Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to:


 • uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania -dysleksja, dysortografia, dysgrafia

 • uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki- dyskalkulia

 • uczeń z dysfunkcjami rozwojowymi, które utrudniają przyswajanie wiedzy i opanowanie wymagań programowych

 • uczeń z zaburzeniami mowy

 • uczeń z orzeczeniem do kształcenia specjalnego

 • uczeń z autyzmem

 • uczeń z niepełnosprawnością ruchową

 • uczeń z niepełnosprawnością sprzężoną

 • uczeń z ADHD

 • uczeń z zaburzeniami w zachowaniu

 • uczeń niedostosowany społecznie lub zagrożony niedostosowaniem społecznym

 • uczeń przewlekle chory

 • uczeń niesłyszący lub słabo słyszący

 • uczeń niewidomy lub słabo widzący

 • uczeń uzdolniony


serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie