Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

 


 

REGULAMIN ODDZIAŁU SPORTOWEGO

Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie

 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Rozporządzenie MEN z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego, Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych.

 

 

Rozdział I

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie prowadzi oddziały sportowe.

 2. Uczniowie uczęszczający do oddziału sportowego realizują szkolny plan nauczania ustalony przez dyrektora szkoły dla danego etapu edukacji i opracowany na podstawie ramowego planu nauczania. 
 

 3. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych w oddziale sportowym wynosi 10 godzin. W ramach tych godzin są realizowane zajęcia szkolenia sportowego oraz obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego przewidziane w ramowym planie nauczania o którym mowa   w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 4. Szkolenie sportowe obejmuje zajęcia prowadzone na terenie szkoły i poza szkołą, wynikające ze szkolnego planu nauczania, oraz uczestnictwo w zawodach (organizowanych w ramach kalendarza imprez sportowych) i obozach sportowych.

 5. Szkolenie sportowe prowadzone jest w oparciu o szczegółowe i aktualne przepisy dotyczące szkolnictwa sportowego.

  6. Uczniem oddziału sportowego może zostać zarówno uczeń mieszkający w obwodzie szkoły, jak i uczeń mieszkający poza jej obwodem.

 7. Kandydat do oddziału sportowego powinien wykazywać bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony przez lekarza, oraz wysoką sprawność fizyczną.

 8. Dyrektor Szkoły, na  wniosek wychowawcy oddziału sportowego lub trenera/instruktora może podjąć decyzję o przeniesieniu ucznia do oddziału szkolnego działającego na zasadach ogólnych w przypadku:

  1) Nieprzestrzegania przez ucznia postanowień regulaminów szkolnych i uzyskania oceny nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania;   

2) Osiągania bardzo słabych wyników dydaktycznych;   

3) Opinii trenera/instruktora prowadzącego zajęcia sportowe lub opinii lekarza o braku możliwości dalszego kontynuowania przez ucznia szkolenia sportowego.

 

 

Rozdział II

 

ZASADY KWALIFIKACJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO

 

1.       W celu przeprowadzenia rekrutacji do oddziału sportowego dyrektor szkoły podaje informację  o terminie rekrutacji  (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej)oraz powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną.

      2. W skład komisji wchodzą:

         1) Dyrektor lub wicedyrektor szkoły;

         2) Nauczyciele wychowania fizycznego;

     3. Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna:

       1) Prowadzi postępowanie kwalifikacyjne;

       2) Sporządza protokół z postępowania kwalifikacyjnego;

       3) przeprowadza test sprawności fizycznej;

       4) pozyskuje od wychowawcy informacje na temat zachowania ucznia;

       5) Ogłasza listę uczniów przyjętych do oddziału sportowego najpóźniej  w terminie 7 dni po

            testach   sprawnościowych poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole.

  4. O przyjęciu kandydata do klasy sportowej decyduje wynik prób sprawności fizycznej oraz brak zastrzeżeń do zachowania ucznia. 

      Na podstawie   uzyskanych wyników zostanie stworzona lista kandydatów (maksymalnie 25 osób z

       najwyższymi   wynikami – osobno dziewczęta i chłopcy).

  5. Zasady postępowania kwalifikacyjnego przedstawia rodzicom dyrektor/wicedyrektor na spotkaniu organizowanym w sprawie utworzenia oddziału sportowego.

  6. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje możliwość wniesienia odwołania od decyzji na piśmie w terminie 3 dni od daty ogłoszenia listy.

   7. Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

   8. Wymagana dokumentacja ucznia oddziału sportowego:

      1) Podanie o przyjęcie do oddziału sportowego (załącznik nr 1 do regulaminu);

      2) Akceptacja regulaminu oddziału sportowego (załącznik nr 2 do regulaminu);

      3) Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów o braku przeciwskazań medycznych do wysiłku

        medycznego oraz zgoda na udział dziecka w teście sprawnościowym (załącznik nr 3 do

        regulaminu)

     4) Orzeczenie lekarza sportowego/karta zdrowia sportowca - po zakwalifikowaniu się ucznia/uczennicy do 01 września
 

  9. Dokumentację ucznia oddziału sportowego przechowuje wychowawca klasy.

 10. Klasa sportowa nie jest objęta rejonizacją, nie obowiązuje w niej ustalony dla SP-4 obwód szkolny.

 11. Kandydata spoza obwodu przyjmuje się, jeśli uzyska on w teście sprawności fizycznej liczbę punktów kwalifikującą go do oddziału klasy sportowej.

 12. Terminy postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości na szkolnej tablicy 

       ogłoszeń przy drzwiach wejściowych głównych oraz na stronie internetowej szkoły.

 

Rozdział III

PRAWA UCZNIA ODDZIAŁU SPORTOWEGO

 

Uczeń oddziału sportowego ma wszystkie prawa ucznia Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie oraz:

  1. Ma prawo korzystać z pomocy dyrekcji, nauczycieli i trenera grupy sportowej w rozwiązywaniu problemów wynikających z konieczności pogodzenia nauki i sportu,    a w szczególności do pomocy dydaktycznej w przezwyciężaniu trudności w nauce (zajęcia wyrównawcze).

  2. Ma prawo do korzystania, pod opieką nauczyciela-opiekuna grupy sportowej,              ze sprzętu sportowego oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkoły.

3. Ma prawo do udziału w zawodach zgodnych z kategoriami wiekowymi, limitami uczestników oraz regulaminami.

 4. Ma prawo do udziału w zgrupowaniach sportowych (koszt pokrywa uczestnik).

5. Po jednodniowych lub kilkudniowych zawodach sportowych ma prawo być nieprzygotowanym do lekcji w dniu następnym z zakresu materiału przerabianego      w czasie swojej nieobecności (materiał realizowany w czasie nieobecności ucznia ma być przez niego nadrobiony w jak najszybszym terminie).

  6. W uzasadnionych przypadkach uczeń oddziału sportowego, który ze względu na kontuzję lub inną czasową niezdolność do uprawiania sportu nie uczestniczy w zajęciach sportowych, uczęszcza na pozostałe zajęcia edukacyjne.

7. Absencja ucznia wynikająca z udziału w zawodach sportowych nie jest ujmowana      w dokumentacji szkolnej jako nieobecność, a odnotowywana jest jako „zawody". 

 

Rozdział IV

OBOWIĄZKI UCZNIA ODDZIAŁU SPORTOWEGO

 

Od uczniów klas sportowych wymaga się:

1.       Przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących uczniów w Szkole Podstawowej nr 4 im.  J. Korczaka w Chojnowie.

 2. Przestrzegania regulaminów obowiązujących na obiektach sportowych.

 3. Uczestniczenia we wszystkich zajęciach objętych planem lekcji i szkolenia (zawody, turnieje, obozy).

4. Prezentowania postawy godnej ucznia i sportowca.

5. Podporządkowania się wskazaniom nauczycieli i trenera w zakresie nauki, zachowania, bezpieczeństwa, sportu oraz zdrowego odżywiania.

 6. Bezwzględnego przestrzegania zasad BHP oraz przyjętych zasad kulturalnego współżycia w czasie  zajęć wychowania fizycznego, zawodów i wyjazdów sportowych.

7. Dbania o sprzęt sportowy, przyrządy i urządzenia wykorzystywane w procesie szkolenia.

 8. Udokumentowania długotrwałej niezdolności do ćwiczeń.

 9. Przedłożenia nauczycielowi z wyprzedzeniem informacji o przewidywanej nieobecności na zawodach.

10. Aktualnych badań lekarskich.

11. Przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

 

Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Uczeń oddziału sportowego, który nie stosuje się do powyższego regulaminu, sprawia trudności wychowawcze lub uzyskuje negatywne wyniki w nauce może ponieść karę w postaci:

 1) Pozbawienia prawa reprezentowania szkoły i klubu w zawodach sportowych;

 2) Pozbawienia prawa uczestnictwa w obozie sportowym;

 3) Usunięcia z obozu sportowego lub imprezy sportowej przy jednoczesnym nałożeniu na prawnych opiekunów ucznia obowiązku odebrania dziecka z miejsca jego pobytu na ich koszt (w najkrótszym możliwym terminie).

 2. O nałożeniu wymienionych kar decyduje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy lub trenera/instruktora.

 3. W przypadkach nieobjętych powyższym regulaminem decyzję o postępowaniu          w danej sprawie podejmuje dyrektor szkoły. Od decyzji dyrektora nie ma odwołania. 

 


 

   Do pobrania - zał. nr 1 -(Karta zapisu20.19 kb)

 

 

                                                                                                           Załącznik nr 1                                

 Regulaminu Oddziału Sportowego

 

Chojnów, dn. …………………….. 

 

                                                                                                                            Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 4  im. J. Korczaka

                                                                                                                                                        w Chojnowie                        

 

                               Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka do oddziału sportowego 

klasy ………………

w Szkole Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie w roku szkolnym …………………………

 

Dane dziecka

 Imię (imiona) i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Uczeń szkoły podstawowej (wpisać nazwę szkoły do której uczeń aktualnie uczęszcza): …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………………………………………

Numer PESEL: …………………………………………………………………………………………………………………..

 Imiona i nazwisko rodziców (prawnych opiekunów): ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………………….

Data i podpisy rodziców (prawnych opiekunów)

 

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

DLA CELÓW ZAPISU DZIECKA DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JANUSZA KORCZAKA 
W CHOJNOWIE 

Podstawa prawa obowiązku informacyjnego

Art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) zwane dalej „Rozporządzeniem".

Administrator danych  

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka ul. Kilińskiego 23, 59-225 Chojnów

Dane kontaktowe 

Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu  email: dyrektor@sp4chojnow.pl

telefonicznie pod numerem 76 81 88 350
lub pisemnie:  
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka
59-225 Chojnów,  ul. Kilińskiego 23

Inspektor ochrony danych 

 

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu email: kontakt@odoonline.pl
lub pisemnie na adres:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka

59-225 Chojnów,  ul. Kilińskiego 23 „IOD"

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna 
przetwarzania

a)       Pani/Pana dane oraz dane osobowe dziecka/dzieci będą przetwarzane w celu zapisu dziecka/dzieci do oddziału sportowego  Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie 

b)      podstawą prawną pozyskiwania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka/dzieci jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

c)       przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów Prawa oświatowego, co jest zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.  c Rozporządzenia.

Odbiorcy danych

a)       Pani/Pana dane możemy przekazywać innym organom publicznym 
i podmiotom, przy czym dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań,

b)      Przetwarzanie Pani/Pana danych ujętych w systemach informatycznych możemy powierzyć również podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy, przy czym zakres przetwarzania ograniczony będzie tylko 
i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w tych systemach, takich jak wdrożenie, naprawa, konserwacja tych systemów lub hosting danych 
i odbywać się może po zawarciu umowy powierzenia danych.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach zapisu dziecka/dzieci do oddziału sportowego Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie  będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko/dzieci korzysta z wychowania szkolnego w Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Szkole Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie. Jednak nie dłużej niż 10 lat.

Prawa osoby, której dane dotyczą

a)       Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych , prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo  ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu,

b)      Ma Pani/Pan prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych, gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących  narusza przepisy Rozporządzenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa,

c)       W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się 
z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest konieczne dla celów związanych z rekrutacją.

Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym nie podlegają profilowaniu.

 

         

Chojnów dnia..........................................


 


 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 7 Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119., oraz art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie i rozpowszechnianie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego dziecka ………….……zarejestrowany podczas uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Janusza Korczaka 
w Chojnowie. 

Rozpowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych może nastąpić na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie a także w mediach: intrenecie, prasie, telewizji poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, 
a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym bez ograniczeń czasowych.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko 
i wyłącznie w celach oświatowych przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie.

Zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania materiału przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie z  wizerunkiem mojego dziecka/dzieci.

 

.....................................................................                                  
 (data imię i nazwisko oraz podpis rodzica/opiekuna prawnego)

·         zgoda jest wyrażana jednorazowo na cały okres nauki w szkole

 

 

Zgodnie z obowiązującym prawem Szkoła Podstawowa nr 4  im. Janusza Korczaka w Chojnowie  nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć i filmów na uroczystościach, wycieczkach, a następnie ich zamieszczanie w Internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby wymaga uzyskania zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany albo zgody rodzica/opiekuna prawnego w przypadku wizerunku dziecka.

 

……………………………………….…….                                                   …………………………………………...

czytelny podpis matki / prawnego opiekuna                   czytelny podpis ojca / prawnego opiekuna

  

 

Data …………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

  Do pobrania - zał. nr 2 - (10.47 kb)

 

  Załącznik nr 2                                                                                                                                           Regulaminu Oddziału Sportowego  

 

Chojnów, dn. ………………….

 

 

 

 

 

Akceptacja Regulaminu Oddziału Sportowego Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie  przez rodziców i ucznia

 

 

 

 

 

Po zapoznaniu się z Regulaminem Oddziału Sportowego Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie, oświadczam, że w pełni akceptuję jego treść i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

 

 

 

………………………………………………………………………..…………………

 

imię i nazwisko dziecka

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

 

podpisy rodziców (prawnych opiekunów)

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

 

podpis ucznia

 

 

 

 

 

 

 

 Do pobrania - zał. nr 3 - (10.74 kb)

 

 

 

Załącznik nr 3

 

Regulaminu Oddziału Sportowego

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA

 

 

 

Oświadczam, że mój syn/córka

 

....................................................................................................................

 

(imiona i nazwisko dziecka)

 

 

 

jest kandydatem do oddziału sportowego  w klasie .................. w Szkole Podstawowej nr 4

 

im. J. Korczaka w Chojnowie.

 

 

 

Dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań medycznych do podejmowania wysiłku fizycznego.

 

Jednocześnie wyrażam zgodę na udział dziecka w teście sprawności fizycznej do klasy sportowej w ramach rekrutacji.

 

 

 

                                                                        ……………………………………………………………………………………….

 

                                                                Data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

 

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie