Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

 

 

Pobierz kartę zapisu  - Karta zapisu do szkoły (21.85 KB, .docx)

Pobierz kartę zapisu - Karta zapisu do I klasy sportowej 

 


                                                        

  Karta zapisu dziecka do Szkoły Podstawowej nr 4

im. Janusza Korczaka w Chojnowie  

  rok szkolny  2024/2025

 

1. Imię / imiona /  ….......................................................................................................

 

2. Nazwisko  …..............................................................................................................

 

3. Data urodzenia…......................................................klasa…..................................

 

4. Miejsce urodzenia…...................................................................................................

 

5. Pesel …........................................................................................................................

 

6. Imię i nazwisko matki ….............................................................................................

 

7. Imię i nazwisko ojca …...............................................................................................

                       OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA

 

8.Adres zameldowania dziecka na pobyt stały................................................................

….....................................................................................................................................

 

9.Adres zamieszkania   dziecka …..................................................................................

 

10.Adres zamieszkania rodziców …...............................................................................

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

11. Czy dziecko posiada rodzeństwo w w/w szkole?

Tak                                  Nie

W przypadku TAK:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

( proszę podać do której klasy w/w szkoły uczęszcza dziecko)

 

12.Telefony kontaktowe do rodziców :

matka …............................................................ email ...................................................

ojciec …............................................................ email ....................................................

 

13.Szkoła obwodowa  dziecka /adres/ ….....................................................................................................................................

 

14.  Czy dziecko będzie korzystać ze świetlicy  :  tak/nie                                                                                   

 

 

…………………………………

data i podpis rodzica

 

 

*Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe, a ja jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.    

                                                              …………………………….

                                                                                                                                                                                          (podpis)

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka/dzieci  odnajdziecie Państwo w dołączonej klauzuli informacyjnej.

 

 

  

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

DLA CELÓW ZAPISU DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JANUSZA KORCZAKA W CHOJNOWIE 

Podstawa prawa obowiązku informacyjnego

Art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) zwane dalej „Rozporządzeniem".

Administrator danych  

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka ul. Kilińskiego 23, 59-225 Chojnów

Dane kontaktowe 

Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu  email: dyrektor@sp4chojnow.pl telefonicznie pod numerem 76 81 88 350 lub pisemnie:  
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka 59-225 Chojnów,  ul. Kilińskiego 23

Inspektor ochrony danych 

 

Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu email: kontakt@odoonline.pl
lub pisemnie na adres:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka

59-225 Chojnów,  ul. Kilińskiego 23 „IOD"

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

·         Pani/Pana dane oraz dane osobowe dziecka/dzieci będą przetwarzane w celu zapisu dziecka/dzieci do Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie 

·        podstawą prawną pozyskiwania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka/dzieci jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

·        przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów Prawa oświatowego, co jest zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.  c Rozporządzenia.

Odbiorcy danych

·         Pani/Pana dane możemy przekazywać innym organom publicznym 
i podmiotom, przy czym dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań,

·         Przetwarzanie Pani/Pana danych ujętych w systemach informatycznych możemy powierzyć również podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy, przy czym zakres przetwarzania ograniczony będzie tylko 
i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w tych systemach, takich jak wdrożenie, naprawa, konserwacja tych systemów lub hosting danych i odbywać się może po zawarciu umowy powierzenia danych.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach zapisu dziecka/dzieci do Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie  będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko/dzieci korzysta z wychowania szkolnego w Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Szkole Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka.

prawa osoby, której dane dotyczą

·         Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo  ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia swoich danych jednak tylko w sytuacjach opisanych w art. 20 pkt. 1 lit. a oraz lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 (RODO), prawo do usunięcia danych, usunięcie danych będzie skutkowało uniemożliwieniem zapisania dziecka do Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie,

·         Ma Pani/Pan prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych, gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących  narusza przepisy Rozporządzenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa,

·         W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się 
z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania przy czym są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest  konieczne aby zapisać dziecko/dzieci do Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie  – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zapisanie dziecka/dzieci do szkoły. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych dla celów zapisu dziecka do Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie .    

                                            …………………………….

                                                                                                                                                 (podpis)

 

 

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie