Wygląda dobrze
To pole jest wymagane


 

Procedura bezpieczeństwa oraz przyprowadzania dzieci i odbioru ze świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie

 

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ustawy o Systemie Oświaty oraz Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

Podstawa prawna:

 §7 ust. 1 załącznika nr 2 i § 9 ust. 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia MEN z 21 maja 2001 r. , art. 43 ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym

Procedura służy zapewnieniu dzieciom pełnego bezpieczeństwa w czasie przyprowadzania i odbierania ze świetlicy szkolnej. Określenia odpowiedzialności Rodziców lub innych osób przez nich upoważnionych (zwanych dalej opiekunami), nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

 

I. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA DZIECKA DO ŚWIETLICY

1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły odpowiadają rodzice/opiekunowie.

2. Wychowawcy sprawują opiekę nad dziećmi  godzinach od 6.45 do 16.00

 Za bezpieczeństwo dzieci przyprowadzonych do świetlicy  przed 6:45 odpowiadają rodzice/opiekunowie.   

3. Rodzice (opiekunowie prawni lub inne osoby wskazane przez rodziców) osobiście powierzają dziecko nauczycielowi pełniącemu dyżur w świetlicy. W przeciwnym wypadku nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.

4. Rodzice/opiekunowie, którzy zdecydują, że ich dziecko będzie samodzielnie przychodziło do świetlicy biorą na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w drodze do świetlicy szkolnej.

5. Świetlica nie odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, którzy nie zgłosili swojej obecności.

II. ODBIERANIE DZIECKA ZE ŚWIETLICY.

1. Uczniowie klas I-III samodzielnie wracający do domu, muszą posiadać pisemną zgodę od rodzica/opiekuna.

2. Prośby dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poświadczone orzeczeniem sądowym.

3. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze świetlicy przez upoważnioną przez nich osobę.

4. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go w celu potwierdzenia tożsamości w chwili, gdy jest to osoba obca dziecku i nieznana nauczycielowi. W każdej sytuacji budzącej wątpliwości, nauczyciel ma obowiązek skontaktować się z rodzicami/opiekunami dziecka.

5. W wyjątkowych sytuacjach losowych nauczyciel może po uprzednim kontakcie z rodzicem/opiekunem (telefonicznym) wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę wskazaną przez rodzica/opiekuna. Osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka podpisując się pod nim czytelnie.

6. Rodzice/opiekunowie po odebraniu dziecka przejmują nad nim odpowiedzialność nawet, jeśli przebywają na terenie szkoły.

7. Dziecko wychodzące ze świetlicy do domu, zgłasza swoje wyjście nauczycielowi.

8. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej, nie może być w danym dniu przyjęte powtórnie.

9.Nauczyciel stanowczo odmawia wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu, środków psychoaktywnych lub przejawia agresywne zachowanie i nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W tym przypadku nauczyciel wzywa drugiego rodzica/opiekuna lub inną upoważnioną do odbioru dziecka osobę. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor lub jego zastępca, oraz pedagog szkolny.

 

 

III. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA ZE ŚWIETLICY LUB ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO OSOBY NIEMOGĄCEJ SPRAWOWAĆ OPIEKI.

1.Dzieci powinny być odbierane ze świetlicy najpóźniej do godziny 16.30. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy.

2.W przypadku nie odebrania dziecka w godzinach pracy świetlicy, nauczyciel, który z nim pozostał nawiązuje kontakt telefoniczny z rodzicami/opiekunami bądź osobami upoważnionymi do odbioru ucznia, wskazanymi w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej. Ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka. Gdy rodzic/opiekun lub inna osoba wskazana w karcie świetlicowej nie może odebrać dziecka, rodzic/opiekun może telefonicznie upoważnić inną osobę pełnoletnią do odbioru dziecka. Wskazana osoba musi przy odbiorze okazać się koniecznie dowodem tożsamości oraz napisać oświadczenie o odbiorze dziecka ze świetlicy, podpisując się pod nim czytelnie. Nauczyciel jest zobowiązany do wylegitymowania takiej osoby, spisując wszystkie dane z tego dokumentu.

3. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osób upoważnionych pisemnie nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły, który podejmie decyzję o dalszym postępowaniu (powiadomienie policji).

4. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany dyrektorowi szkoły.

5. W przypadku powtarzających się sytuacji nie odbierania dziecka ze świetlicy w wyznaczonym czasie rodziców stosunku do rodziców (opiekunów prawnych) będzie uruchomiona procedura o wgląd  w sytuację rodzinną przez Sąd na wniosek pedagoga szkolnego.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy zostali zapoznani wszyscy nauczyciele w dniu 15.09.2016 r., na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

2. Procedura obowiązuje wszystkich nauczycieli, rodziców (opiekunów prawnych) dzieci uczęszczających do świetlicy oraz osoby upoważnione przez nich do odbioru dzieci.

4. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym w świetlicy  rodzice/opiekunowie zostaną poinformowani o zasadach przyprowadzania i odbioru dzieci.

5. Treść procedury zostaje udostępniona rodzicom na stronie internetowej szkoły oraz tablicy ogłoszeń przy świetlicy w celu szczegółowego zapoznania się.  
 

        
 
 


 


 

 


 

 
 


 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie