Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Głównym celem tutoringu w jest rozwinięcie potencjału uczniów zarówno w sferze naukowej, jak i osobistej

.

2. ZAŁOŻENIA TUTORINGU


1.Spotkania nauczyciela – tutora z uczniem mają charakter indywidualny i nie są zajęciami dodatkowymi z danego przedmiotu.

2.Tutor pomaga uczniowi wyznaczyć cel działań, zgodny z zainteresowaniami i predyspozycjami ucznia, tak by działania te wzbogacały ucznia, rozwijały jego wiedzę, umiejętności i kształtowały system wartości.


3. OGÓLNY PLAN SPOTKAŃ TUTORSKICH


1.W szkole nauczyciele-tutorzy tworzą tzw. Zespół Tutorów

2.Tutor może mieć pod opieką maksymalnie do dziesięciu uczniów.

3.Tutorzy proponują zajęcia w klasach objętych programem (klasy piąte: 5a, 5b, 5c, 5d).

4.Po uzyskaniu akceptacji ucznia i rodziców tutor wspólnie z podopiecznym ustalają cele rozwojowe i planują działania (na najbliższy semestr roku szkolnego 2018/2019).

5.Uczeń realizuje plan działań.

6.Tutor monitoruje działania ucznia.

7.Uczeń wspólnie z tutorem dokonują ewaluacji działań.

8. Wnioski z ewaluacji cząstkowych są przekazywane liderowi szkolnego Zespołu Tutorów.

9. Lider szkolnego Zespołu Tutorów opracowuje raport zbiorczy i przekazuje wnioski na Radzie Pedagogicznej.

 

4. SZCZEGÓŁOWY KONTRAKT TUTORSKI

1.Tutorzy – wychowawcy, znający swoich wychowanków, dobierają pary: tutor - uczeń. Uczniowie dobrowolnie decydują się na spotkania tutorskie i podjęcie, realizację oraz ewaluację działań.

2.Udział w tutorialach nie ma wpływu na oceny z przedmiotów, natomiast może obejmować treści edukacyjne.

3.Cele, które realizujemy, są ambitne, ale możliwe do osiągnięcia przez ucznia.

4.Spotkania tutorskie odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 45 minut (tutoriale obejmujące treści edukacyjne). Jeśli jest to konieczne, mogą odbywać się rzadziej, ale w każdym miesiącu musi się odbyć przynajmniej jedno spotkanie, nie krótsze niż 15 minut.

5.Uczeń i tutor dobrze przygotowują się do spotkań, by maksymalnie wykorzystać ich czas.

6.Spotkania rozpoczynamy i kończymy punktualnie.

7.Odnosimy się do siebie z życzliwością, szacunkiem, zaufaniem.

8.Odpowiedzialnie realizujemy zadania wynikające z realizacji celu, ale nie zmuszamy do podejmowania działań wbrew naszej woli.

9.Nasze spotkania przebiegają w przyjaznej i pogodnej atmosferze, cenimy poczucie humoru.

10.Pracujemy wykorzystując różne metody dostosowane do celu i charakteru działań.

11.Tutor może prosić ucznia o konkretne zadanie do wykonania między kolejnymi spotkaniami.

12.Uczeń działa samodzielnie, a na spotkaniach rozmawia z tutorem o przebiegu i efektach działań, a także prezentuje swoje dokonania.

13.Tutoring zawsze doprowadza do zmiany, obie strony mogą zobaczyć jej wymierne efekty. Wartością tutoringu jest proces, droga dochodzenia do celów.

14.Tutorzy spotykają się na spotkaniach organizowanych przez szkolnego lidera Zespołu Tutorów.

15.Tutor pracuje z uczniem przez cały rok szkolny, ale po I semestrze będzie możliwość zmiany tutora, na prośbę ucznia, jeśli wybrany tutor wyrazi na to zgodę i nie będzie miał zbyt dużej ilości podopiecznych, objętych tutoringiem.

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie