Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

(szerokość: 200 / wysokość: 146)

       Zał. do Uchwały RP Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie z dnia 27.09.2022r

 

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Szkoły Podstawowej Nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie

2022/2023

 

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.). 
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.). 
 • Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.).
 • Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.). 
 • Ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 276 ze zm.). 
 • Statut Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1449).
 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023.

 


             

Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie od 1 września 2022 r. realizuje program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

 1. treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,
 2. treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu 
  o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli 
  i rodziców.

 

 1. WPROWADZENIE DO PROGRAMU

 

Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny rozwój ucznia w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, moralnym, ekologicznym, zdrowotnym i intelektualnym. Szkoła jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać uczniów w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwić korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów w trudnych sytuacjach.

Doceniono fakt, że rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na drugiego człowieka. Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono: 

 • Obowiązujące akty prawne.
 • Dotychczasowe doświadczenia szkoły, diagnozy, analizy ankiet.
 • Zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli materiały dotyczące głównych problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku.
 • Przeprowadzone badania na temat sytuacji wychowawczej, zagrożeń uzależnieniami w szkole i środowisku.
 • Przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces wychowania.

 

 1. ROZDZIAŁ 1. MISJA I WIZJA SZKOŁY

 

Misja szkoły

 1. Dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności szkolnej.
 2. Uczymy szanować kulturę i tradycję narodu polskiego, jednocześnie wychowujemy w poszanowaniu kultur i wartości innych narodów.
 3. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie.
 4. Zwracamy uwagę na rozwój fizyczny, psychiczny oraz społeczny i moralny naszych uczniów.
 5. Propagujemy wśród uczniów zdrowy styl życia.
 6. Dbamy o bezpieczeństwo uczniów.

 

Wizja szkoły

Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną placówką, przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Program wychowawczo-profilaktyczny ukierunkowany jest na ucznia i jego potrzeby. Realizacja programu ma umożliwić uczniowi wszechstronny rozwój. Chcemy, aby uczniowie naszej szkoły wyrośli na ludzi mających poczucie własnej wartości i odpowiedzialności za własne zachowanie, aby byli świadomi własnego pochodzenia, dumni z bycia Polakami, Europejczykami i członkami swojej „małej ojczyzny”, aby szanowali kulturę, tradycję oraz język.

Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania, aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje. Chcemy wykształcić u uczniów zespół takich pozytywnych cech jak: odpowiedzialność, samodzielność uczciwość, aktywność, ciekawość świata, tolerancja, poszanowanie prawa, zdrowy styl życia, posługiwanie się TIK, sprawne posługiwanie się językiem obcym, obowiązkowość i punktualność oraz wrażliwość na los innego człowieka.

  

 1. ROZDZIAŁ 2. ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

 

Działalność wychowawcza w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 1. fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia 
  i podejmowanie zachowań prozdrowotnych, w tym w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19,
 2. psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej, poszerzanie kompetencji i świadomości znaczenia wsparcia 
  w sytuacji kryzysowej osób z najbliższego otoczenia uczniów (rodziców, nauczycieli i wychowawców, specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rówieśników),
 3. społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych, kreowanie postaw pro społecznych w sytuacji kryzysowej (np. epidemia COVID-19),
 4. aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia, rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej w sytuacjach kryzysowych zagrażających całemu społeczeństwu (np. rozprzestrzenianie się epidemii COVID-19).

 

Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Działalność ta odbywa się w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, debat, szkoleń, spektakli profilaktycznych, festynów, a także w innych formach uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy.

Każdego roku przeprowadzana jest diagnoza środowiska uczniów, analiza potrzeb dzieci i oczekiwań rodziców.

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

 1. współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,
 2. kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,
 3. współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,
 4. wzmacnianie wśród uczniów i więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
 5. kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,
 6. doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,
 7. wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,
 8. kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,
 9. przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej,
 10. wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych
 11. wykształcenie u uczniów, nauczycieli i rodziców postrzegania sytuacji kryzysowych jako szansy na „zmianę” mogącą przynieść trwałe wartości, np. umiejętność zapobiegania bezradności będącej początkiem pogorszenia kondycji psychicznej człowieka i jej negatywnych skutków (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”).

 

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

 1. poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,
 2. rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów, 
 3. doskonalenie kompetencji nauczycieli, wychowawców, rodziców w zakresie profilaktyki oraz rozpoznawania wczesnych symptomów depresji u dzieci i starszej młodzieży,
 4. poszerzanie wiedzy uczniów, nauczycieli, rodziców na temat wpływu sytuacji kryzysowej (np. wywołanej pandemią COVID-19) na funkcjonowanie każdego człowieka oraz możliwości uzyskania pomocy w szkole i poza szkołą,
 5. kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
 6. kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
 7. poszerzanie wiedzy uczniów na temat metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19,
 8. prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,
 9. doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego,

 

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, wpływu niskiego poziomu kondycji psychicznej na funkcjonowanie w życiu, skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

 1. dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych, a także działań podejmowanych na rzecz kompensowania negatywnych skutków przedłużającej się epidemii, 
 2. udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 3. udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i, ich rodziców lub opiekunów w przypadku obniżonej kondycji psychicznej, depresji, innych problemów psychologicznych i psychiatrycznych,
 4. przekazanie informacji uczniom i, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 5. informowanie uczniów i raz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

 

Działalność profilaktyczna obejmuje:

 1. wspieranie wszystkich uczniów i w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 2. wspieranie uczniów i, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są 
  w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,
 3. wspieranie uczniów i, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia,
 4. wspieranie uczniów i, u których rozpoznano objawy depresji lub obniżenia kondycji psychicznej, a także prowadzenie działań profilaktycznych wobec wszystkich uczniów szkoły.
 5. rozpoznawanie potrzeb uczniów przy pomocy narzędzi jakimi są ankiety.

 

Działania te obejmują w szczególności:

 1. realizowanie wśród uczniów i oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych,
 2. przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,
 3. kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,
 4. poszerzenie kompetencji osób oddziałujących na uczniów (nauczycieli, rodziców, wychowawców, specjalistów) w zakresie wczesnego rozpoznawania objawów depresji, 
 5. doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i zachowań ryzykownych,
 6. włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

 • wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,
 • wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,
 • odbudowanie i umacnianie u uczniów prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej w szkole, klasie (reintegracja),
 • utrwalanie u uczniów świadomego respektowania reguł sanitarnych przyjętych na czas epidemii COVID-19,                       
 • rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
 • przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,
 • przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,
 • wspieranie uczniów cudzoziemskich ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.

 

Zadania profilaktyczne programu to:

 • zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,
 • znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
 • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków),
 • eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,
 • niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,
 • uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem
 • uczenie dbałości o zdrowie psychiczne oraz wzmacnianie poczucia oparcia w najbliższym środowisku (rodzina, nauczyciele, specjaliści) w sytuacjach trudnych.

 

 

 

IV. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

 1. Dyrektor szkoły:
 1. dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy 
  w szkole,
 2. stwarza warunki do prawidłowej realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 3. kontroluje wypełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego,
 4. organizuje szkolenia dla nauczycieli,
 5. dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły,
 6. stwarza warunki do przestrzegania w szkole „Wytycznych MEiN, MZ i GIS” obowiązujących w okresie pandemii, zapewnia równowagę pomiędzy wymaganiami reżimu sanitarnego a działaniami chroniącymi zdrowie psychiczne uczniów,
 7. stwarza warunki do poszukiwania optymalnych rozwiązań w zakresie budowania systemu działań wspierających kondycję psychiczną uczniów,
 8. dostosowuje ofertę zajęć pozalekcyjnych do oczekiwań uczniów w celu stworzenia warunków do realizacji pasji, udziału z zajęciach sportowych, kontaktu z przyrodą, a także kontaktu bezpośredniego uczniów ze sobą, z zachowaniem zasad sanitarnych,
 9. czuwa nad wykorzystaniem lekcji wychowawczych do budowania systemu wsparcia psychicznego uczniów
 10. inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 11. nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 12. współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań.
 13. W myśl art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich wchodzącej w życie 1 września 2022 roku przewidziana została m.in. możliwość nakładania na ucznia przez dyrektora szkoły – za zgodą rodziców ucznia– środka oddziaływania wychowawczego w postaci prac porządkowych.

 

 

 1. Pedagog szkolny, specjalny i psycholog
 • diagnozuje środowisko wychowawcze, w tym stan kondycji psychicznej uczniów,
 • psycholog 
 • uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów,
 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
 • współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki, wsparcia psychologicznego,
 • zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
 • współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
 • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym, w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 • wpiera nauczycieli, wychowawców, inne osoby pracujące z uczniami w identyfikacji problemów uczniów, w tym wczesnych objawów depresji, a także w udzielaniu im wsparcia, 
 • rozwija współpracę z nauczycielami, wychowawcami, a także pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych w celu szybkiego i skutecznego reagowania na zaobserwowane problemy uczniów,
 • aktywnie włącza się do bezpośredniej pracy profilaktycznej i bezpośredniego wsparcia uczniów i rodziców, służy doradztwem dla nauczycieli, wspiera ich w identyfikowaniu problemów uczniów i prowadzeniu z uczniami zajęć wspierających, integracyjnych, profilaktycznych,
 • wspiera nauczycieli, wychowawców, innych psychologów czy pedagogów, którym trudno jest wspierać uczniów w związku z tym, że sami przeżywają stan silnego przygnębienia epidemią, przemęczenia lub przechodzą inny kryzys psychiczny (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”),
 • promuje budowanie dobrych, wzajemnych relacji pomiędzy wszystkimi grupami społeczności szkolnej, jako czynnika zwiększającego  skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia.

 

 

 1. Logopeda szkolny:
 1. podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu wad wymowy,
 2. wspiera działania wychowawcze i profilaktyczne nauczycieli,
 3. prowadzeni badania przesiewowe w celu ustalenia mowy uczniów,
 4. przeprowadza diagnozy logopedyczne,
 5. organizuje pomoc logopedyczną,
 6. prowadzi terapię logopedyczną,
 7. współpracuje z rodzicami,
 8. kieruje wybranych uczniów do specjalistów z zakresu medycyny (laryngologii, foniatrii, ortodoncji, neurologii) i dziedzin pokrewnych (psychologii, pedagogiki).

 

 1. Nauczyciel:
 1. współpracują z wychowawcami klas, innymi nauczycielami, pedagogiem, psychologiem, innymi specjalistami w zakresie realizacji zadań wychowawczych i profilaktycznych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 2. reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 3. reagują na przejawy depresji, agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
 4. przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, a także depresją i innymi negatywnymi skutkami epidemii COVID-19,
 5. przestrzegają reguł sanitarnych określonych w „Wytycznych MEiN, MZ, GIS”, obowiązujących w szkole w okresie epidemii COVID-19,
 6. udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, skutków długotrwałej izolacji społecznej, ograniczeń 
  i nieprzewidywalnych zmian związanych z epidemią COVID-19,
 7. zapewniają atmosferę współpracy, zaufania, otwartości, wzajemnego wspomagania,
 8. kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 9. rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
 10. wspierają zainteresowania, pasje i rozwój osobowy ucznia.
 1. Wychowawca klasy:
 1. diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, zapewniają atmosferę współpracy, zaufania, otwartości, wzajemnego wspomagania,
 2. rozpoznają potrzeby uczniów w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym zagrożenia wynikające z długotrwałej izolacji społecznej w okresie epidemii COVID-19,
 3. rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych,
 4. na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,
 5. przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
 6. zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
 7. są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,
 8. oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami - uwzględniają trudności w funkcjonowaniu uczniów w szkole wynikające z długotrwałego trwania w stanie epidemii COVID-19, 
 9. współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
 10. wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 11. rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
 12. dbają o dobre relacje uczniów w klasie, utrzymywanie kontaktów rówieśniczych, rozwijanie wzajemnej pomocy i współpracy grupowej,
 13. podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
 14. współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
 15. podejmują działania w zakresie poszerzania własnych kompetencji wychowawczych.

 

 

 1. Zespół wychowawców:
 1. opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,
 2. analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze, promuje metodę pozytywnego dyscyplinowania uczniów,
 3. ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,
 4. przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły,
 5. uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów,
 6. inne, wynikające ze specyfiki potrzeb szkoły.

 

 1. Rodzice:
 1. współtworzą Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny,
 2. uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 3. uczestniczą w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów,
 4. uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
 5. zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 6. współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 7. dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
 8. Rada Rodziców ‒ uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny.

 

Samorząd uczniowski:

 1. jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
 2. uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
 3. uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów,
 4. współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną, 
 5. prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów, 
 6. reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 7. propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 8. dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
 9. może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

 

 

 1. ROZDZIAŁ 3.

 

 1. Treści i działania o charakterze wychowawczo-profilaktycznym podzielone są na sfery:
 • rozwój intelektualny ucznia,
 • rozwój społeczno-emocjonalny ucznia (radzenie sobie w trudnych sytuacjach, funkcjonowanie w zespole, społeczeństwie, rodzinie),
 • rozwój zdrowotny ucznia.

 

 

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

ODBIORCY

ODPOWIEDZIALNI

ROZWÓJ INTELEKTUALNY UCZNIA

Praca z uczniem zdolnym

 • Przeprowadzanie w klasach diagnoz i ankiet wstępnych, obserwacje podczas bieżącej pracy. 
 • Wdrożenie Szkolnego Systemu. 
 • Wspierania Uzdolnień.
 • Przygotowanie do konkursów.
 • Tworzenie programu i realizacja indywidualnego toku nauczania.
 • Współpraca z PPPP.

 

 • Konsultacje dla rodziców.

 

 

 • Realizacja programu oddziału klasy sportowej.

I-VIII

 

I-VIII

I-VIII

I-VIII

I-VIII, rodzice

 

 

Rodzice

Wychowawcy, Nauczyciele

 

Zespół Wspierania Uzdolnień

Nauczyciele 

Nauczyciele

Pedagog, Nauczyciele

Pedagog, pedagog specjalny Psycholog, Nauczyciel

 

Nauczyciele

Trudności uczniów w przyswajaniu wiedzy i Umiejętności w zakresie danego przedmiotu powstałych w trakcie nauki zdalnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Diagnoza zjawiska, analiza danych oraz dostosowanie działań profilaktycznych i dydaktycznych do potrzeb uczniów.
 • Spotkania z rodzicami/opiekunami i stała współpraca.

 

 • Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, logopedycznych, zajęcia wspierające po nauce zdalnej z MEN.
 • Indywidualizacja nauczania.
 • Konsultacje dla rodziców.

 

 • Pomoc wychowawców świetlicy w odrabianiu zadań domowych,
 • Indywidualna opieka pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego i psychologa nad uczniami (zalecenia w opinii z PPP) oraz uczniami przejawiającymi deficyty emocjonalne powstałe po okresie izolacji.
 • Współpraca z PPPP
 • W sytuacji nauki zdalnej dostosowanie przekazywanych treści, zadań, ich formy do indywidualnych możliwości uczniów oraz z uwzględnieniem ich sytuacji rodzinnej i bytowej.
 • Umożliwienie uczniom kontaktów on-line z nauczycielami i wychowawcami.

I-VIII

 

Rodzice 

 

 

 

 

 

I-VIII

 

 

I-VIII

 

 

 

 

 

I-VIIII Rodzice 

I-VIII

I-VIII

Nauczyciele

 

Specjaliści

Wychowawcy/Nauczyciele  

Specjaliści szkolni

Wychowawcy

 

 

Nauczyciele

Specjaliści szkolni

 

Nauczyciele świetlicy

Pedagog / pedagog specjalny/Psycholog 

Nauczyciele przedmiotu

 

Pedagog /pedagog specjalny/Psycholog

Nauczyciele przedmiotu

Wychowawcy 

 

Dyrekcja

Tworzenie warunków rozwoju indywidualnych zainteresowań.

 • Prowadzenie różnych kół zainteresowań, zajęć pozalekcyjnych.
 • Organizacja Spotkań z ciekawymi ludźmi.
 • Wzbogacanie zbiorów biblioteki szkolnej, pomocy dydaktycznych.
 • Organizacja wycieczek edukacyjnych.

I-VIII

I-VIII

I-VIII

I-VIII

Nauczyciele

Dyrekcja

Dyrekcja

Nauczyciele

Przygotowanie uczniów do praktycznego wykorzystania wiedzy, 
w tym posługiwanie się TIK

 • Stosowanie metod aktywizujących.
 • Wykorzystywanie sprzętu multimedialnego na zajęciach.
 • Realizacja projektów (np. „Aktywna tablica”, „Tydzień projektów”).

I-VIII

 

I-VIII

Nauczyciele 

Wychowawcy

Dyrekcja

Rozwijanie kompetencji czytelniczych i językowych

 • Udział w akcjach, projektach, konkursach.

I-VIII

Nauczyciele bibliotekarze

Wspieranie uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji.

 • Realizacja programu z zakresu doradztwa zawodowego.

 

 • Organizacja Spotkań z ciekawymi ludźmi,
 • Przeprowadzenie lekcji z zakresu orientacji zawodowej.

VII- VIII

 

I-VIII

IV-VI

Nauczyciel doradztwa zawodowego

Dyrekcja/Wychowawcy

Pedagog/Psycholog

 

ROZWÓJ SPOŁECZNO-EMOCJONALNY UCZNIA:

 

 1. radzenie sobie w trudnych sytuacjach
 2. funkcjonowanie w zespole
 3. funkcjonowanie w społeczeństwie
 4. funkcjonowanie w rodzinie

 

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

ODBIORCY

ODPOWIEDZIALNI

RADZENIE SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH

Pomoc w sytuacjach stresowych, problemowych, nowych.  

 • Psychoedukacja na temat: Jak radzić sobie z emocjami i stresem?
 • Ćwiczenia relaksacyjne w trakcie lekcji.

 

 • Przeprowadzenie e-lekcji w klasach IV-V nt. „Jestem wyjątkowy, jesteśmy wyjątkowi”.
 • Przeprowadzenie e-lekcji w klasach V-VIII nt. „Pewność siebie”.

I-VIII

 

 

IV-V

 

V-VIII

 

Wychowawcy, Pedagog/pedagog specjalny/Psycholog

 

Wychowawcy

 

Wychowawcy (wsparcie Pedagog/pedagog specjalny/psycholog)

Kształcenie umiejętności akceptacji samego siebie i innych.

Przeprowadzenie godzin wychowawczych poświęconych tematyce: szacunek, tolerancja, asertywność, empatia, wolontariat, przyjaźń /koleżeństwo.

I-VIII

Nauczyciele

Wychowawcy

Diagnozowanie uczniów pod kątem depresji. 

Wspieranie uczniów, u których rozpoznano objawy depresji lub obniżenia kondycji psychicznej (myśli samobójcze, uzależnienia, samookaleczenia, zaburzenia odżywiania).

 • Diagnozowanie uczniów (diagnoza przesiewowa indywidualna/grupowa), u których zauważalne są objawy obniżonego nastroju. 
 • Indywidualne rozmowy wspierające z każdym uczniem, jego rodzicami. Ustalenie zakresu dalszych działań. Dalsze postępowanie wg ustaleń.
 • Materiały informacyjne. 
 • Pogadanki w klasach – Czy to już depresja?

IV-VIII

Psycholog 

 

 

Wychowawcy

Psycholog

Pedagog /pedagog specjalny

 

Psycholog 

Poszerzanie wiedzy uczniów na temat wpływu sytuacji kryzysowej na funkcjonowanie w szkole oraz możliwości uzyskania pomocy w szkole i poza szkołą.

 • Pogadanki w klasach.
 • Materiały informacyjne.

V-VIII

Wychowawcy

Psycholog

Pedagog

Bezpieczne korzystanie z Internetu, komputerów, smartfonów i innych urządzeń elektronicznych.

Edukacja na temat skutków nadmiernego korzystania z urządzeń elektronicznych i ich wpływu na zdrowie, rozwój emocjonalno-społeczny i intelektualny.

 

-Zajęcia z wychowawcą,

-Edukacja na zajęciach komputerowych: przeprowadzenie 1 godziny w semestrze.

I-VIII

Wychowawcy, Nauczyciele informatyki

FUNKCJONOWANIE W ZESPOLE

Kształtowanie umiejętności współdziałania i przestrzegania norm współżycia w grupie.

 

 

 

 

 

 

Popularyzowanie dobrego zachowania 

i form grzecznościowych 

 

 

Odbudowanie i umacnianie u uczniów prawidłowych relacji w grupie klasowej, poczucia wspólnoty (reintegracja)

 

 

Działalność wolontariacka

 

 • Zapoznanie z regulaminem szkoły i programem wychowawczo-profilaktycznym.
 • Kontrola przestrzegania obowiązujących zasad.
 • Stosowanie kontraktów wychowawczych.
 • Organizacja imprez i uroczystości klasowych, wycieczek, rozgrywek.
 • Udział w programach edukacyjno-wychowawczych.
 • Przeprowadzanie zajęć wychowawczych/warsztatów z wykorzystaniem metod umożliwiających prezentację własnych odczuć i przeżyć –eliminacja zjawiska wyalienowania z grupy, agresji rówieśniczej.

 

 • Kodeksy życzliwości w klasach.
 • Wybór mistrza savoir-vivre.
 • Pogadanki dla uczniów i podczas zebrań rodzicielskich na temat kultury zachowania dzieci w szkole i poza nią.
 • Wprowadzenie programu „Kultura, życzliwość – jestem a tak”

 

 • Lekcje wychowawcze – gry i zabawy integracyjne, rozmowy, warsztaty.
 • Zaangażowanie uczniów w działalność kółek dyskusyjnych (każde spotkanie ma inny zakres tematyczny).
 • Udział uczniów w pracach SU, gazetce szkolnej.
 • Realizacja własnych pomysłów przez uczniów np. nakręcenie reportażu.
 • Tworzenie grup, które wspólnie się uczą (pomoc koleżeńska dla słabszych w nauce),
 • Włączanie się w różne akcje pomocowe np. „Szlachetna paczka” 
  i inne.
 • Organizowanie zbiórek charytatywnych.
 • Zorganizowanie biblioteki online, czyli nagrywanie czytania książek i wysyłania linków do nagrań do np. hospicjum, domów dziecka, szpitali.

I-VIII

Rodzice

I-VIII

 

I-VIII

I-VIII

I-VIII

I-VIII

 

 

 

 

I-VIII

Wychowawcy

 

Nauczyciele 

 

Wychowawcy

Wychowawcy

Nauczyciele/Wychowawcy

Wychowawcy

Nauczyciele/Wychowawcy

 

 

 

Nauczyciele/Wychowawcy

Zespół wychowawczy

 

 

 

 

Wychowawcy/Nauczyciele

 

Profilaktyka agresji i przemocy

 • Przeprowadzenie 1 godziny w semestrze z zakresu przeciwdziałania przemocy/agresji rówieśniczej.

 

 • Udział uczniów w spektaklach profilaktycznych, spotkaniach ze specjalistami.
 • Należyte prowadzenie dyżurów nauczycielskich na przerwach.
 • Pedagogizacja rodziców nt. „Skąd bierze się agresja u dzieci?”.

I-VIII

 

 

I-VIII

 

 

Rodzice 

Pedagog, 

Psycholog

Wychowawcy

Wychowawcy,

Pedagog/pedagog specjalny/Psycholog

Nauczyciele 

Współpraca z PPPP

Edukacja społeczno-prawna

 • Spotkania z policjantem, kuratorem. 
 • Lekcje z wychowawcą.

I-VIII

Pedagog, Psycholog

Wychowawcy

FUNKCJONOWANIE W SPOŁECZEŃSTWIE

Kształtowanie samorządności i demokracji 

 • Wybory samorządu klasowego
 • Działalność Samorządu Uczniowskiego

I-VIII

Wychowawcy 

Opiekun SU

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności

 • Pełnienie przez uczniów różnego rodzaju funkcji w szkole.

 

 • Pogadanki na temat współodpowiedzialności na temat mienia szkoły.
 • Zapoznanie z podstawowymi dokumentami szkoły (np. Statut, Program wychowawczo-profilaktyczny)

I-VIII

 

I-VIII

 

I-VIII, Rodzice

Wychowawcy, 

Opiekun SU

Nauczyciele/Wychowawcy

 

Wychowawcy

Budzenie miłości do ojczyzny, szacunku do tradycji, kultury i języka

 • Udział w apelach z okazji świąt państwowych
 • Udział w uroczystościach organizowanych przez miasto Chojnów,
 • Poznawanie symboli narodowych, ich historii i znaczenia, okazywanie im szacunku

I-VIII

Wychowawcy, Nauczyciele

 

 

Pielęgnowanie i tworzenie tradycji szkoły.

 • Organizacja imprez szkolnych (np. Dzień KEN, zawody sportowe, pasowanie na ucznia)
 • Ukazywanie wartości i postaw propagowanych przez J. Korczaka – patrona szkoły poprzez organizację Święta szkoły
 • Zapoznanie z życiem i działalnością J. Korczaka

I-VIII

Nauczyciele,

 

Opiekun SU

 

Nauczyciele, Wychowawcy

Kształtowanie wrażliwości na los innych- empatia.

 • Działalność koła TPD

 

 • Udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych (np. Mikołajkowy tydzień)

I-VIII

Opiekun koła TPD, Szkolnego koła wolontariatu, Wychowawcy, Nauczyciele

FUNKCJONOWANIE W RODZINIE

Ukazywanie wartości rodzinnych, roli zadań rodzicielskich.

 • Zajęcia WDŻ, 
 • Pogadanki na zajęciach z wychowawcą.
 • Pedagogizacja rodziców nt. „Rodzina jako czynnik chroniący przed ryzykownymi zachowaniami dziecka”

IV-VIII

Nauczyciele WDŻ, Wychowawcy

Doskonalenie umiejętności interpersonalnych uczniów i rodziców

 • Godziny wychowawcze /warsztaty dla uczniów.
 • Pedagogizacja rodziców (np. warsztaty, spotkania psychoedukacyjne, pogadanki tematyczne) w zakresie umiejętności wychowawczych rodziców – przeprowadzenie 1 godziny w semestrze.

I-VIII, 

Rodzice

 

 

Wychowawcy

(Wsparcie Pedagoga/

Psychologa)

Współpraca z PPPP

Diagnoza sytuacji rodzinnych i życiowych uczniów

 • Przeprowadzenie ankiety : „Rozpoznanie potrzeb wychowawczo-opiekuńczych dotyczących sytuacji społecznej i rodzinnej uczniów.
 • Wdrożenie działań pomocowych.

I-VIII

Wychowawcy

ROZWÓJ ZDROWOTNY UCZNIA

Życie bez nałogów i uzależnień

 • Diagnoza czynników ryzyka i chroniących przed podejmowaniem ryzykownych zachowań.
 • Przeprowadzanie godzin wychowawczych z zakresu profilaktyki uzależnień i innych ryzykownych zachowań.
 • Organizowanie spektakli profilaktycznych.
 • Organizowanie rekomendowanych programów profilaktycznych dla uczniów i rodziców.
 • Organizowanie warsztatów profilaktycznych dotyczących DOPALACZY.
 • Zapraszanie do szkoły specjalistów z zakresu profilaktyki.

 

 • Godziny wychowawcze nt. „Jak skutecznie odmawiać?”- 1 godzina w roku

VII-VIII

 

 

 

VI-VIII

III-VIII

 

VI-VIII

 

II-III

 

 

VII-VIII

Pedagog/

Psycholog

 

 

Wychowawcy

Pedagog/Psycholog

 

Pedagog/Psycholog

 

Psycholog/Pedagog 

Współpraca z PPPP

 

Wychowawcy

Kształtowanie zachowań i postaw proekologicznych 

 • Organizacja Dnia Ziemi.
 • Udział w akcji Sprzątanie Świata.
 • Zbieranie surowców wtórnych (np. plastikowe nakrętki, makulatura).
 • Godziny wychowawcze z zaangażowaniem uczniów w przeprowadzenie lekcji.
 • Gazetki tematyczne.
 • Plakaty.  
 • Lekcje plastyki związane z ekologią.
 • Organizowanie ekologicznych kampanii.

I-VIII

Wychowawcy, Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Promocji Zdrowia i Ekologii

Prowadzenie zajęć dotyczących podstawowych zasad dbałości o zdrowie w aspekcie fizycznym i psychicznym

Pogadanki na lekcjach 

I-III

Nauczyciele klas I-III

Wychowawcy

Promowanie zdrowego stylu życia: prowadzenie zajęć, organizacja wystaw, konkursów, gazetek ściennych (higiena nauczyciele biologii osobista, profilaktyka, prawidłowe odżywianie oraz czystość otoczenia)

Realizowanie programów w kl. 1-3:

 • ,,Trzymaj formę"
 • ,,Mleko w szkole”
 • „Owoce i warzywa w szkole:
 • ,,Wybieram wodę - edukacja wczesnoszkolna" 
 • ,,Śniadanie daje moc”

I-III

Nauczyciele biologii

Nauczyciele 

Wychowawcy

Pielęgniarka 

 

Uświadamianie uczniów o przyczynach 
i skutkach zaburzeń odżywiania typy anoreksja, bulimia, otyłość

 • Pogadanki 
 • Ulotki 

V-VIII

Nauczyciele biologii

Wychowawca, Pielęgniarka

Znajomość reguł sanitarnych obowiązujących w czasie epidemii COVID-19.

Pogadanki na godzinach wychowawczych 

I-VIII

Wychowawcy

Nauczyciele 

Pielęgniarka 

Znajomość zasad ochrony zdrowia psychicznego (w tym w sytuacji kryzysowej wywołanej epidemią COVID-19) oraz czynników chroniących przed zagrożeniami wynikającymi z długotrwałej izolacji społecznej.

Pogadanki na godzinach wychowawczych

I-VIII

Wychowawcy

Nauczyciele 

Psycholog/Pedagog 

Rozwijanie u uczniów wiedzy w zakresie świadomych zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia a zdrowiem.

Pogadanki na godzinach wychowawczych

I-VIII

Wychowawcy

Nauczyciele 

 

Kształtowanie postaw prozdrowotnych 

W I semestrze wszyscy wychowawcy przeprowadzą co najmniej 2 godziny zajęć sprzyjających kształtowaniu postaw prozdrowotnych.

I-VIII

Wychowawcy

Nauczyciele 

       

 

WYCHOWANIE EUROPEJSKIE

 

 1. Ułatwienie uczniom z Ukrainy integracji w polskiej szkole, pomoc w nauce oraz stworzenie poczucia bezpieczeństwa w nowej sytuacji:
 • kształtowanie pozytywnych postaw i tolerancji polskich uczniów wobec cudzoziemskich kolegów,
 • wspieranie uczniów ukraińskich mających traumę związaną z wojną,
 • zachęcanie uczniów z Ukrainy do integrowania się z nowym środowiskiem,
 • przybliżenie polskiej kultury i tradycji (spotkania klasowe, uroczystości szkolne, konkursy, wystawy i prezentacje multimedialne),
 • włączenie do działań adaptacyjnych chętnych rodziców i uczniów (pikniki integracyjne, nieformalne spotkania towarzyskie).

 

 1. Uwrażliwienie wychowawców klas i nauczycieli na obecność uczniów cudzoziemskich:
 • włączenie chętnych polskich uczniów do pomocy cudzoziemcom w nauce i opanowaniu programu nauczania,
 • umożliwienie udziału cudzoziemcom w dodatkowych lekcjach języka polskiego na terenie szkoły,
 • propagowanie serdeczności, życzliwości i współpracy wśród uczniów i nauczycieli.

 

 1. Reagowanie na każdy sygnał świadczący o pogorszeniu samopoczucia i naruszeniu poczucia bezpieczeństwa uczniów – obcokrajowców:
 • ścisła współpraca pomiędzy dyrekcją, wychowawcami klas, nauczycielami, psychologiem, pedagogiem szkolnym oraz uczniami i ich rodzicami,
 • utrzymywanie stałego kontaktu wychowawców klas z rodzicami uczniów z Ukrainy,

 

 1. Organizowanie pomocy rzeczowej i materialnej dla rodzin przybywających z Ukrainy.

 

 

 

 

 

 1. ROZDZIAŁ 4 – WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 

Współpraca z rodzicami w naszej szkole obejmuje:

 • współudział w tworzeniu dokumentów związanych z organizacją pracy Szkoły,
 • sponsorowanie przez Radę Rodziców nagród,
 • udział rodziców w organizacji imprez i uroczystości szkolnych, zawodów sportowych,
 • udział w zebraniach rodzicielskich, konsultacjach, spotkaniach w ramach „Szkoły dla Rodzica”. 

 

 1. ROZDZIAŁ V – EWALUACJA PROGRAMU

 

Przebieg pracy wychowawczo-profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i stanowią podstawę do planowania przyszłych zamierzeń wychowawczych i profilaktycznych.

Dokonując ewaluacji Programu wychowawczo-profilaktycznego bierzemy pod uwagę następujące kryteria efektywności:

 

 1. Wszyscy uczniowie Naszej Szkoły są poddani oddziaływaniom Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.
 2. Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo-Profilaktyczny, uwzględniają jego treści podczas planowania i realizacji klasowych planów pracy.
 3. Rodzice uczniów Naszej Szkoły znają i akceptują Program Wychowawczo-Profilaktyczny oraz czynnie współpracują przy jego realizacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie