Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie z dnia 30.10.2017r


PROCEDURA ORGANIZACJI

I ZASAD UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. J. KORCZAKA W CHOJNOWIE

 

Podstawa prawna:

1.      Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z dnia 25 sierpnia 2017 r. poz. 1591).

2.      Rozporządzenie z dnia 9 sierpnia w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2017 r. poz. 1616)

3.      Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2017 r. poz.1647)

4.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 r. poz. 1578)

5.      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. wprowadzająca Prawo oświatowe (Dz.U. z 2016 r., poz.60)

6.      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949 ogłoszono dnia 11 stycznia 2017 r.)

7.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2017 r. poz. 1651 z późn. zm.).

8.      Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z dnia 31 marca 2017 r. poz. 703)

9.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2017 r. poz. 1635).

10.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z dnia 31 sierpnia 2017 r. poz. 1646).

 

I.          Za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole odpowiada dyrektor szkoły.

II.       Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

III.   Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają wszyscy nauczyciele, pedagog, psycholog i logopeda szkolny oraz doradca zawodowy.

IV.     Wszyscy pracownicy pedagogiczni zobowiązani są do zapoznania się z procedurą i przestrzegania jej.

V.       Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielania jest w następujących przypadkach:

1.      Uczeń posiada:

- opinię poradni, która zawiera stwierdzenie istnienia specjalnych potrzeb edukacyjnych, np. trudności w uczeniu się, szczególne uzdolnienia,

- opinię publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia,

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną,

- orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

- orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

2. Uczeń

- ma niepowodzenia edukacyjne (odzwierciedla je dokumentacja przebiegu nauczania)

- jest zaniedbany środowiskowo ze względu na swą sytuację bytową i sytuację jego rodziny, kontakty środowiskowe, sposób spędzania czasu wolnego,

- jest niepełnosprawny,

- ma chorobę przewlekłą (posiada zaświadczenie lekarskie, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności),

- ma zaburzenia zachowania lub emocji,

- ma deficyty kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,

- przeżywa(ł) sytuację kryzysową lub traumatyczną,

- ma trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związane z wcześniejszym kształceniem się za granicą,

- jest szczególnie uzdolniony,

- jest zagrożony niedostosowaniem społecznym,

- jest niedostosowany społecznie.

VI. Procedura:

1.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów jest udzielana podczas bieżącej pracy nauczyciela z uczniem poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia, rozpoznawanie sposobu uczenia się i stosowania odpowiednich metod nauczania, indywidualizację pracy na zajęciach.

2.      Pomoc jest udzielana w formie:

- zajęć wspierających,

- zajęć rozwijających uzdolnienia,

- zajęć rewalidacyjnych,

- zajęć specjalistycznych (logopedycznych, terapii pedagogicznej, o charakterze terapeutycznym z psychologiem),

- porad i konsultacji,

- warsztatów

3.  Pomoc psychologiczno – pedagogiczna  nauczycielom i rodzicom uczniów jest udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. Polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej uczniom.

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole może być udzielana na wniosek:

- rodzica/prawnego opiekuna ucznia,

- ucznia,

- dyrektora szkoły,

- nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem,

- pomocy nauczyciela,

- asystenta nauczyciela lub wychowawcy świetlicy,

- poradni,

- kuratora sądowego,

- asystenta rodziny,

- pracownika socjalnego,

- higienistki szkolnej,

- instytucji/organizacji pozarządowej działającej na rzecz rodziny, dzieci.

5. Dla każdego ucznia objętego pomocą psychologiczno – pedagogiczną wychowawca prowadzi dokumentację w teczce wychowawczej, w której znajduje się rejestr podejmowanych działa oraz dokumentacja ucznia ( opinie, zaświadczenia lekarskie oraz inne dokumenty). Za teczkę odpowiada wychowawca klasy.  

6. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna, w tym specjalistyczna uczniom i ich rodzicom/prawnym opiekunom udzielana jest we współpracy z:

a) rodzicami/prawnym opiekunami dziecka

b) dyrektorem szkoły,

c) wychowawcą klasy, nauczycielami uczącymi dziecko

d) instytucjami pracującymi na rzecz dzieci, placówkami wspomagającymi pracę szkoły, w tym Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Chojnowie.

7. Nauczyciele zatrudnieni w szkole udzielają uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej natychmiast, gdy zajdzie taka potrzeba, w trakcie bieżącej pracy.

8. Wychowawca informuje innych nauczycieli uczących  dziecko oraz specjalistów zatrudnionych w szkole o sytuacji ucznia, jeśli uzna to za potrzebne.

9.  Nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w szkole informują wychowawcę o sytuacji ucznia, jeśli uznają to za potrzebne. Wychowawca informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia go pomocą psychologiczno – pedagogiczną.

10. W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej świadczona jest pomoc specjalistyczna (pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego).

11. Pomoc specjalistów: pedagoga, psychologa i logopedy oraz doradcy zawodowego zatrudnionych w szkole udzielana jest zgodnie z zakresem czynności i uprawnień przydzielonym przez dyrektora szkoły.

12. Specjaliści zatrudnieni w szkole kwalifikują ucznia do odpowiedniej formy pomocy, w zależności od problemu dziecka. Objęcie uczniów specjalistyczną pomocą (pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną) odbywa się w kolejności zgłoszeń i w miarę posiadanych miejsc.

13. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej odbywa się po stwierdzeniu u ucznia specjalnych potrzeb. W przypadku deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych, pomoc logopedyczna udzielana jest po przeprowadzeniu we wrześniu przesiewowych badań mowy uczniów klasy. W wyjątkowych przypadkach, pomocy udziela się w trakcie roku szkolnego w miarę wolnych miejsc.

14. W przypadku uczniów, których rodzice/prawni opiekunowie nie zgłoszą się na spotkanie ze specjalistą w wyznaczonym terminie, pomoc specjalistyczna udzielana będzie w późniejszym czasie w miarę wolnych miejsc.

15. Udzielenie uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej wymaga pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych .

16. Rodzice/opiekunowie prawni mogą nie wyrazić zgody na udzielenie dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Odmowa ma formę pisemną.

17. Udzielając uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej uwzględnia się zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.

18. W przypadku, gdy uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

18.1. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka mają prawo zwrócić się z pisemną prośbą do dyrektora szkoły lub wychowawcy klasy o objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną syna/córki.

18.2. Dyrektor szkoły powołuje zespół złożony z nauczycieli oraz specjalistów. Pracę zespołu koordynuje wychowawca oddziału, do którego uczęszcza uczeń, albo nauczyciel lub specjalista, prowadzący zajęcia z uczniem, wyznaczony przez dyrektora szkoły. Zespół analizuje orzeczenie, dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz opracowuje dla ucznia Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłużej jednak niż na dany etap edukacyjny. Program Edukacyjno – Terapeutyczny opracowuje się w terminie:

a) do dnia 30 września danego roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku szkolnego kształcenia w szkole,

b) 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

19. Dyrektor ustala formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. Są one uwzględniane w Indywidualnym Programie Edukacyjno – Terapeutycznym (IPET).

19.1. Indywidualne Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET) podpisują członkowie zespołu i rodzice/opiekunowie prawni.

20. Spotkania zespołu nauczycieli i specjalistów odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym, zespół dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi. W miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia otrzymują kopię wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania ucznia i programu.

21. W celu wspierania rodziców, wychowawców oddziałów klasowych oraz pozostałych nauczycieli w rozwiązywaniu problemów i sytuacji wychowawczych zwołuje się zespół nauczycieli uczących w danym oddziale klasowym.

22. Koordynatorem pracy zespołu nauczycieli uczących w danym oddziale klasowym jest wychowawca klasy. Ustala on termin spotkania zespołu, o którym informuje na tablicy w pokoju nauczycielskim oraz dzienniku elektronicznym. Informację umieszcza się z tygodniowym wyprzedzeniem, a w razie nagłego przypadku, termin może być skrócony.

23. W skład zespołu nauczycieli uczących w danym oddziale klasowym wchodzą wychowawca klasy, nauczyciele wnioskujący o zespół oraz w zależności od specyfiki występującego problemu specjaliści pracujący w szkole (pedagog, psycholog, logopeda szkolny). W razie potrzeby również inni nauczyciele i przedstawiciele instytucji wspierających szkołę w wychowaniu dzieci.

24. W spotkaniu mogą uczestniczyć rodzice ucznia. Wychowawca klasy powiadamia o spotkaniu rodziców/prawnych opiekunów w formie pisemnej. W wyjątkowych przypadkach powiadamia rodziców/prawnych opiekunów telefonicznie i sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy.

25. Z posiedzeń zespołu wychowawczego wychowawca klasy sporządza w ciągu 3 dni protokół  (w 2 egzemplarzach), który zawiera wnioski i ustalenia zespołu.  Protokół przestawia dyrektorowi szkoły do podpisu. Jeden egzemplarz protokołu pozostaje w teczce wychowawczej, drugi pozostaje u pedagoga szkolnego. Protokół podpisują wszyscy uczestniczy spotkania zespołu.

26. W przypadku, gdy udzielana uczniowi pomoc psychologiczno – pedagogiczna nie przynosi efektów i nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia, dyrektor szkoły za zgodą rodziców/prawnych opiekunów w celu rozwiązania problemu będzie występował do poradni o przeprowadzenie pogłębionej diagnozy specjalistycznej problemu.

27. Integralną częścią procedury jest rejestr działań w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, którą wypełnia wychowawca klasy. Rejestr przechowuje się w teczce wychowawczej.

 

  

                                                                                                                                         /teczka wychowawcza/

                                                                              Załącznik do procedur organizacji pomocy pp

 

 

 

REJESTR DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ POMOCY PP

w Szkole Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie

 

klasa ……………………………….

rok szkolny …………………………

 

 

L.p.

Nazwisko i imię ucznia

Opinia/data

Formy pomocy

Działania wychowawcy

data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawca …………………………………………………….

                                              (imię i nazwisko)

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie