Wygląda dobrze
To pole jest wymagane


aktualności

archiwum


REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JANUSZA KORCZAKA W CHOJNOWIE

 


    (szerokość: 599 / wysokość: 106)


(szerokość: 300 / wysokość: 189)


Samorząd Uczniowski

 

Jednym ze statutowych organów szkoły jest Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie. Co roku – w czerwcu – wyłaniają oni spośród siebie Radę Samorządu Uczniowskiego, która współorganizuje życie szkoły. Według regulaminu w skład Rady SU wchodzi 7 osób, są to uczniowie klas IV - VI. Wybory, w których biorą udział wszystkie klasy III-VI poprzedzane są kampanią wyborczą, podczas której kandydaci mają możliwość zaprezentowania swoich pomysłów na pracę Samorządu.(szerokość: 270 / wysokość: 194)             (szerokość: 300 / wysokość: 393)Samorząd Uczniowski działa w oparciu o założenia Statutu Szkoły i realizuje zadania zawarte w planie wychowawczym oraz profilaktycznym.(szerokość: 455 / wysokość: 332)
Nadrzędnym celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest wdrażanie uczniów do aktywnej, twórczej pracy, a także dbałości o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji, kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, wdrażanie do samodzielności, odpowiedzialności, tolerancji, poszanowania godności innych ludzi.

 

Zadania Samorządu Uczniowskiego podzielone są na obszary:

- działalność statutowa, do której należy: informowanie społeczności szkolnej o działaniach organu poprzez zamieszczanie informacji w gazetce szkolnej „Zlepek" oraz na stronie internetowej szkoły, współpraca z dyrekcją i gronem pedagogicznym, diagnozowanie potrzeb, sporządzanie sprawozdań o działalności SU w danym roku, organizacja wyborów przedstawicieli organu, popularyzowanie wiedzy o patronie szkoły;

(szerokość: 308 / wysokość: 256)


- działalność charytatywna, która objawia się m. in. poprzez: zbiórkę plastikowych nakrętek, udział w akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia", zbiórkę żywności, środków czystości oraz materiałów szkolnych dla najuboższych, „Mikołajkowy tydzień" – pomoc mieszkańcom Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu; 


(szerokość: 300 / wysokość: 214)


- działalność kulturalna ma na celu uatrakcyjnianie uczniom czasu pozalekcyjnego, poprzez organizowanie dyskotek okolicznościowych, w tym m. in. z okazji Dnia Chłopaka,  Andrzejek, zabaw karnawałowych, Walentynek, Dnia Wiosny (Dnia Latawca) propagowanie wartości i tradycji kultury polskiej poprzez organizację apeli okolicznościowych (np. Dzień Komisji Edukacji Narodowej – Nauczycielskie Januszki, Święto Niepodległości) oraz pielęgnowanie ceremoniału i tradycji szkolnej (np. Dzień Patrona Szkoły, Szkolny Przegląd Małych Form Teatralnych, pasowanie na ucznia); współpraca z innymi szkołami noszącymi imię Janusza Korczaka (np. organizacja I Ogólnopolskich Spotkań Samorządów Uczniowskich Szkół i Placówek Korczakowskich w 2007 r.; Dolnośląskie Spotkania Teatralne Szkół i Placówek Korczakowskich z Dolnego Śląska – we współpracy z Kołem Korczakowskim);(szerokość: 743 / wysokość: 269)


- działalność sportowa przejawia się m.in. we współorganizacji Lekkoatletycznych Mistrzostw Szkoły lub Olimpiadzie Lekkoatletycznej, pomocy w organizacji Dolnośląskich Mistrzostw MTB.(szerokość: 349 / wysokość: 350)
 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie