Wygląda dobrze
To pole jest wymagane
   Regulamin -  (67.99 kb)
   Wniosek do pobrania zał. nr 1 - (75.45 kb)


 (szerokość: 190 / wysokość: 139)

                                                                                                             Załącznik nr 2

                                                                                                             do Zarządzenia nr 6/2020

                                                                                                             z dnia 27 marca 2020 r.

                                                                                                             Dyrektora Szkoły nr 4 w Chojnowie

 

 

 

            R E G U L A M I N
wypożyczeń sprzętu komputerowego

w Szkole Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie

 

1. W ramach „zdalnej nauki" Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie udostępnia do bezpłatnego wypożyczenia uczniom sprzęt komputerowy.

2. Środki na zakup 16 laptopów przeznaczonych do użyczania pochodzą z Programu Operacyjnego POLSKA CYFROWA.

3. Możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego posiada uczeń uczęszczający do Szkoły Podstawowej nr  4 szkoły i nieposiadający komputera domowego.

4. Możliwością wypożyczenia objęte są notebooki Lenovo IdeaPad, HP 15s, Dell Inspiron, Asus łącznie w liczbie 13 sztuk wraz z wyposażeniem dodatkowym (zasilacz, myszka) oraz 3 szt. wraz z wyposażeniem dodatkowym (zasilacz, myszka) oraz dostępem do internetu – Netia 20mb, bez limitu.

4. Wypożyczenie następuje na wniosek rodzica / prawnego opiekuna ucznia (załącznik nr 1), i za zgodą Dyrektora szkoły.

5. Rodzic ucznia akceptuje niniejszy regulamin w obowiązującej formie brzmienia, w dniu złożenia wniosku i ponosi odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt.

6. W razie braku możliwości wypożyczenia komputera obowiązuje kolejka wg daty wpływania wniosków.Istnieje możliwość złożenia jednorazowo tylko jednego wniosku.

7. Po uzyskaniu zgody komputer wydawany jest przez Dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną rodzicowi / prawnemu opiekunowi a fakt ten odnotowywany jest w stosownej dokumentacji.

8. Komputer przeznaczony jest wyłącznie do celów edukacyjnych i służyć ma wyłącznie dla ucznia w celu wykonywania prac zleconych przez nauczycieli do zdalnego naucznia.

9. Rodzic ucznia zobowiązuje się do osobistego zwrotu komputera w stanie takim, w jakim go otrzymał w dniu wypożyczenia i dostarczenia go do Dyrektora lub osoby upoważnionej.

10. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku użytkowania komputera przez ucznia w okresie wypożyczenia odpowiada rodzic i zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy komputera lub wymiany na nowy.

11.Jeżeli komputer objęty jest obowiązującą gwarancją, rodzic zobowiązuje się do zgłoszenia na piśmie informacji o zaistniałych problemach przy zwrocie komputera.

12. W przypadku naruszenia obowiązujących zabezpieczeń (plomb) gwarancyjnych komputera, rodzic ponosi koszty wymiany sprzętu na nowy.

13. Zabrania się instalowania na komputerze własnego oprogramowania.

14. Zabrania się usuwania oprogramowania dostarczonego wraz z komputerem w dniu wypożyczenia.

15. Zabrania się korzystania z komputera w jakikolwiek sposób mogący naruszać prawa autorskie.

16. Zwrot komputera następuje najpóźniej w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

17. Dyrektor ma prawo zażądać natychmiastowego zwrotu komputera.

18. Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.

19. W kwestiach spornych nie objętych niniejszym regulaminem decydujący głos ma Dyrektor szkoły.

20. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w szkole. Dostępny jest również na stronie internetowej szkoły.

21. Do Regulaminu dołączony jest Wniosek o wypożyczenie sprzętu komputerowego i stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

                                                                                      Dyrektor szkoły

                                                                      …………………………………………. 
  Wniosek do pobrania zał. nr 1 - (75.45 kb)


 (szerokość: 190 / wysokość: 139)                                                                           

                                                                                                                                                                                     Załącznik nr 1 do

                                                                                                                                                                                     Regulaminu wypożyczeń

                                                                                                                                                                                     sprzętu komputerowego

                                                      

W N I O S E K

o wypożyczenie sprzętu komputerowego

 

                                                                                   ......................................

                                                                                   data złożenia wniosku

....................................................................... __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

imię i nazwisko osoby wypożyczającej: rodzic lub opiekun prawny Numer PESEL

................................................................................................... .....................

imię i nazwisko ucznia klasa

 

Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z Regulaminem wypożyczeń sprzętu komputerowego w Szkole Podstawowej nr 4 in. Janusza Korczaka w Chojnowie, akceptuję go i zgłaszam wniosek o wypożyczenie komputera/ komputera z dostępem do internetu*

Jednocześnie oświadczam, że:

a) nie posiadamy komputera domowego na którym syn mógłby / córka mogłaby pracować.

b) zobowiązuję się do zwrotu sprzętu w wyznaczonym terminie, w niezmienionym stanie jak w dniu wypożyczenia, a wszelkie szkody powstałe podczas użytkowania komputera w okresie wypożyczenia usunę na swój koszt lub wymienię sprzęt na nowy.

c) w przypadku komputera objętego obowiązującą gwarancją zobowiązuje się do zgłoszenia na piśmie informacji o zaistniałych problemach przy zwrocie komputera.

                                                                            ......................................................

                                                                                         podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

                                                                                                                                             ZATWIERDZAM

 

                                                                                               …...................................................

                                                                                               podpis dyrektora szkoły

*niepotrzebne skreślić

   serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie