REGULAMIN ŚWIETLICY

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4

                                                    IM. JANUSZA KORCZAKA W CHOJNOWIE

 


1.Świetlica funkcjonuje codziennie w godzinach od 6.45 – 16.30.

 

2.Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają Rodzice (opiekunowie).

Każda karta powinna być podbita ważną pieczątką w zakładzie pracy Rodziców /Opiekunów potwierdzającą ich zatrudnienie.

Termin składania wypełnionych kart do świetlicy na następny rok szkolny jest:

·        do 15 kwietnia bieżącego roku szkolnego dla uczniów.

·        dla przyszłych uczniów klas I  do 10 czerwca .

 

3. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas I-III. Pierwszeństwo mają uczniowie:

·        których oboje Rodzice pracują zawodowo

·        których samotnie wychowuje jeden z Rodziców/Opiekun (pracujący zawodowo)

(O przyjęciu ucznia do świetlicy decyduje również kolejność zgłoszeń).

 

4.  W przypadku dużej liczby zgłoszeń odbędzie sie druga weryfikacja kart do 10 września   nowego roku szkolnego, którą przeprowadzi powołana komisja. Komisja, którą wyznacza Dyrektor Szkoły może w wyjątkowych sprawach poprosić o dodatkowe informacje na temat sytuacji rodzinnej dziecka.

 

5. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy.

 

6. Nieusprawiedliwiona, ciągła nieobecność dziecka na zajęciach w świetlicy może stanowić podstawę do wypisania ucznia ze świetlicy.

 

7. Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko

 

8. Każde wcześniejsze wyjście dziecka ze świetlicy ( o innej godzinie niż w karcie

zgłoszenia ) odbywa się wyłącznie za zgodą pisemną rodziców (opiekunów) lub zgłoszeniem telefonicznym do wychowawcy grupy.

 

9.Dzieci przebywające w świetlicy spożywają obiad między godziną 12.30 a 13.30

 

10.Rodzice ponoszą w pełni odpowiedzialność materialną za zniszczenia dokonane przez ich dzieci w świetlicy szkolnej.

 

11. Rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani do punktualnego odbierania dzieci ze świetlicy.

W przypadku zdarzenia nagłego, powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzic (opiekun) powinien zawiadomić wychowawcę .

Rodzice odbierający dziecko bezpośrednio po lekcjach powinni również zawiadamiać o tym wychowawcę świetlicy.

 

12. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za dziecko samodzielnie przychodzące i wychodzące ze świetlicy szkolnej.

 

13.Każde dziecko w świetlicy powinno mieć worek lub reklamówkę na obuwie zmienne !!

 

Telefon do świetlicy : 76/ 8-196-446

 

 

  Nagrody i wyróżnienia

 

Ø Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę świetlicy;

Ø Pochwała przekazana wychowawcy w obecności całej klasy przekazana rodzicom (opiekunom);

Ø Dyplom, drobny upominek;

Ø Pochwała dyrektora szkoły.


 

    Kary

 

Ø Upomnienie udzielone przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów na świetlicy;

Ø Poinformowanie rodziców (opiekunów) o złym zachowaniu;

Ø Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy;

Ø Nagana udzielona przez dyrektora szkoły;

Ø Przeniesienie do innej grupy.


 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie