Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

 

 

 

Procedury przyjmowania dziecka do klasy pierwszej 

w Szkole Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie 

na rok szkolny 2024/2025


 

na podstawie Zarządzenia nr 13/2024 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Chojnów na rok szkolny 2024/2025.

 

§ 1. 

1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.


 

2. Wnioski o przyjęcie do klasy I dziecka 7-letniego  składają rodzice (prawni opiekunowie) w sekretariacie szkoły w terminie od 01 marca 2024 r. do 22 marca 2024 r., w drugim terminie uzupełniającym od 24 czerwca 2024 r. do 01 lipca 2024 r.. Wzór wniosków stanowi  –Karta zapisu do szkoły (21.85 KB, .docx) załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.

 


 

3. Wniosek o przyjęcie do klasy I dziecka sześcioletniego składają rodzice (prawni opiekunowie) w sekretariacie szkoły w terminie              od 01 marca 2024 do 22 marca 2024. Drugi termin uzupełniający od 24 czerwca 2024 do 01 lipca 2024.


 

 Do Wniosku o przyjęcie do szkoły dziecka 6-letniego rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są dołączyć:

  • zaświadczenie wydane przez uprawnioną placówkę potwierdzającą, że dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym dany rok szkolny;
  • diagnozę przedszkolną tj. analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną
  • w przypadku dziecka, które nie było objęte wychowaniem przedszkolnym wymagana jest pozytywna opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej.

4. Poszczególne zespoły klasowe tworzone są przez komisję rekrutacyjną, w skład której wchodzą:

  • dyrektor
  • zastępca dyrektora
  • pedagog
  • przewodniczący Zespołu Edukacji Wczesnoszkolnej

5. Podanie  do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 29 marca 2024 r., natomiast w terminie uzupełniającym - 10 lipca 2024 r.


 

6. W terminie  01 kwietnia 2024 r. - 08 kwietnia 2024 r.  Rodzic potwierdza wolę przyjęcia do klasy I w postaci pisemnego oświadczenia.           W terminie uzupełniającym 11 lipca 2024 r. - 15 lipca 2024 r. 


 

7. Po tym terminie przyjęcie dziecka do klasy I może nastąpić tylko w sytuacji, gdy w którymś z oddziałów pozostanie wolne miejsce.


 

8. 10 kwietnia 2024 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy I szkoły podstawowej. W terminie uzupełniającym 17 lipca 2024 r.


 

9. Ostatecznie o przyjęciu uczniów do szkoły oraz przydziale do oddziału decyduje Dyrektor szkoły. 


 

§ 2. 

1. Zapisy dzieci do klasy I prowadzi sekretariat szkoły w godzinach 8.00 – 15.00

2. Karty zgłoszenia  dziecka do klasy I (załącznik nr 1) należy pobierać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej https://sp4.chojnow.eu/–   w zakładce o szkole

 


 


 

 Dyrektor szkoły

mgr  Beata Miler-Kornicka


 


 

 Karty zapisu prosimy wrzucać do skrzynki podawczej znajdującej się w przedsionku szkoły - wejście główne od ul Kilińskiego.

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie