Wygląda dobrze
To pole jest wymagane


     


 
Zarządzenie nr 7/2015

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie

z dnia 22.06.2015 roku

 

w sprawie Regulaminu naboru nauczycieli
w Szkole Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie

 

 

Na podstawie:  Ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (teks jednolity Dz. U. z 2004 r, Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.),

 

§1

 

Dyrektor ustala Regulamin naboru nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie.

 

§2

 

Regulamin stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2015r.


Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 7/2015

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4

 im. Janusza Korczaka

w Chojnowie

 

 

REGULAMIN NABORU NAUCZYCIELI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JANUSZA KORCZAKA  W CHOJNOWIE

 

 

§ 1

 

1.      Celem procedury jest ustalenie zasad zatrudniania na wolnych stanowiskach nauczycielskich w Szkole Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór.

 

      2.      Nauczycielem może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.).

 

     3.      Stosowanie niniejszych procedur nie obejmuje:

 

1)      stanowisk obsadzanych na podstawie powierzenia lub skierowania,

2)      nauczycieli zatrudnianych na zastępstwo (dotyczy to zastępstw chorobowych, macierzyńskich i przypadków losowych).

3)      nauczycieli zatrudnianych w wyniku przesunięcia wewnętrznego,

4)      nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy na czas określony,

 

§ 2

 

1.      Dyrektor Szkoły zobowiązany jest do stałego monitorowania potrzeb kadrowych i prognozowania mogących wynikać w niedalekiej przyszłości wakatów.

2.      Decyzje o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Dyrektor Szkoły, który określa wymagania w zakresie kwalifikacji i umiejętności kandydatów na stanowisko nauczyciela.

3.      Otwarta rekrutacja i jawny nabór maja na celu pozyskanie najlepszych nauczycieli na wolne stanowiska.

4.      Nabór przeprowadza się po zatwierdzeniu arkusza organizacji szkoły na przyszły rok szkolny.

 

§ 3

 

1.      Nabór obejmuje:

1)      powołanie Komisji Rekrutacyjnej,

2)      ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko,

3)      przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych,

4)      wstępna ocena złożonych dokumentów aplikacyjnych,

5)      ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymogi formalne,

6)      postępowanie sprawdzające

a)      merytoryczna ocena dokumentów aplikacyjnych,

b)      rozmowa kwalifikacyjna,

7)      sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru,

8)      podjecie decyzji o zatrudnieniu i podpisaniu umowy o prace,

9)      ogłoszenie wyników naboru.

 

§ 4

 

1.      Komisję Rekrutacyjną (wraz ze wskazaniem pełnionych w niej funkcji) powołuje Dyrektor Szkoły.

2.      W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

1)   dyrektor – przewodniczący

2)   wicedyrektor szkoły – zastępca przewodniczącego

3)   przedstawiciel właściwego zespołu przedmiotowego,

4)   inne osoby wskazane przez Dyrektora (np. nauczyciel tej samej specjalności, na który dokonywany jest nabór),

3.      Obrady Komisji są ważne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej 2/3 powołanego składu osobowego Komisji, w tym przewodniczący lub zastępca przewodniczącego.

4.      W kwestiach formalnych Komisja podejmuje decyzje poprzez głosowanie jawne zwykłą większością głosów. W przypadku braku zwykłej większości decyduje głos przewodniczącego.

5.      W pracach Komisji nie może uczestniczyć osoba, która jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby, której dotyczy postępowanie konkursowe, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym,  że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

 

§ 5

 

1.      Informacje o wolnym stanowisku nauczycielskim umieszcza się na stronie internetowej szkoły www.sp4@chojnow.eu  oraz tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie.

2.      Ogłoszenie zawiera:

1)   określenie wymagań związanych ze stanowiskiem nauczycielskim, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,

2)   wskazanie wymaganych dokumentów,

3)   określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

3.      Termin składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 6 dni kalendarzowych od dnia opublikowania na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń szkoły.

4.      Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

 

§ 6

  

1.      Po ogłoszeniu na stronach internetowych i na tablicy ogłoszeń szkoły następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych praca na wolnym stanowisku.

2.      Na dokumenty aplikacyjne składają się:

1)   list motywacyjny z CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

2)   kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe

3)   kserokopie świadectw potwierdzających przebieg pracy zawodowej

4)   kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość – dowód osobisty,,

5)   oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

6)   oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela,

7)   oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.  926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko nauczyciela ,

3.      Dokumenty aplikacyjne, tylko w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko nauczyciela "mogą być składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie tylko po ukazaniu się ogłoszenia o naborze.

 

§ 7 

 

1.      Konkurs na stanowisko nauczyciela, przeprowadza się w dwóch etapach. Etapy konkursu odbywają się w dwóch dniach, obecność kandydata na drugim etapie obowiązkowa:

1)   w pierwszym etapie Komisja Rekrutacyjna dokonuje analizy dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym bez udziału kandydatów.

2)   w drugim – indywidualne rozmowy z kandydatami spełniającymi wymogi formalne i ocena merytoryczna złożonych dokumentów.

 

§ 8

 

1.      Wynikiem analizy formalnej dokumentów jest wstępne określenie przydatności kandydata do pracy na wolnym stanowisku.

2.      Z przeprowadzonej analizy sporządza się notatkę służbową, zawierającą nazwiska kandydatów dopuszczonych do dalszego etapu konkursu, podpisaną przez wszystkich członków komisji.

3.      Po zakończeniu pierwszego etapu przewodniczący umieszcza  listę osób dopuszczonych do drugiego etapu na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń.

 

§ 9

 

1.      Ocena merytoryczna złożonych dokumentów aplikacyjnych i ocena kandydata po rozmowie kwalifikacyjnej prowadzona jest metoda punktowa w skali od 1-5, przy czym 5 punktów jest ocena najwyższa .

2.      W rozmowie kwalifikacyjnej wszystkim kandydatom należy zadać te same lub podobne (w ramach danego zakresu tematycznego) pytania.

3.      W przypadku wymagania od kandydata znajomości języka obcego cześć rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadza się w tym języku.

 

§ 10

 

1.      Po przeprowadzeniu konkursu Komisja Rekrutacyjna ustala jego wynik, wskazując kandydata, który uzyskał największą sumaryczna ilość punktów.

2.      Ze swoich czynności Komisja sporządza protokół, w którym zawiera określenie stanowiska na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż czterech  najlepszych kandydatów uszeregowanych wg liczby uzyskanych punktów.

3.      Z najlepszym kandydatem Dyrektor zawiera umowę o pracę.

 

§ 11

 

1.      Informacje o wyniku naboru upowszechnia się na stronach internetowych i na tablicy ogłoszeń szkoły.

2.      Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru.

 

§ 12

 

1.      Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  

 

 

  

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie