Wygląda dobrze
To pole jest wymagane
Zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach zdalnych oraz organizacji tych zajęć

w Szkole Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie

związane z możliwością czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z COVID-19

 


Podstawę prawną realizacji zajęć szkolnych w formie pracy zdalnej określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ.U. poz. 493).


 

Zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach:

 

1)    Uczniowie otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do wykorzystywanych platform (Teams, pakiet Office 365 lub inny ustalony przez nauczyciela),

2)    Każdy uczeń i nauczyciel posiadają indywidualne konto Microsoft Office utworzone przez administratora wyznaczonego przez dyrektora szkoły,

3)    Uczniom kończącym naukę w szkole usuwa się konto Microsoft Office,

4)    Uczeń/ nauczyciel zmienia hasło startowe na własne przy pierwszym logowaniu do konta,

5)    Wszelkie problemy z logowaniem zgłaszane są prze e-dziennik bezpośrednio do administratora lub wychowawcy klasy,

6)    Nie należy udostępniać danych dostępowych innym osobom,

7)    Nie należy utrwalać wizerunku osób uczestniczących w zajęciach,

8)    Należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł,

9)    Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za materiały udostępniane uczniom w sieci,

10) Uczniowie mogą korzystać m.in. z podręczników, zeszytów ćwiczeń, e-podręczników, audycji, filmów i programów edukacyjnych poleconych i sprawdzonych przez nauczyciela.

 

 

Ustalenie tygodniowego zakresu treści nauczania:

 

Nauczyciele zobowiązani są do planowania zakresu treści nauczania ze szczególnym uwzględnieniem:

1)    Równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,

2)    Zróżnicowania zajęć w każdym dniu,

3)    Możliwości psychofizycznych uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,

4)    Łączenia przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

5)    Ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć,

6)    Konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych zajęć,

7)    Nauczyciel przedmiotu informuje rodziców i uczniów o zasadach pracy zdalnej na jego lekcji.

 

Sposób potwierdzania uczestnictwa w zajęciach oraz sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności uczniów:

 

1)    Nauczyciel potwierdza uczestnictwo uczniów w zajęciach odnotowując obecność/nieobecność w e-dzienniku,

2)    Nieobecność ucznia na lekcji online usprawiedliwiają rodzice.

 

Zasady organizacji konsultacji z uczniami/rodzicami:

 

1)    Uczeń ma prawo w czasie nauki zdalnej poprosić nauczyciela o indywidualne konsultacje online lub konsultacje stacjonarne w szkole,

2)    Nauczyciel w miarę możliwości ustala z uczniem termin konsultacji,

3)    Konsultacje z rodzicami – w ciągu tygodnia pracy zdalnej odbywają się przy pomocy dziennika Vulcan lub platformy Teams.

 

 

Szczegółowe zasady organizacji lekcji zdalnych:

 

1)    Uczeń ma obowiązek uczestniczenia w nauczaniu zdalnym według tygodniowego planu lekcji dla poszczególnych klas,

2)    Uczeń na lekcji online pojawia się o wyznaczonej w planie godzinie i ma przygotowane wymagane do zajęć materiały,

3)    Uczeń przed każdymi zajęciami wyłącza wszystko, co może zakłócać przebieg lekcji (gry, komunikatory, platformy streamingowe),

4)    Ucznia obowiązują zasady kultury osobistej wzajemny szacunek,

5)     Uczniowie na lekcji pojawiają się ubrani, nie podnoszą na siebie głosu, nie wyśmiewają innych, nie obrażają i nie hejtują,

6)    Niewykonywanie poleceń, brak notatek może skutkować oceną niedostateczną,

7)    Na czacie zabrania się poruszania tematów niezwiązanych z lekcją,

8)    Lekcja w systemie nauki zdalnej trwa 45 minut; czas pracy z ekranem nie powinien przekraczać 30 minut i powinien być dostosowany do wieku ucznia,

9)    W przypadku nieobecności ucznia na lekcji jest on zobowiązany uzupełnić wszystkie zaległości. Nieuzupełnienie braków może skutkować oceną niedostateczną,

10) Uczeń ma prawo poprosić wychowawcę o pomoc w zdobyciu notatek z zajęć, podczas których był nieobecny.


   Nauczyciel musi pamiętać o bezpiecznym korzystaniu z komputerów i innych urządzeń zarówno wtedy,     gdy zapewnił mu je pracodawca, jak i wtedy, gdy korzysta z własnych.


   Nauczyciel może przetwarzać dane osobowe uczniów i ich rodziców tylko w celach związanych z       wykonywaniem swoich obowiązków służbowych.

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie