login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie - 2018/2019 pedagog
 

Edukacja społeczno-prawna uczniów


Na zaproszenie pani pedagog Marii Pury, uczniowie klasy VII i VIII uczestniczyli w spotkaniach z policjantami z Komisariatu Policji w Chojnowie. Spotkania te miały charakter edukacji społeczno-prawnej. Uczniowie dowiedzieli się jakie są ryzykowne i niebezpieczne  zachowania oraz jakie są ich konsekwencje prawne. Podczas spotkań pani pedagog poruszyła również problem sięgania przez uczniów po substancje psychoaktywne, wagarowanie i przemoc (fizyczną, psychiczną i cyberprzemoc). Policjanci odnosząc się do pytań pani pedagog, przekazali sporo ważnych treści o środkach odurzających, reakcji na przemoc w szkole oraz niebezpieczeństw związanych z wagarowaniem.


 (szerokość: 750 / wysokość: 562)

   E.R

 

„NOE"  w klasach siódmych


25 października 2018 r w naszej szkole został przeprowadzony program profilaktyczny „NOE".

 Pedagog Maria Pura, postawiła w tym roku na programy rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Program ten  wielostronnie był sprawdzany i ewaluowany w całej Polsce, a jego dotychczasowe realizacje na terenie całego kraju były bardzo wysoko oceniane. Jest on zaakceptowany przez specjalistów Ministerstwa Zdrowia i Edukacji Narodowej jako dobra propozycja wychowawcza.

Cele programu:

  • zmiana norm środowiskowych związanych z piciem
  • zdobycie przez młodzież podstawowych wiadomości o uzależnieniu od alkoholu, współuzależnieniu, funkcjonowaniu w rodzinach z problemem alkoholowym, czynnikach predysponujących do sięgania po alkohol
  • zwrócenie uwagi na znaczenie pozytywnego stosunku do samego siebie i dobrych kontaktów z innymi
  • zmiana niekorzystnych przekonań młodzieży, dotyczących oczekiwań grup rówieśniczych ("wszyscy oczekują ode mnie żebym pił, brał")
  • rozwinięcie umiejętności radzenia sobie z naciskiem grupowym ("sztuka odmawiania")
  • Promowanie abstynencji, pokazanie możliwości poszukiwania dobrego życia bez środków psychoaktywnych.

    Podczas trzygodzinnego spotkania, poprzez wymianę poglądów z uczniami, mini wykłady na temat choroby alkoholowej, opowieści trzeźwego alkoholika i  scenek odgrywanych przez uczniów, uświadamiano uczniom zdrowotne i społeczne skutki nadużywania alkoholu.
    Dynamika spotkania przypominała  formę zachodnich meetingów lub happeningów. Atrakcyjne w swej formie przekazu zajęcia spowodowały, że uczniowie chętnie odpowiadali na pytania, uczestniczyli w scenkach i improwizacjach.

Na zakończenie spotkania, realizatorzy programu otrzymali od naszej młodzieży długie brawa.

(szerokość: 750 / wysokość: 562)


(szerokość: 375 / wysokość: 281) (szerokość: 375 / wysokość: 281)

(szerokość: 375 / wysokość: 281) (szerokość: 375 / wysokość: 281)

(szerokość: 375 / wysokość: 281) (szerokość: 375 / wysokość: 281)

(szerokość: 375 / wysokość: 281) (szerokość: 375 / wysokość: 281)

(szerokość: 375 / wysokość: 281) (szerokość: 375 / wysokość: 281)


„ Gdy przychodzi Pani ZŁOŚĆ, klasa ma jej dość"


pod takim  hasłem w klasie IIa,  odbyły się w dniu 16.11.2018 r.  warsztaty, które przeprowadziła  pedagog Maria Pura. Uczniowie, w czasie dwugodzinnej pracy uczyli się rozpoznawać emocje, nazywać zachowania agresywne, określać, które zachowania są niebezpieczne i dlaczego. Uczyli się także wyszukiwać mocnych stron swoich kolegów i koleżanek. Dzieci świetnie się bawiły i uczyły akceptowanych społecznie zachowań. Na koniec zajęć wysłuchały opowiadania pt. „Bez złości będzie więcej radości". Każde dziecko podpisało  się pod wspólnie wypracowanymi zasadami zachowania w klasie.


 (szerokość: 750 / wysokość: 1000)

 (szerokość: 750 / wysokość: 1000)

 (szerokość: 750 / wysokość: 1000)

   (szerokość: 685 / wysokość: 1166)

  (szerokość: 750 / wysokość: 1000)

  (szerokość: 750 / wysokość: 787)

  (szerokość: 750 / wysokość: 1000)

 (szerokość: 750 / wysokość: 1000)

  (szerokość: 750 / wysokość: 1000)


Warsztaty dla rodziców


15  listopada w klasie II c,  na zebraniu rodzicielskim gościła pani pedagog Maria Pura.

Rodzice uczestniczyli w warsztatach na temat „ Postawy rodzicielskie i ich wpływ na sukcesy

i porażki szkolne".  Rodzice pracowali w grupach  i wypowiadali się na forum w ważnych kwestiach dotyczących wychowywania dzieci.  Pani pedagog podkreślała znaczenie właściwych postaw rodzicielskich,  które budują prawidłowe poczucie wartości  dziecka  i motywują go do aktywności poznawczej. Na sukces szkolny składa się wiele czynników a RODZIC  jest znaczącym elementem tego procesu.

Rodzice otrzymali ulotki opracowane przez panią pedagog. Ulotki zawierały treści dotyczące motywowania dzieci do nauki, porady wychowawcze, ważne strony internetowe dla rodziców, strony z bezpiecznymi grami dla dzieci oraz informacje dotyczące właściwych i niepożądanych postaw rodzicielskich.

                 (szerokość: 565 / wysokość: 423)

 (szerokość: 375 / wysokość: 281) (szerokość: 375 / wysokość: 281)

 (szerokość: 375 / wysokość: 281) (szerokość: 375 / wysokość: 281)

 (szerokość: 375 / wysokość: 281) (szerokość: 375 / wysokość: 281)


 

Warsztaty dla rodziców klas VII w oparciu o program NOE


22 listopada 2018 r odbyło się spotkanie dla rodziców, po realizacji programu NOE z uczniami (25 listopad 2018). Forma warsztatowa sprawiła, że rodzice byli współrealizatorami spotkania. Głównym celem było doświadczenie przez rodziców znaczenia ich aktywności w zdrowym życiu dzieci oraz dostarczenie podstawowej wiedzy na temat picia alkoholu oraz związanego z tym ryzyka- UZALEŻNIENIA!

Pedagog Maria Pura poprosiła także realizatorów programu o przedstawienie rodzicom sprawozdania dotyczącego postaw ich dzieci wobec alkoholu i innych środków uzależniających. Uczniowie wypełniali ankietę po programie. Wyniki ankiety dały rodzicom wiele do myślenia. Potrzeba takich działań, jest odpowiedzią na bardzo konkretne potrzeby chwili: nagły wzrost spożycia alkoholu przez nieletnich, trzykrotnie zmniejszyła się liczba abstynentów wśród młodzieży, obniżył się wiek inicjacji alkoholowej.

W warsztatach wzięło udział 44 rodziców.

 (szerokość: 375 / wysokość: 500) (szerokość: 375 / wysokość: 500)

  (szerokość: 375 / wysokość: 500) (szerokość: 375 / wysokość: 500)

  (szerokość: 750 / wysokość: 1000)


 

DEBATA DLA RODZICÓW –klasy szóste


13.12.2018 r o godz. 17.00 odbyło się spotkanie z zakresu profilaktyki uzależnień dla rodziców klas VI w oparciu o program profilaktyczny „Debata".

Spotkanie miało na celu dostarczenie rodzicom podstawowych informacji nt. środków uzależniających, w tym dopalaczy i związanych z nim zagrożeń dla dzieci i dorastającej młodzieży oraz skłonienie rodziców do refleksji nad własnymi postawami wobec picia.

Spotkanie zorganizowała pedagog Maria Pura a przeprowadziła pani Krystyna Kuźmiak z zespołem.


                          (szerokość: 565 / wysokość: 753)

                          (szerokość: 565 / wysokość: 753)

                          (szerokość: 565 / wysokość: 753)

                          (szerokość: 565 / wysokość: 753)

                         (szerokość: 565 / wysokość: 1149)


 

 

„DEBATA „ w klasach VI

10.12.2018r , klasy szóste uczestniczyły w zajęciach profilaktycznych „Debata", który przeprowadziła specjalistka działań profilaktycznych.  W programie udział wzięło 73 uczniów oraz nauczyciele uczący w tych klasach, w godzinach realizacji programu. Program trwał 3 godziny i składał się z trzech części. Uczniowie metodą „burzy mózgów" wypracowali korzyści i straty alkoholowe. Zostały ujawnione głębokie sprzeczności w stereotypowych przekonaniach w relacji- zyski i straty w potocznych poglądach nt. picia alkoholu.

Program dostarczył  uczniom także wiedzy nt. „substancje psychoaktywne a relacje między ludźmi".

Zasadniczą częścią „Debaty", była praca w grupach a potem na forum- które z tych zasad, praw, decyzji mają najwięcej siły chroniącej.

Uczniowie pracowali wspaniale, byli zdyscyplinowani i aktywni. Ocenili program bardzo wysoko.

Organizacja programu zajęła się pedagog Maria Pura.

                        (szerokość: 565 / wysokość: 753)

                                 (szerokość: 565 / wysokość: 753)

                                 (szerokość: 565 / wysokość: 753)

                                (szerokość: 565 / wysokość: 753)

                               (szerokość: 565 / wysokość: 753)

                               (szerokość: 565 / wysokość: 753)

                               (szerokość: 565 / wysokość: 753)

 

 

Profilaktyka agresji w świetlicy


04 kwietnia 2019 roku w świetlicy szkolnej gościła pedagog Maria Pura.

 Uczniowie z klas II b, II c i II d uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych.

Dzieci rozpoznawały i nazywały zachowania agresywne, rozróżniały zachowania właściwe od niewłaściwych, szukały sposobów radzenia sobie z agresją rówieśników a także  doskonaliły umiejętności komunikacyjne w grupie. Na koniec zajęć wysłuchały opowiadania,  przeniosły się w podróż samolotem marzeń i odwiedziły nieznaną planetę, na której nie było złości bo było więcej radości.


                       (szerokość: 565 / wysokość: 753)

                       (szerokość: 565 / wysokość: 753)

                       (szerokość: 565 / wysokość: 423)

                      (szerokość: 565 / wysokość: 753)


  

„Moja klasa i ja"- program profilaktyczno-wychowawczy

 

   (szerokość: 190 / wysokość: 126)14 maja klasa IV C uczestniczyła w ciekawych warsztatach ze specjalistką treningu zastępowania agresji. Program składał się z dwóch spotkań tematycznych z uczniami po dwie godziny lekcyjne.

Uczniowie rozwijali umiejętności kierowania własnymi emocjami, ćwiczyli umiejętność aktywnego słuchania. Rozwijali ważne umiejętności społeczne w relacjach z rówieśnikami: współpraca w grupie, normy społeczne, empatia, konstruktywne sposoby rozwiązywania sytuacji problemowych.

W programie udział wzięli także rodzice, którzy uczestniczyli w 3 godzinach warsztatów nt. „Zaspakajanie potrzeb emocjonalnych a budowanie poczucia własnej wartości u dzieci.

Organizacją przeprowadzenia programu zajęła się pedagog Maria Pura

                     (szerokość: 510 / wysokość: 340)
                                 Zdj.  https://pixabay.com/pl/               E.R


         

Dopalacze- Nie ryzykuję!

 

W dniach 13 i 15 maja klasy VIII uczestniczyły w zajęciach warsztatowych z dziedziny profilaktyki uzależnień. Świat zagrożeń dla młodych ludzi coraz bardziej się poszerza. Jeśli dostarczymy naszym uczniom wiedzy na ten temat, będą mogli świadomie decydować czy to jest dla nich dobre czy złe,  jakie niesie ryzyko ? 

Pedagog Maria Pura zaprosiła do szkoły specjalistkę profilaktyki uzależnień.

Każda klasa miała dwie godziny warsztatów. Zajęcia dostarczyły uczniom wiedzy o zagrożeniach związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych – „dopalaczy". Terapeutka zapoznała uczniów z czynnikami chroniącymi i ryzyka. Uczyli się odmawiać bez obawy przed odrzuceniem. Otrzymali także informacje, gdzie szukać pomocy.

Maria Pura


                  (szerokość: 565 / wysokość: 423)

                           (szerokość: 565 / wysokość: 423)serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie