szkoły i otoczenia.
 •  Zawsze postępował zgodnie z przepisami obowiązującymi w pracowniach i na zajęciach oraz w trakcie przerw międzylekcyjnych.

• Aktywność społeczna:

 •  Brał aktywny udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska.
 •  Dbał o honor i tradycje szkoły, współtworzył jej autorytet.
 •  Brał udział i odnosił sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

• Stosunek do obowiązków szkolnych:

 •  Miał nienaganną frekwencję (usprawiedliwione wszystkie godziny).
 •  Zawsze starał się osiągać maksymalne – na miarę swoich możliwości – wyniki w nauce.
 •  Jego ubiór był zawsze schludny, zadbany oraz stosowny do okoliczności.

3. Wychowawcy klas IV, V i VI w oparciu o niniejszy regulamin oraz w porozumieniu z nauczycielami uczącymi w danej klasie przedstawiają jedna kandydaturę ucznia ubiegającego się o tytuł „Korczakowca". Każdy wychowawca zobowiązany jest ponadto do przedstawienia pisemnego uzasadnienia wysuniętej kandydatury.
4. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie powołuje Szkolną Komisję Weryfikacyjną w składzie:

 •  Przewodniczący – dyrektor lub wicedyrektor szkoły
 •  Członkowie:

• Opiekun Samorządu Uczniowskiego
• Przedstawiciele SU po jednym z każdego poziomu
• Nauczyciele – reprezentanci wychowawców klas po jednym z każdego poziomu
• Przedstawiciel Rady Rodziców


5. Szkolna Komisja Weryfikacyjna po rozpatrzeniu przedłożonych kandydatur wyłania po jednym uczniu z każdego poziomu i przyznaje im tytuł „Korczakowca".

Sposoby nagradzania „Korczakowca"


„Korczakowiec" w nagrodę za swoje postępowanie otrzymuje:
• Odznakę „Korczakowca" wraz z dyplomem
• Nagrodę książkową ufundowaną przez Radę Rodziców
Ponadto zostaje nagrodzony wpisem do kroniki szkolnej oraz ekspozycją jego fotografii w gablocie pod hasłem „Korczakowcy Szkoły Podstawowej nr 4".

Forma podsumowania współzawodnictwa o tytuł „Korczakowca"


Odznaka „Korczakowca" wraz z pozostałymi nagrodami zostaje wręczony przez dyrektora szkoły podczas uroczystego apelu z okazji zakończenia roku szkolnego.         

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie