Wygląda dobrze
To pole jest wymagane


 


 


 

Po 30 latach działalności szkoły – 01.09.2016 r. – na jej czele stanęła mgr Beata Miler-Kornicka – wieloletni wicedyrektor, której mottem działania stały się słowa Janusza Korczaka: 
 


 

 „Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni – razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej"


 

                         

(szerokość: 120 / wysokość: 162)


 


 

 

W realizacji zadań panią dyrektor wspiera dwóch wicedyrektorów: mgr Anna Denisiak (od 2016 r.) oraz mgr Małgorzata Cieśla (od 2017 r.). 
 


 


 

                              (szerokość: 110 / wysokość: 138)                              (szerokość: 106 / wysokość: 138)

       


 

 

 

Kolejne 5 lat istnienia szkoły przynosiło wiele wyzwań – już w 2017 r. przeprowadzono reformę oświaty, na skutek czego szkoła podstawowa znów stała się szkołą ośmioklasową. W związku z tym w roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas siódmych i ósmych swoją naukę pobierali w budynku Gimnazjum nr 2, które w późniejszym czasie (rok 2019) zostało przejęte jako kolejny budynek Szkoły Podstawowej nr 4. Dzięki staraniom dyrekcji pozyskano fundusze na nowoczesną pracownię chemiczną w tym budynku, pracowni informatycznej oraz sieci komputerowej. Ponadto we współpracy z Radą Rodziców złożono projekt do Budżetu Obywatelskiego Miasta Chojnowa, dzięki któremu powstała nowoczesna pracownia językowa.

Czas reformy to również podnoszenie kwalifikacji wielu nauczycieli, zdobywania nowych kwalifikacji do nauczania kolejnych przedmiotów oraz „przejęcie" części nauczycieli z wygaszanych gimnazjów. Obecnie w szkole uczy się 660 uczniów w 29 oddziałach,  kadra nauczycielska liczy 58 nauczycieli, natomiast pracowników administracji i obsługi - 27. Wszystkie te działania owocują wieloma sukcesami uczniów w rozmaitych konkursach o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim (np. Zdolny Ślązaczek – z różnych przedmiotów, Kangur, Konkurs Logicznego Myślenia, „Poprawnie piszę, pięknie mówię" – dla kl. I-III).

            Przez ostatnie 5 lat szkoła bierze udział w różnych projektach, np.: „Laboratorium XXI wieku", „Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów Gminy Miejskiej Chojnów, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Dzięki temu placówka może być wyposażana w różnego rodzaju sprzęt na bardzo wysokim poziomie oraz tworzyć bogatą ofertę edukacyjną rozwijającą zainteresowania uczniów w różnych dziedzinach, zajęcia pozalekcyjne oraz dydaktyczno-wyrównawcze czy korekcyjno-kompensacyjne. Taki system działania pozwala tworzyć dobrą markę szkoły, wspomagać uczniów o różnych potrzebach i osiągać najwyższe wyniki w egzaminach zewnętrznych, dzięki czemu absolwenci trafiają do wybranych przez siebie szkół ponadpodstawowych bez żadnych problemów.

            Innym atutem szkoły są wprowadzane w niej innowacje. Jedną z nich był „Tutoring w szkole" – zajęć z uczniami ówczesnych klas V podzielonymi na 10 grup. Wyznaczono też i przystosowano pomieszczenie (tzw. „Tutornię), w której prowadzono zajęcia przez 2 lata, w trakcie których uczniowie bardziej poznali siebie i swoje emocje. Kolejna innowacja dotyczy sfery sportu – w roku 2017 po raz pierwszy wprowadzono w szkole oddział klasy sportowej o profilu piłka nożna dla chłopców i piłka ręczna dla dziewczynek. Dziś, po 4 latach, mamy już 4 oddziały klasy sportowej – po jednej z każdego poziomu – w tym jedna dla dziewczynek o profilu taniec akrobatyczny. Trzeba dodać, że chojnowska „Czwórka" jest jedną z nielicznych szkół w powiecie posiadających takie oddziały, które cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów.

            Rok 2019 przyniósł konieczność wprowadzenia zmian w sposobie nauczania związanych z wystąpieniem w Polsce pandemii Covid-19. To czas trudny nie tylko dla nauczycieli, ale także dla uczniów i ich rodziców. Mimo to szkoła zapewniła ciągłość nauczania w trakcie nauki zdalnej – nauczyciele i uczniowie zostali przeszkoleni w zakresie pracy z aplikacją Teams, przygotowano i wdrożono odpowiednie procedury bezpieczeństwa oraz regulamin nauki zdalnej. Nauczycielom stworzono warunki do pracy zdalnej w szkole, każda klasopracownia została wyposażona w odpowiedni sprzęt komputerowy, a w salach, w których uczą się dzieci z kl. I-III zainstalowano rzutniki z ekranami, dzięki czemu jakość nauczania znacząco wzrosła. Mimo trudnego czasu uczniowie klas ósmych (zarówno w roku 2020 jak i 2021) uczestniczyli w stacjonarnych konsultacjach z przedmiotów egzaminacyjnych, co pozwoliło zminimalizować ich ewentualne zaległości, a wyniki egzaminu w 2020 r. były imponujące.

            W myśl J. Korczaka: „Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni…" chojnowska „Czwórka" współpracuje z wieloma instytucjami, dyrektorami innych szkół, Szkolnym Związkiem Sportowym czy DODN, ale także nawiązuje kontakty z szkołami zagranicznymi. Dowodem na to jest zorganizowany w roku 2018 Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej, w którym uczestniczyła m.in. młodzież z Danii, wizyta studyjna nauczycieli z polskiej szkoły w Mościskach na Ukrainie, rewizyta nauczycieli „Czwórki" w Mościskach, a także spotkanie z gośćmi z miasta partnerskiego Commentry we Francji oraz wizyty uczniów klas sportowych w mieście partnerskim Mnichowo Hradiste w Czechach.

            Szkoła Podstawowa nr 4 jest nieodłączną cząstką życia chojnowian, która zapisuje się w pamięci wielu pokoleń. Dziś, po 35 latach od „pierwszego dzwonka" stała się jeszcze bardziej przyjazna uczniom, rodzicom i nauczycielom. Jest szkołą nowoczesną, barwną, doskonale wyposażoną, sprzyjającą nie tylko nauczaniu i wychowaniu młodego pokolenia, ale także szkołą, w której przyjemnie spędza się czas choćby w miejscach takich jak „Kanapkowo" i „Kanapowo", gdzie uczniowie mogą zjeść drugie śniadanie i porozmawiać oraz „Gralandia" – miejsce gier planszowych i zabaw dla najmłodszych Korczakowców. Jak widać – chojnowska „Czwórka" to szkoła na medal!

 

                                                                                                                                                                                                                              Opracowała

                                                                                                          mgr Anna Denisiak

 


 

Prezentacja szkoły: ZOBACZ WIĘCEJ - PREZENTACJA


 


 


 


 


 


 


 


 

 „Czwórka" istnieje od 17 lutego 1986 roku. Wtedy to w nowej szkole naukę rozpoczęło 595 uczniów w 21 oddziałach. Pracę z dziećmi podjęło 41 nauczycieli. Na czele placówki, jako dyrektor, stanął długoletni nauczyciel, inspektor oświaty mgr Andrzej Przybysz, powołany do pełnienia tej funkcji już w 1985 r.

 

                                         

 

Dyrektor z wielkim entuzjazmem i wiarą dążył do zapewnienia dzieciom godnych warunków do nauki i samorealizacji. Przystąpił do gromadzenia sprzętu, pomocy naukowych i mobilizował rodziców do pracy przy porządkowaniu sal lekcyjnych. 1 lutego 1986 r. odbyła się pierwsza rada pedagogiczna, na której ustalono zadania dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi oraz powołano zastępcę dyrektora mgr Bogumiłę Cieślę, a potem panią Janinę Błaszczak. 17 lutego 1986 r. zabrzmiał pierwszy dzwonek w nowoczesnej szkole - jasnej, przestrzennej i upragnionej przez dzieci i rodziców nowego osiedla w Chojnowie.

 

                          

 

 1 września 1987r. w naszej szkole odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 1987/1988. W dniach poprzedzających to święto oddano do użytku budynek mieszczący: bibliotekę, kuchnię, stołówkę, świetlicę oraz gabinety lekarskie. Sala gimnastyczna i przedszkole były jeszcze w budowie. 17lutego 1991r. szkoła przeżyła podniosłą uroczystość, obchodziła bowiem piątą rocznicę swej działalności. Mogliśmy już poszczycić się wieloma osiągnięciami dydaktycznymi i sportowymi naszych uczniów na szczeblu rejonowym i wojewódzkim. Wzbogaciliśmy się o salę gimnastyczną i komplet boisk. Kolejną ważną datą był dzień 31 maja 1991 roku. Wówczas szkoła otrzymała imię Janusza Korczaka. Odtąd pełna nazwa szkoły brzmi : Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie. Od 1999r. szkoła przystąpiła do wdrażania pierwszego etapu reformy. Powstały wówczas dokumenty, które regulują działalność placówki i uwzględniają potrzeby edukacyjne dzieci w różnym wieku. Musieliśmy poradzić sobie z nowym wyzwaniem, jakie postawiła przed nami reforma. Właściwie wyprzedziliśmy ją nieco, bo już w październiku 1996 r. przystąpiliśmy do realizacji jednego z jej postulatów i wprowadziliśmy w naszej szkole elementy informatyki. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, a także chojnowskiemu „Dolpakartowi" udało nam się otworzyć pracownię komputerową. W związku z reformą nastąpiły zmiany programowe, kadrowe i organizacyjne. Z ośmioletniej szkoła stała się sześcioletnią szkołą podstawową. Obecnie placówka liczy 27 oddziałów, w których uczy się 690 uczniów i zatrudnionych jest w niej 50 nauczycieli. Od roku 2003/2004 na stanowisko wicedyrektora szkoły została powołana pani mgr Beata Miler-Kornicka i  w 2004/2005 mgr Elżbieta Borysewicz. Kadra jest  wykształcona i doskonale przygotowana do pracy z dziećmi. Już 10 pedagogów zdobyło stopień nauczyciela dyplomowanego. Aby sprostać nowym standardom życia, w szkole systematycznie prowadzone są remonty i inwestycje, które poprawiają warunki pracy nauczycieli i uczniów. Wymieniono już kotłownię węglową na gazowo-olejową, stolarkę okienną na PCV, drzwi wejściowe, główne i boczne, wyremontowano dach oraz przeprowadzono kapitalny remont łazienek i sali gimnastycznej. Zaadaptowano też pomieszczenie na drugą w szkole pracownię internetową  oraz nowoczesne centrum multimedialne z funduszy EFS. Poza tym co  roku prowadzone są bieżące prace remontowe, które zmieniają oblicze naszej szkoły i czynią ją naprawdę funkcjonalną i nowoczesną. W roku 2008 baza szkoły wzbogaciła sie o kolejną pracownie komputerową z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wzrósł poziom kształcenia z wykorzystaniem technologii informatycznej.

W drodze konkursu z dniem 1 września 2006 r   stanowisko dyrektora szkoły powierzono pani mgr Elżbiecie Borysewicz, którą wspiera w podejmowaniu decyzji dotyczących działalności szkoły wicedyrektor mgr Beata Miler-Kornicka.

Opracowała

                                                                                                             mgr Bernarda Sypień

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie