REGULAMIN ODDZIAŁU SPORTOWEGO

Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie

 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Rozporządzenie MEN z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego, Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych.

 

 

Rozdział I

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie prowadzi oddziały sportowe.

 2. Uczniowie uczęszczający do oddziału sportowego realizują szkolny plan nauczania ustalony przez dyrektora szkoły dla danego etapu edukacji i opracowany na podstawie ramowego planu nauczania.

 3. Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych w oddziale sportowym wynosi 10 godzin. W ramach tych godzin są realizowane zajęcia szkolenia sportowego oraz obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego przewidziane w ramowym planie nauczania o którym mowa   w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 4. Szkolenie sportowe obejmuje zajęcia prowadzone na terenie szkoły i poza szkołą, wynikające ze szkolnego planu nauczania, oraz uczestnictwo w zawodach (organizowanych w ramach kalendarza imprez sportowych) i obozach sportowych.

 5. Szkolenie sportowe prowadzone jest w oparciu o szczegółowe i aktualne przepisy dotyczące szkolnictwa sportowego.

  6. Uczniem oddziału sportowego może zostać zarówno uczeń mieszkający w obwodzie szkoły, jak i uczeń mieszkający poza jej obwodem.

 7. Kandydat do oddziału sportowego powinien wykazywać bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony przez lekarza, oraz wysoką sprawność fizyczną.

 8. Dyrektor Szkoły, na  wniosek wychowawcy oddziału sportowego lub trenera/instruktora może podjąć decyzję o przeniesieniu ucznia do oddziału szkolnego działającego na zasadach ogólnych w przypadku:

  1) Nieprzestrzegania przez ucznia postanowień regulaminów szkolnych i uzyskania oceny nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania;   

2) Osiągania bardzo słabych wyników dydaktycznych;   

3) Opinii trenera/instruktora prowadzącego zajęcia sportowe lub opinii lekarza o braku możliwości dalszego kontynuowania przez ucznia szkolenia sportowego.

 

 

Rozdział II

 

ZASADY KWALIFIKACJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO

 

1.       W celu przeprowadzenia rekrutacji do oddziału sportowego dyrektor szkoły podaje informację  o terminie rekrutacji  (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej)oraz powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną.

      2. W skład komisji wchodzą:

         1) Dyrektor lub wicedyrektor szkoły;

         2) Nauczyciele wychowania fizycznego;

     3. Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna:

       1) Prowadzi postępowanie kwalifikacyjne;

       2) Sporządza protokół z postępowania kwalifikacyjnego;

       3) przeprowadza test sprawności fizycznej;

       4) Ogłasza listę uczniów przyjętych do oddziału sportowego najpóźniej  w terminie 7 dni po

            testach   sprawnościowych poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole.

  4. O przyjęciu kandydata do klasy sportowej decyduje wynik prób sprawności fizycznej. Na

      podstawie   uzyskanych wyników zostanie stworzona lista kandydatów (maksymalnie 25 osób z

       najwyższymi   wynikami – osobno dziewczęta i chłopcy).

  5. Zasady postępowania kwalifikacyjnego przedstawia rodzicom dyrektor/wicedyrektor na spotkaniu organizowanym w sprawie utworzenia oddziału sportowego.

 6. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje możliwość wniesienia odwołania od decyzji na piśmie w terminie 3 dni od daty ogłoszenia listy.

7. Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

 8. Wymagana dokumentacja ucznia oddziału sportowego:

      1) Podanie o przyjęcie do oddziału sportowego (załącznik nr 1 do regulaminu);

      2) Akceptacja regulaminu oddziału sportowego (załącznik nr 2 do regulaminu);

      3) Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów o braku przeciwskazań medycznych do wysiłku

        medycznego oraz zgoda na udział dziecka w teście sprawnościowym (załącznik nr 3 do

        regulaminu)

     4) Orzeczenie lekarza sportowego/karta zdrowia sportowca - po zakwalifikowaniu się ucznia/uczennicy do 01 września

 9. Dokumentację ucznia oddziału sportowego przechowuje wychowawca klasy.

 10. Klasa sportowa nie jest objęta rejonizacją, nie obowiązuje w niej ustalony dla SP-4 obwód szkolny.

11. Kandydata spoza obwodu przyjmuje się, jeśli uzyska on w teście sprawności fizycznej liczbę punktów kwalifikującą go do oddziału klasy sportowej.

 12. Terminy postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości na szkolnej tablicy 

       ogłoszeń przy drzwiach wejściowych głównych oraz na stronie internetowej szkoły.


Rozdział III

PRAWA UCZNIA ODDZIAŁU SPORTOWEGO


Uczeń oddziału sportowego ma wszystkie prawa ucznia Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie oraz:

  1. Ma prawo korzystać z pomocy dyrekcji, nauczycieli i trenera grupy sportowej w rozwiązywaniu problemów wynikających z konieczności pogodzenia nauki i sportu,    a w szczególności do pomocy dydaktycznej w przezwyciężaniu trudności w nauce (zajęcia wyrównawcze).

  2. Ma prawo do korzystania, pod opieką nauczyciela-opiekuna grupy sportowej,              ze sprzętu sportowego oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkoły.

3. Ma prawo do udziału w zawodach zgodnych z kategoriami wiekowymi, limitami uczestników oraz regulaminami.

 4. Ma prawo do udziału w zgrupowaniach sportowych (koszt pokrywa uczestnik).

5. Po jednodniowych lub kilkudniowych zawodach sportowych ma prawo być nieprzygotowanym do lekcji w dniu następnym z zakresu materiału przerabianego      w czasie swojej nieobecności (materiał realizowany w czasie nieobecności ucznia ma być przez niego nadrobiony w jak najszybszym terminie).

  6. W uzasadnionych przypadkach uczeń oddziału sportowego, który ze względu na kontuzję lub inną czasową niezdolność do uprawiania sportu nie uczestniczy w zajęciach sportowych, uczęszcza na pozostałe zajęcia edukacyjne.

7. Absencja ucznia wynikająca z udziału w zawodach sportowych nie jest ujmowana      w dokumentacji szkolnej jako nieobecność, a odnotowywana jest jako „zawody". 

 

Rozdział IV

OBOWIĄZKI UCZNIA ODDZIAŁU SPORTOWEGO


Od uczniów klas sportowych wymaga się:

1.       Przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących uczniów w Szkole Podstawowej nr 4 im.  J. Korczaka w Chojnowie.

 2. Przestrzegania regulaminów obowiązujących na obiektach sportowych.

 3. Uczestniczenia we wszystkich zajęciach objętych planem lekcji i szkolenia (zawody, turnieje, obozy).

4. Prezentowania postawy godnej ucznia i sportowca.

5. Podporządkowania się wskazaniom nauczycieli i trenera w zakresie nauki, zachowania, bezpieczeństwa, sportu oraz zdrowego odżywiania.

 6. Bezwzględnego przestrzegania zasad BHP oraz przyjętych zasad kulturalnego współżycia w czasie  zajęć wychowania fizycznego, zawodów i wyjazdów sportowych.

7. Dbania o sprzęt sportowy, przyrządy i urządzenia wykorzystywane w procesie szkolenia.

 8. Udokumentowania długotrwałej niezdolności do ćwiczeń.

 9. Przedłożenia nauczycielowi z wyprzedzeniem informacji o przewidywanej nieobecności na zawodach.

10. Aktualnych badań lekarskich.

11. Przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

 

Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Uczeń oddziału sportowego, który nie stosuje się do powyższego regulaminu, sprawia trudności wychowawcze lub uzyskuje negatywne wyniki w nauce może ponieść karę w postaci:

 1) Pozbawienia prawa reprezentowania szkoły i klubu w zawodach sportowych;

 2) Pozbawienia prawa uczestnictwa w obozie sportowym;

 3) Usunięcia z obozu sportowego lub imprezy sportowej przy jednoczesnym nałożeniu na prawnych opiekunów ucznia obowiązku odebrania dziecka z miejsca jego pobytu na ich koszt (w najkrótszym możliwym terminie).

 2. O nałożeniu wymienionych kar decyduje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy lub trenera/instruktora.

 3. W przypadkach nieobjętych powyższym regulaminem decyzję o postępowaniu          w danej sprawie podejmuje dyrektor szkoły. Od decyzji dyrektora nie ma odwołania. 

 

   Do pobrania - zał. nr 1 - (11.29 kb)

 

 Załącznik nr 1                                                                                                                                            Regulaminu Oddziału Sportowego

 

Chojnów, dn. …………………….. 

 

 

Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka

                                                                                           w Chojnowie                        

 

 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mojego dziecka do oddziału sportowego 

klasy ………………

w Szkole Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie w roku szkolnym …………………………

 

Dane dziecka

 Imię (imiona) i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 Uczeń szkoły podstawowej (wpisać nazwę szkoły do której uczeń aktualnie uczęszcza): …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………………………………………

Numer PESEL: …………………………………………………………………………………………………………………..

 Imiona i nazwisko rodziców (prawnych opiekunów): ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………………………………………. 


Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.).      (proszę zakreślić)

                               TAK                               NIE                                                                                                                                                                                       

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

podpisy rodziców (prawnych opiekunów) data

 

  Do pobrania - zał. nr 2 - (10.17 kb)

  Załącznik nr 2                                                                                                                                           Regulaminu Oddziału Sportowego  

Chojnów, dn. ………………….

 

 

Akceptacja Regulaminu Oddziału Sportowego Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie  przez rodziców i ucznia

 

 

Po zapoznaniu się z Regulaminem Oddziału Sportowego Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie, oświadczam, że w pełni akceptuję jego treść i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

 

………………………………………………………………………..…………………

imię i nazwisko dziecka

 

 

…………………………………………………………………………………………………

podpisy rodziców (prawnych opiekunów)

 

…………………………………………………………………………………………………

podpis ucznia

 

 

 

 Do pobrania - zał. nr 3 - (10.64 kb)


Załącznik nr 3

Regulaminu Oddziału Sportowego

 

OŚWIADCZENIE RODZICA

 

Oświadczam, że mój syn/córka

....................................................................................................................

(imiona i nazwisko dziecka)

 

jest kandydatem do oddziału sportowego  w klasie .................. w Szkole Podstawowej nr 4

im. J. Korczaka w Chojnowie.

 

Dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań medycznych do podejmowania wysiłku fizycznego.

Jednocześnie wyrażam zgodę na udział dziecka w teście sprawności fizycznej do klasy sportowej w ramach rekrutacji.

 

                                                                        ……………………………………………………………………………………….

                                                                Data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

 

DRODZY RODZICE PROSIMY O CODZIENNE KONTROLOWANIE ZAPISÓW W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM W KTÓRYM ZAMIESZCZANE SĄ INFORMACJE I ZADANIA PRZYGOTOWANE DLA UCZNIÓW. DYREKTOR I NAUCZYCIELE
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie