Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

 

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie od 01.09.2023 do 21.06.2024

 

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Chojnowie od 1.09.2023 do 21.06.2024 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami) 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 formularz cenowy

Załącznik nr 2 formularz oferty 

Załącznik nr 3 oświadczenie wykonawcy 

Załącznik nr 4 oświadczenie wykonawcy 

Załącznik nr 5 umowa 

Załącznik nr 6 protokół 

Załącznik nr 7 Rodo 

informacja o kwocie (12.50 KB, .docx)

Informacja z otwarcia ofert otwarcie ofert (15.51 KB, .docx)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze (921.64 KB, .pdf)

Protokół protokół (680.14 KB, .pdf)

 

 

Rok 2023

Chojnów, dnia 01.02.2023r.

                                                                            ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Szkoła Podstawowa nr 4 w Chojnowie zaprasza do składania ofert na czyszczenie rynien w budynku przy ulicy Konarskiego.

Przedmiotem zamówienia będzie dwukrotne czyszczenie rynien  :

  • Sala gimnastyczna- rynna od strony kościoła
  • Sala gimnastyczna - rynna od strony podwórka
  • Łącznik sali gimnastycznej ze szkołą - rynna od strony ulicy Konarskiego
  • Łącznik sali gimnastycznej ze szkołą - rynna od strony podwórka

Terminy czyszczenia rynien :

  • luty 2023
  • listopad 2023

Oferty należy składać do dnia 09.02.2023 do godziny 11:00 w Sekretariacie Szkoły Podstawowej  Nr 4 w Chojnowie przy ul. Kilińskiego 23.

 

 

 

 

 

                         Chojnów, dnia 26.01.2023 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie zaprasza do złożenia oferty na pomiary elektryczne w budynkach szkoły:

  1. Segment B  
  2. Segment A
  3. Sala sportowa z zapleczem
  4. Mały budynek

Ofertę można złożyć na adres e-mail Szkoły szkola@sp4chojnow.pl do dnia 30.01.2023 r. do godz.10:00

Informacja o wyborze oferty informacja o wyborze oferty (12.60 KB, .docx)

 

 

 

                                                                   ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie zaprasza do złożenia oferty na pomiary elektryczne na basenie i szkole oraz pomiar parametrów oświetlenia elektrycznego w segmencie C.

 Ofertę można złożyć na adres e-mail Szkoły szkola@sp4chojnow.pl  do dnia 26.01.2023 r. 

 

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków czystości w roku 2023.

Zestawienie środków czystości - zaproszenie do składania ofert 13.01.23 (16.36 KB, .docx)

Informacja o wyborze oferty informacja o wyborze oferty (12.43 KB, .docx)

 

 

 

ROK 2022

Przedmiot zamówienia: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie od 01.09.2022 do 22.06.2023

Tryb podstawowy

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty(782.53 kb)

informacja z otwarcia ofert(520.87 kb)

informacja o kwocie (12.80 kb)

OGŁOSZENIE (31.00 kb)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (955.15 kb)

SPECYFIKACJA (240.00 kb)

FORMULARZ CENOWY (427.00 kb)


 

ROK 2021

informacja o otwarciu ofert

(14.41 kb)

ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JANUSZ KORCZAKA W CHOJNOWIE
W RAMACH PROGRAMU „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI" 14.12.2021

 

 

 

swz.docx (23.70 kb)

załącznik 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1.docx (42.24 kb)

załącznik 2 Opis Przedmiotu Zamówienia CZĘŚĆ 2.docx (43.26 kb)

załącznik nr 3 formularz ofertowy.docx (24.38 kb)

załącznik nr 4 formularz cenowy.docx (43.23 kb)

załącznik nr 5 formularz cenowy.docx (42.22 kb)

załącznik nr 6 wzór umowy.docx (34.18 kb)


 


 

Przedmiot zamówienia: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie od 01.09.2021 do 23.06.2022

Tryb podstawowy


 

Ogłoszenie o zamówieniu (107.04 kb)

Specyfikacja Warunków Zamówienia (557.07 kb)

Formularz ofertowy (427.50 kb)

informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

(720.17 kb)

Informacja z otwarcia ofert
 

(15.39 kb)

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

(475.96 kb)(1.60 Mb)

protokół z posiedzenia Komisji

(1.41 Mb)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2020


 

Przetarg Nieograniczony na artykuły żywnościowe na stołówkę szkolną przy SP nr 4 w Chojnowie.


 

data umieszczenia 30.07.2020 r. 


 

pliki do pobrania 


 

 

Ogłoszenie o przetargu na żywność - (32.00 kb)

 

Specyfikacja -  (128.00 kb)

 

Produkty mleczarskie -  (14.73 kb)

 

Różne produkty spożywcze - (21.46 kb)

Ziemniaki, warzywa, owoce - (14.67 kb)

Mięso i produkty mięsne - (48.00 kb)

Mrożonki - (13.40 kb)

Ryby mrożone -   (32.00 kb)

 

Oświadczenie o obowiązku podatkowym - (14.59 kb)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------           


 

ROK 2019


 


 

II Przetarg nieograniczony na kompleksowe świadczenie usług utrzymania czystości w budynku szkolnym przy ul. Konarskiego 4. 59 – 225 Chojnów

SP4.26.3.2019                                                       Chojnów,08 sierpnia 2019 r.
 

                                                                   

  
 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie

Ogłasza

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz.53, 730 )

 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe usługi utrzymania czystości w budynku szkolnego  przy ul. Konarskiego 4    59 – 225 Chojnów.

Ogłoszenie nr 584127-N-2019 z dnia 08-08-2019 r.

 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest;

Grażyna Paszkowska kierownik gospodarczy SP4 tel. 76  196 444

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Szkoły sp4.chojnow.eu oraz wywieszona w siedzibie Szkoły.

Termin składania ofert 14 sierpnia 2019 r. do godz. 11:00 w sekretariacie szkoły.

 

Dyrektor Szkoły

Beata Miler-Kornicka

 

 

pliki do pobrania: 
 

OGŁOSZENIE - (12.79 kb)
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA -(213.00 kb)

FORMULARZ OFERTY -(43.50 kb)

ZAŁĄCZNIK NR 2 - (35.00 kb)  
 

ZAŁĄCZNIK NR 3- (35.50 kb)

ZAŁĄCZNIK NR 4 -(35.00 kb)

ZAŁĄCZNIK NR 5 - (91.00 kb)


 


 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - (15.41 kb)

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT(15.76 kb)


 


 

------------------------------------------------------------------------------------
 

Przetarg Nieograniczony na artykuły żywnościowe na stołówkę szkolną przy SP nr 4 w Chojnowie.


 

data umieszczenia 24.07.2019 r. 

pliki do pobrania 

Ogłoszenie o przetargu na żywność (32.00 kb)

Specyfikacja -  (123.00 kb)

 

Produkty mleczarskie - (14.73 kb)

 

Różne produkty spożywcze(21.46 kb)

Ziemniaki, warzywa, owoce(14.67 kb)

Mięso i produkty mięsne(48.00 kb)

Mrożonki(13.40 kb)

Ryby mrożone -   (32.00 kb)

 

Oświadczenie o obowiązku podatkowym(14.59 kb)


 


 

WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI  - (18.21 kb)


 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT(48.00 kb)


 


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                           

Przetarg nieograniczony na kompleksowe świadczenie usług utrzymania czystości w budynku szkolnym przy ul. Konarskiego 4. 59 – 225 Chojnów


 

SP4.26.1.2019                                                        Chojnów,22 lipca 2019 r.                                                                   

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie

Ogłasza

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz.53, 730 )

 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe usługi utrzymania czystości w budynku szkolnym  przy ul. Konarskiego 4    59 – 225 Chojnów.

 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest;

Grażyna Paszkowska kierownik gospodarczy SP4 tel. 76  196 444

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Szkoły sp4.chojnow.eu oraz wywieszona w siedzibie Szkoły.

Przetarg odbędzie się 29 lipca 2019 r. o godz. 11 w gabinecie Dyrektora.

 

Dyrektor Szkoły


 

 

Poniżej pliki do pobrania


 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (215.50 kb)

FORMULARZ OFERTY (36.50 kb)

OŚWIADCZENIE NR 1 (34.50 kb)

OŚWIADCZENIE NR 2 (35.50 kb)

UMOWA (90.50 kb)

WYKAZ (35.00 kb)

ZOBOWIĄZANIE (35.50 kb)

Odpowiedź z dnia 24.07.2019 r. do pytania dot. SIWZ (13.42 kb)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-  (PLIK DO POBRANIA)

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU(plik do pobrania)


 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

 

 

         ARCHIWUM
 

2018/2019

 

Przetarg Nieograniczony na artykuły spożywcze na stołówkę szkolną przy SP nr 4 w Chojnowie.

14.09.2018 r.
 

Ogłoszenie o przetargu na żywność - (30.00 kb)

Specyfikacja - (128.50 kb)


Produkty mleczarskie - (16.42 kb)

Różne produkty spożywcze - (19.83 kb)

Ziemniaki, warzywa, owoce - (13.64 kb)

Mięso i produkty mięsne - (40.50 kb)

Mrożonki - (15.39 kb)

Pieczywo i wyroby piekarskie - (14.07 kb)

Ryby mrożone -   (31.50 kb)

Oświadczenie o obowiązku podatkowym -(14.59 kb)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie