Wygląda dobrze
To pole jest wymagane


Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 4

im. J. Korczaka w Chojnowie

 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie www.sp4.chojnow.eu

 • Data publikacji strony internetowej: 2008.12.01

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.09.16

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Filmy opublikowane w serwisie YouTube, a następnie osadzone na stronie Szkoły nie mają transkrypcji; zostały stworzone przed wejściem w życie deklaracji dostępności.

 • Nie wszystkie osadzone dokumenty PDF są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.E-mail: szkola@sp4chojnow.pl

Telefon: 76 8188350

Każdy ma prawo do:

 • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony lub jej elementów,

 • zgłoszenia żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementów,

 • wnioskowania o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,  

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie

Adres: ul. Kilińskiego 23 59-225 Chojnów

 E-mail: dyrektor@sp4chojnow.pl

 Telefon: 76 8188350

 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.Budynek Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie jest częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami w budynku głównym przy ul. Kilińskiego 23.

 • Szkoła nie dysponuje miejscami parkingowymi. Przy budynku od strony basenu (Paderewskiego)jest parking dla klientów basenu i tam znajduje się miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych (2 miejsca)

 • Do Szkoły można wejść z psem asystującym.

 • Główne Wejście do budynku przy ul. Kilińskiego poprzedzają cztery schody. Za drzwiami wejściowymi znajduje się duży hol, który prowadzi do pomieszczenia woźnej.

 • Z holu przy wejściu głównym aby przejść do klas na parterze w bloku B jest jeden schodek, do bloku C trzeba przejść przez 4 schody, łącznik i następne 2 stopnie.

 • Schody klatki schodowej, prowadzącej do klas na I i II piętrze , nie są obecnie wyposażone w ułatwienia zwiększające dostępność, są wyposażone w poręcze.

 • Wejście do sekretariatu, stołówki szkolnej prowadzi przez 7 schodów z holu głównego. Przy schodach znajdują się poręcze.

 • Budynek nie jest wyposażony w pochylnie, pętle indukcyjne, informacje głosowe, oznaczenia brajla oraz oznaczenia kontrastowe lub w powiększony druk dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

 • Do bloku sportowego wchodzi się przez 1 schodek z głównego holu.

 • Toaleta na bloku sportowym jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 • Pozostałe toalety znajdujące się na parterze budynku, nie są dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

 • Do budynku tzw. małej szkoły aby wejść trzeba pokonać od dworu 4 schody a następnie klatką schodową udać się na I piętro.

 • Do budynku przy ul. Konarskiego od strony ulicy prowadzi jeden schodek do korytarza a wewnątrz trzeba pokonać 7 stromych schodów. Schody mają poręcze lecz nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 • Toalety w budynku ul. Konarskiego nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych

 • Budynek przy ul. Konarskiego nie dysponuje miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

Ułatwienia

Ułatwienia na stronie internetowej www.sp4.chojnow.eu

Strona internetowa www.sp4.chojnow.eu posiada następujące ułatwienia:

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 •  HTML 5

 • WCAG 2.0 (poziom AA)

Kompatybilność:

 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych 

 • Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

 Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące.:

 • zmiana wielkości czcionki,

 • zmiana kontrastu,

 • większość z grafik została opatrzona atrybutem alt z opisem,

 • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

 Pomoc w nawigacji:

 Wszystkie strony zawierają okienko wyszukiwarki.

 Skróty klawiaturowe:

CTRL+U – Menu dostępności

 Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.


 Inne informacje i oświadczenia

 Aktualnie podejmowane są prace nad dostosowaniem strony internetowej do wymagań prawnych. Deklarujemy, że niebawem strona będzie spełniać wymogi dostępności.
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie