Statut

Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4

Im. Janusza Korczaka w Chojnowie

 

ROZDZIAŁ I

 

Postanowienia wstępne

 

 

 

§ 1.1.   Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa  nr 4 imieniem Janusz Korczaka w Chojnowie.

      2. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany skrót nazwy. 

           

§ 2.      Siedzibą Szkoły Podstawowej  jest budynek nr 23 przy ulicy Jana Kilińskiego na działce nr 37/3

 

§ 3.1.   Szkoła prowadzi działalność na podstawie Orzeczenia Organizacyjnego z dnia 9 XII 1985 r. wydanego przez  Urząd Miasta Inspektorat Oświaty i Wychowania.

      2. Cykl kształcenia w Szkole trwa 6 lat

3.      Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry, pierwszy semestr kończy się 31 stycznia. Do arkusza ocen wpisywane są oceny semestralne i końcoworoczne.

§ 4. Organem prowadzącym Szkołę jest Samorząd Gminy Chojnów miasto.

 

§ 5.1. Ilekroć w statucie użyto słowa :

1)      szkoła - należy rozumieć - Szkoła Podstawowa Nr 4 Im Janusza Korczaka W Chojnowie,

2)      dyrektor - należy rozumieć - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 Im Janusza Korczaka w Chojnowie,

3)      Uczeń - należy rozumieć - Uczeń szkoły wymienionej w punkcie 1,

       2.. Szkoła prowadzi podstawową dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz obowiązującą instrukcją kancelaryjną.

3.Kronika szkoły jest jednym z dokumentów  pracy wychowawczej szkoły.

      4. Dopuszcza się dokumentowanie oceniania poza dziennikiem lekcyjnym. Przy czym  ocenę końcową (semestralną) z przedmiotu i z zachowania wpisuje się do dziennika lekcyjnego.

1)Zgodę na prowadzenie dokumentacji wymienionej w punkcie 4 wyraża dyrektor szkoły.

2)Dokumentacja ta podlega kontroli  i jest przechowywana przez dwa lata.

§ 6.1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach własnych wydanych na jej podstawie.

  2. W zakresie wychowania:

               1) wspomaga rodzinę w jej wychowawczej roli oraz rozwój intelektualny

            uczniów,

               2) przygotowuje ucznia do dalszego kształcenia się,

               3) kształci nawyki społecznego współżycia, tworzy więzi ze szkołą,

            społecznością lokalną, regionem,

               4) kształci poszanowanie dla tradycji szkolnych, lokalnych - polskiego i

            ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego,

               5) przygotowuje do wypełniania obowiązków wynikających z życia w

        rodzinie, grupie, społeczności szkolnej, w oparciu o zasady demokracji,     sprawiedliwości, tolerancji, poszanowania prawa i godności każdego człowieka,    korzystając z pedagogicznego dorobku Janusza Korczaka,

     6) kształci umiejętności planowania i organizowania nauki, pracy i      wypoczynku,

     7) dba o harmonijny rozwój fizyczny  i psychiczny uczniów, przygotowuje ich do pro zdrowotnych zachowań,

 3. W zakresie kształcenia:

            1) przygotowuje uczniów na poziomie umożliwiającym naukę na następnym

etapie kształcenia, kierując się opracowanymi przez MEiN standardami,

2) dostosowuje realizowane programy (racjonalnie) do potrzeb i możliwości

konkretnych uczniów,

3) prowadzi naukę języków obcych (zachodnioeuropejskich) od klasy I

4) kształci umiejętności posługiwania się korzystania z  współczesnych

środków informacji.

              5) rozwija talenty i zdolności uczniów, wspomaga uzdolnienia uczniów.

4. Szczegółowe treści kształcenia określone są w programach realizowanych

przez nauczycieli. Szkolny Zestaw Programów  zatwierdzany jest przez Radę Pedagogiczną.

5.Szczegółowe treści i działania wychowawcze szkoły realizowane przez

wszystkich nauczycieli oraz oczekiwane efekty zawarte są w dokumencie : "Program Wychowawczy Szkoły".

§ 7.    1.. W szkole funkcjonuje wewnętrzny system doskonalenia nauczycieli

               WDN

            2. podstawowymi jednostką doskonalenia są przedmiotowe  zespoły nauczycielskie .

            3.pracę zespołu koordynuje lider (przewodniczący zespołu).

4.Na początku roku szkolnego, zespół opracowuje tematykę

doskonalenia i harmonogram jej realizacji.

5..Przewodniczący zespołu składa radzie pedagogicznej sprawozdanie ze

swej działalności i wnioski związane z poprawą jakości pracy szkoły.

 

§ 8.  1. Do realizacji niektórych zadań szkoły dyrektor szkoły lub rada   pedagogiczna  powołuje zespoły nauczycielskie na czas stały lub doraźny.

        2. Stałe zespoły to:

1)      zespół wychowawczy

2)  zespól ds. przydzielania pomocy materialnej  uczniom

                        3) zespoły przedmiotowe – zespół edukacji wczesnoszkolnej,   

                              zespół matematyczno-przyrodniczy, zespół humanistyczny,

                       4)  zespół  promocji zdrowia

                       5.) zespół wspierania uzdolnień.

                       6. ) zespół wspomagający zarządzanie szkołą

                       7) zespół ewaluacji wewnętrznej

3. Zespołem kieruje nauczyciel - przewodniczący zespołu powołany przez dyrektora szkoły.

4.Zespoły pracują  zgodnie z przyjętymi zasadami i harmonogramem

pracy.

5.Posiedzenia zespołów są protokołowane. Przewodniczący zespołów

składają radzie pedagogicznej  co najmniej 1 raz w roku  sprawozdanie ze swojej działalności i efektach pracy.

 

 

                                                                             ROZDZIAŁ II

 

Organy Szkoły – zadania i kompetencje

 

§ 9.. Organami Szkoły są:       

1). Dyrektor Szkoły

2). Rada Pedagogiczna

3). Rada Rodziców

4). Samorząd Uczniowski

Dyrektor szkoły

§ 10.   1.. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Szkoły, odpowiada za całokształt pracy szkoły, a w szczególności organizację pracy, bezpieczeństwo, tworzenie warunków do wprowadzania innowacji, doskonalenie i dobór kadr i gospodarkę majątkiem szkoły. Zarządza nią i reprezentuje na zewnątrz.

        2. Dyrektor  wykonuje swoje zadania współpracując z organami szkoły wymienionymi w punkcie 1 przestrzegając zasadę nienaruszania kompetencji ww. organów.

        3. Do kompetencji dyrektora szkoły należy:

1). decydowanie o wewnętrznej organizacji pracy szkoły, kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą szkoły,

2). sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad działalnością

nauczycieli i wychowawców, dokonywanie oceny pracy nauczycieli, wydawanie wszystkim pracownikom poleceń służbowych,

3). przewodniczenie Radzie Pedagogicznej – realizowanie jej

uchwał, wstrzymywanie ich realizacji jeśli są niezgodne z prawem,

4). powierzanie (i odwoływanie) z funkcji wicedyrektorów Szkoły

oraz innych stanowisk kierowniczych przewidzianych w projekcie organizacyjnym z uwzględnieniem trybu przewidzianego w Art.37 punkt 1 Ustawy o Systemie Oświaty,

5). dobór kadry pedagogicznej (niepedagogicznej), zatrudnianie jej

i zwalnianie, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

          6)organizacja zewnętrznego sprawdzianu dla klas VI, odpowiada

za właściwy przebieg tego sprawdzianu,

7). dysponowanie środkami  określonymi w planie finansowym

Szkoły,

8). opracowywanie dokumentów programowo  - organizacyjnych

Szkoły w tym arkusza organizacyjnego,

9). kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego i podejmowanie

decyzji administracyjnej w zakresie jego odroczenia, wypełniania go poza Szkołą,

10) wydawanie decyzji administracyjnych w przypadkach

określonych szczegółowo przepisami prawa.

            4. Dyrektor  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych. współpracując z organami Szkoły wymienionymi w punkcie 1 przestrzegając zasadę nienaruszania kompetencji ww. organów.

Rada Pedagogiczna

§ 11.1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań  dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole .Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane'.

3.      Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ członków i mają charakter aktu prawnego.

4.      Członkowie Rady są zobowiązani do nie ujawniania spraw, będących przedmiotem posiedzeń rady.

 

§ 12.1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)      zatwierdzanie planów pracy szkoły,

2)      zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3)      zatwierdzanie szczegółowych kryteriów oceny z  zachowania

                         uczniów,

4)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów

                       pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez   

                        radę szkoły,

5)      podejmowanie uchwał w sprawie statutu szkoły,

6)      podejmowanie uchwał w sprawach przeniesienia ucznia do innej

                       szkoły,

7)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli

                        szkoły lub placówki,

2.      Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2) projekt planu finansowego szkoły,

3) plan pracy Samorządu Uczniowskiego

                           4) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród

                        i innych wyróżnień,

                 5) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału

                        nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia  

                        zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,

                         wychowawczych i opiekuńczych,

                 6)  kryteria przyznawania dodatków motywacyjnych

3.. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego.

 

                                             Rada Rodziców

§ 13.1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców wszystkich klas i działa w oparciu o odrębny regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły.

 

            2.Rada Rodziców działa na podstawie regulaminu,  który ustala w szczególności :

-         kadencję, tryb, powoływanie i odwoływanie Rady Rodziców,

-         organa Rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji,

-         tryb podejmowania uchwał,

-         zasady wydatkowania funduszy.

 

.§ 14.1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1)      typowanie przedstawicieli rodziców w skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.

2)      Uchwala Program Wychowawczy w porozumieniu z Radą Pedagogiczną

3)      Opiniowanie i wnioskowanie dotyczące wszystkich spraw szkoły, a w szczególności:

-         planu finansowego Szkoły i środków specjalnych

-         projektów wprowadzanych innowacji i eksperymentów w szkole,

-         projektu Statutu Szkoły i jego zmian,

-         projektu organizacji pracy Szkoły, zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.

-         szkolnego zestawu programów

4)      Rada Rodziców udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu, działa na rzecz stałej poprawy bazy Szkoły, pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności Szkoły.

 

§ 15.1. Wnioski Rady Rodziców kierowane do Rady Pedagogicznej Szkoły /poprzez dyrektora szkoły/ przedstawiane i rozpatrywane są na najbliższym posiedzeniu Rady w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od daty wpływu.

Stanowisko Rady przedstawiane jest na piśmie.

       2. Wnioski kierowane do Dyrektora Szkoły są rozpatrywane w terminie

14 dni od daty wpływu. Stanowisko Dyrektora wyrażane jest na piśmie lub ustnie na posiedzeniu Rady Rodziców.

            3. Negatywna opinia dokumentów wymienionych w paragrafie 13 pkt.3 nie wstrzymuje trybu ich uchwalania przez Radę Pedagogiczną.

 

Samorząd Uczniowski

.

§ 16.Samorząd Uczniowski stanowią wszyscy uczniowie Szkoły. SU wyłania spośród siebie przedstawicieli /Radę Uczniowską/, którzy mogą przedstawiać,

Dyrektorowi , Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wnioski i opinie dotyczących wszelkich spraw uczniowskich,  a w szczególności praw uczniowskich wymienionych w rozdziale –„Uczniowie" i regulaminie szkoły,

& 16.  1. Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy:

-         na prośbę dyrektora wyrażanie opinii o pracy ocenianych nauczycieli,

-         opiniowanie regulaminów w części dotyczącej spraw uczniowskich,

-         wyrażanie opinii co do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

      2. Wnioski i opinie samorząd wyraża poprzez swoich przedstawicieli na   zebraniach: klasowych, Rady SU, spotkaniach z dyrektorem szkoły lub wicedyrektorem.

       3. Opiekun samorządu, wychowawcy są zobowiązani przedstawiać    wnioski SU, Radzie Pedagogicznej i Dyrekcji Szkoły.

       4. Negatywne załatwienie wniosku wymaga uzasadnienia dyrektora

      Szkoły.

       5.Samorząd Uczniowski ma prawo do:

1)      redagowania i wydawania gazety szkolnej, jak i nadawania audycji przez radiowęzeł.,

2)      organizacji życia szkolnego,

3)      organizowania działalności kulturalnej, sportowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi na określonych w regulaminie szkolnym zasadach i porozumieniu z dyrektorem szkoły.

 

6.      Samorząd Uczniowski prowadzi działalność zgodnie z opracowanym regulaminem, który jest zatwierdzony przez ogół uczniów,

1)regulamin nie może być sprzeczny z Statutem Szkoły.

 

 

 

                                                                        ROZDZIAŁ III

 

Szkolny system oceniania

 

§ 17.1.. Szkoła stosuje następujące zasady oceniania:

1)      oceny semestralne i roczne z przedmiotów nauczania i zachowania wystawiane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji  Narodowej w sprawie zasad oceniania i klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych  dla dzieci i młodzieży oraz przeprowadzania egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych,

2)      w klasach  I – III oceny klasyfikacyjne z przedmiotu i zachowania są opisowe , forma oceny opisowej, oceny cząstkowe opracowywane są  przez zespoły nauczycieli klas I –III  i zatwierdzane przez Dyrektora Szkoły,

3)       dopuszcza się w klasach IV – VI stosowanie punktowego systemu oceniania opracowanego przez zespoły nauczycieli przedmiotów, bloków przedmiotowych. Regulamin klasowego punktowego systemu oceniania zatwierdza Dyrektor Szkoły.

4)      W klasach 1-3 ocena z religii jest wyrażona stopniem zgodnie z odrębnymi przepisami

5)      Przy ustalania oceny z wychowania fizycznego, zajęc technicznych, muzyki, plastyki,  nauczyciel bierze pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęc

6)      Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie są zaliczane przez frekwencję ucznia na zajęciach i śródroczny/końcoworoczny wpis w dokumentacji przebiegu nauczania „uczestniczył/a"

7)      Decyzję dyrektora szkoły , na podstawie odrębnych przepisów uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych wówczas w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniona/y"

8)      Nauczyciel dostosowuje, na podstawie pisemnej opinii poradni PPP lub innej poradni specjalistycznej wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, deficyty rozwojowe oraz szczególne uzdolnienia.

2.      Przyjmuje się następujące ogólne wymagania /kryteria ocen/:

-         wymagania konieczne /ocena dopuszczająca/ ,to te wiadomości i umiejętności ,które są niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu i potrzebne w życiu,

-         wymagania podstawowe /ocena dostateczna/ obejmują treści, które maja elementarny charakter, są możliwe do opanowania przez przeciętnego ucznia, o niewielkim stopniu złożoności /a więc przystępne/, często powtarzające się w programie nauczania, dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, głównie proste uniwersalne umiejętności, w mniejszym zakresie wiadomości /warstwa treści podstawowych nie powinna przekraczać 30% treści całego programu/,

-         Wymagania rozszerzające/ ocena dobry / obejmują elementy treści całego programu, istotne w strukturze przedmiotu, bardziej złożone, przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu i innych przedmiotów szkolnych, użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności, wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych według wzorów/ przykładów/ znanych z lekcji i podręcznika,

-         Wymagania dopełniające ocena bardzo dobry / obejmują pełny zakres treści określonych programem nauczania, to umiejętności złożone , o charakterze problemowym, wymagające korzystania z różnych źródeł, o wysokim stopniu trudności ,pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym,

-         Wymagania wykraczające /ocena celujący / obejmują treści wykraczające poza program danej klasy, stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia, wynikające z indywidualnych zainteresowań, określić je może uczeń  w porozumieniu z nauczycielem. 

1) wymagania edukacyjne i kryteria ocen, sposób sprawdzania wiadomości oraz regulaminy punktowego oceniania przedstawiane są uczniom i ich rodzicom /opiekunom/ przez nauczycieli przedmiotów w terminie nie późniejszym niż do 30 września każdego roku szkolnego,

 2) zasady i kryteria oceniania z zachowania przedstawia uczniom i rodzicom w wyżej wymienionym terminie wychowawca klasy,

§ 18. Przyjmuje się następujące zasady informowania rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci :

      1) na miesiąc przed klasyfikacją nauczyciel przedmiotu jest zobowiązany poinformować ucznia i  jego rodzica /prawnego opiekuna/ o ocenie niedostatecznej z przedmiotu podając uzasadnienie , fakt ten musi być udokumentowany,

2)      na tydzień przed klasyfikacją każdy nauczyciel przedmiotu  informuje uczniów  ustnie o proponowanej im ocenie – uzasadniając ją na prośbę ucznia,

§ 19. ustala się następujący tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego:

1)   uczeń nie klasyfikowany może zdawać egzamin klasyfikacyjny:

-         egzamin jest przeprowadzany na prośbę ucznia ,jego rodzica lub prawnego opiekuna wyrażoną na piśmie i złożoną do dyrektora szkoły,

-         termin składania egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami,

-         jeśli z przyczyn losowych uczeń nie może zgłosić się na egzamin w określonym terminie ,dyrektor szkoły może wyznaczyć nowy termin – ostateczny,

-         egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej za wyjątkiem z przedmiotów – plastyki, muzyki, informatyki, /techniki/, w f., gdzie egzamin ma formę  ćwiczeń praktycznych,

-         egzamin klasyfikacyjny składa się przed komisją powołaną przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą dyrektor lub wicedyrektor, nauczyciel przedmiotu, nauczyciel przedmiotu pokrewnego,

-         z egzaminu sporządza się protokół ,który dołącza się do arkusza ocen ucznia,

-         w przypadku, gdy przyczyną nie klasyfikowania jest nie wypełnianie obowiązków rodziców w stosunku do dziecka, dyrektor szkoły może obciążyć rodziców częściowymi lub całkowitymi kosztami egzaminu,

2)                 wyżej określony tryb egzaminu klasyfikacyjnego obowiązuje w stosunku do uczniów realizujących  indywidualny tok lub program nauki lub spełniających obowiązek poza szkołą.

          3) Szczegółowe zasady oceniania z poszczególnych przedmiotów i z zachowania oraz tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej zawarte są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

 

Rozdział IV

 

Organizacja Szkoły

 

§ 20.1 Szczegółową organizację nauczania i wychowania i opieki w danym roku szkolnym, w tym liczbę pracowników oddziałów, liczbę realizowanych godzin /z budżetu/ z przedmiotów obowiązkowych i nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań, określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły,

 

       2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział . Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 25 uczniów ,

1)      uczniowie ci na  danym etapie edukacyjnym uczą się wszystkich

przedmiotów obowiązkowych przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego,

2)      nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli liczba uczniów

jest mniejsza od 30,

3)      podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i

zajęciach komputerowych w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych.

4)      podziału na grupy dokonuje się na innych zajęciach wymagających

specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania,

5)      w szczególnych przypadkach ,/wielkość pracowni komputerowej,

stanowisk w laboratorium, wymogi realizowanego  programu z danego przedmiotu i innych/ podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego przy mniejszej liczbie dzieci niż wymienionej w punkcie 3,

6)      zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VI prowadzone są w

grupach liczących od 12 do 26 uczniów .

7)      za zgodą organu prowadzącego zajęcia z wychowania fizycznego mogą być prowadzone  w mniejszych grupach.

3.      Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada następującą bazę :

 - 27 sal dydaktycznych,

 - 2 pracownie komputerowe z wejściem do Internetu

 - 2 sale gimnastyczne wraz z zapleczem,

 -  sala do squasha,

 - boiska sportowe Orlik,

 - sala audiowizualna,

 - biblioteka: ( czytelnia, wypożyczalnia),

 - 2 świetlice,

 - pokój nauczycielski z dostępem do internetu, zaplecza nauczycielskie,

 - jadalnia i zaplecza kuchenne,

 - sklepik uczniowski,

 - sekretariat,

 - gabinety: dyrektora, wicedyrektora, pedagoga szkolnego

   i kierownika administracyjno-

    gospodarczego, księgowej, głównej księgowej, pielęgniarki szkolnej

      - basen kryty z zapleczem i saunami

       - plac zabaw

§ 21 .1 Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony według arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

     2.Oprócz zajęć określonych arkuszem organizacyjnym w celu realizacji zadań   Szkoła  może prowadzić inne formy pracy pozalekcyjnej finansowane z środków specjalnych i pozabudżetowych.

     3. Zgodnie z tradycją Szkoły w niżej wymienionych dniach mogą odbywac się zajęcia wychowawcze wg opracowanego programu,

a)       listopad - święto patrona Szkoły,

b)  31 maja lub 1 czerwca - dni sportu szkolnego.

      4. Dyrektor Szkoły za zgodą władz samorządowych i oświatowych w oparciu o obowiązujące przepisy   może organizować między innymi oddziały wyrównawcze, integracyjne, specjalne  i eksperymentalne.

 

§ 22. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych  oraz ferii zimowych i letnich są zgodne z zarządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

§ 23.1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

2.Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

3.Uchwałą rady pedagogicznej  może być ustalony inny czas trwania

godziny lekcyjnej /nie dłuższy niż 60 minut/ przy zachowaniu ogólnego tygodniowego czasu pracy, obliczonego na podstawie ramowego planu nauczania.

 

§ 24.1. Działalność wychowawczą szkoły jej misję i zadania w tym zakresie określa dokument p.n program wychowawczy szkoły.

            2. Program Wychowawczy szkoły na 5 lat opracowuje zespół złożony z: nauczycieli , rodziców  i samorządem uczniowskim

3.Szkoła realizuje Szkolny Program Profilaktyki, w szczególności

zapobiegający agresji, stosowania wszelkiego rodzaju używek, psychomanipulacji. Programy wychowawczy i profilaktyczne szkoły – zatwierdza uchwałą Rada Rodziców.

 

§ 25.1 Szkoła realizuje programy zgodne z przyjętym przez radę pedagogiczną szkolnym zestawem programów zwanej dalej SZP

        2. Szkolny zestaw programów opracowywany jest na 3 lata, opiniowany jest przez radę pedagogiczną i radę rodziców a zatwierdzany przez dyrektora szkoły.

§ 26. W szkole obowiązuje wewnątrzszkolny system oceniania, który szczegółowo reguluje zasady oceniania z przedmiotów i zachowania.

 

§ 27.1. W celu zapewnienia uczniom możliwości rozwijania zdolności i zainteresowań uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje zajęcia dodatkowe.

         2. Zajęcia dodatkowe organizowane są poza czasem  realizacji podstawy   programowej nauczania   w godzinach umożliwiających wzięcie w nich udziału każdemu zainteresowanemu uczniowi.

            3. Zajęcia dodatkowe mogą być prowadzone przez nauczycieli szkoły, rodziców, wolontariuszy  i innych specjalistów w danej dziedzinie.

4. Zgodę na prowadzenie zajęć dodatkowych wyraża dyrektor szkoły po

uprzednim przedstawieniu mu przez prowadzącego programu działań : cele, zadania, harmonogram, potrzebne środki finansowe.

5.Zasady oceniania przedmiotów dodatkowych fakultatywnych określa

WSO  

§ 28. Źródłami finansowania zajęć dodatkowych mogą być:

 a) środki finansowe  szkoły jeśli ustalone swą przez radę samorządu,

          b) granty  pochodzące  z budżetu oświaty, kultury i kultury fizycznej

             c)  granty pochodzące z budżetu ochrony środowiska, który jest w

                dyspozycji samorządu

             d) granty zewnętrzne pochodzące ze źródeł UE,

             e) opłaty rodziców

             f)  wolontariat,

             g) sponsoring i darowizny.

                  

§ 29.1. Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno - pedagogiczną m. innymi w sprawach :

1) pomocy dzieciom mającym trudności w nauce, sprawiających  kłopoty wychowawcze, 

            2) wspomagania dzieci uzdolnionych,

            3) doskonalenia rady pedagogicznej,

            4) pedagogizacji rodziców.

        2. koordynatorem tej współpracy ze strony szkoły jest pedagog szkolny.

   3. Dla uczniów uzdolnionych dyrektor szkoły zapewnia realizację indywidualnego toku nauki lub programu nauczania na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 30.1. Dla uczniów z rodzin  o niskim statusie materialnym w razie potrzeby szkoła organizuje pomoc (wsparcie) materialną.

            2. Pomoc wymieniona w ust. 1 może być udzielana w formie rzeczowej lub finansowej.

            3. Środki na pomoc wymienioną w ust. 2 szkoła uzyskuje m. innymi z:

a)      organizacji zbiórek niezbędnych produktów, odzieży itp.

b)      zbiórek pieniężnych

c)       sponsoringu

d)      PCK, TPD

4.Inicjatorami i organizatorami pomocy materialnej dla potrzebujących

uczniów mogą być: organa szkoły. wychowawcy, pedagog szkolny, organizacje działający na terenie szkoły.

5.Organizowanie zbiórek wymienionych w ust. 3 punktach a,b, na

terenie szkoły wymaga w każdym przypadku zgody dyrektora.

6.Organizator zbiórki jest odpowiedzialny za przeprowadzenie jej

zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem.

 

 

 

 

 

Rozdział IV

 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 

§ 31.1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi.

        2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników,  określają odrębne przepisy.

         3. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.

 

§ 32. 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczna, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów.

 

          2. Do obowiązków sekretarza szkoły należy:

           -  Dopilnowanie terminów wysyłania wszelkich pism,

           - sporządzanie list, wykazów i statystyk związanych z bieżącą pracą

              szkoły oraz sprawozdaniami okresowymi np.SIO.

         - prowadzenie właściwej dokumentacji szkoły

        - udzielanie informacji osobom zainteresowanym,

 

       3. Do obowiązków kierownika administracyjno- gospodarczego należy:

         - prowadzenie spraw kadrowych pracowników szkoły

         - rozliczanie urlopów i zwolnień lekarskich

       - zapewnienie odpowiednich warunków pracy dla wszystkich pracowników  

         Szkoły,

       - dbałość o właściwe utrzymanie substancji szkolnej – obiektów i mienia,

       - organizacja pracy personelu, obsługi technicznej i bezpośredni nadzór nad   

         Nim,

         - przedkładanie dyrektorowi propozycji remontów i usuwanie usterek

          - terminowe zaopatrywanie placówki w środki czystości, artykuły   piśmiennicze i inny sprzęt niezbędny do sprawnego funkcjonowania szkoły,

        - dokonywania okresowych kontroli stanu sprzętu i środków dydaktycznych przydzielonych poszczególnym pracownikom według spisu z natury

         - dokonywanie właściwego oznakowania sprzętu szkolnego,

         - dbałość o właściwy stan higieniczno- sanitarny i warunki BHP na terenie

            Szkoły.

 3a Do obowiązków głównego księgowego należy:

- prowadzenie i kierowanie rachunkowością szkoły

- przygotowanie projektów planów finansowych

- prowadzenie kontroli wewnętrznej finansów szkoły

- organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych,

3b Do obowiązków kierownika basenu należą:

- zgodne z obowiązującymi przepisami czynności związane z  utrzymaniem bezpiecznych warunków korzystania z pływalni i innych urządzeń ,

- organizacja pracy podległego mu personelu

- egzekwowanie przestrzegania regulaminów obowiązujących na basenie.

 

       4. Do obowiązków nauczyciela należy m. innymi:

1)      przestrzegać postanowień niniejszego statutu i uchwał rady

pedagogicznej

2)      przestrzegać obowiązujące przepisy bhp, brać udział w szkoleniach w

tym zakresie,

3)      dbać o bezpieczeństwo powierzonym im pod opiekę dzieci w czasie

lekcji jak i na przerwach, m.in. przez pełnienie dyżurów

4)      dbać o powierzone im mienie,

5)      dbać o poprawność językową uczniów,

6)      wspomagać rozwój psychofizyczny ucznia poprzez stosowanie

różnorodnych form pracy, dostosowywać wymagania do możliwości ucznia  zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej,

          7) zachęcać uczniów do samodzielnej pracy i  poszerzania wiadomości i sprawdzania się w konkursach, olimpiadach przedmiotowych.

8)służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającą pracę pedagogiczną,

9)systematycznie się doskonalić, swoją pracą i doświadczeniem

wpływać na poprawę jakości pracy szkoły,

10)      wzbogaca własny warsztat pracy,

11)  prawidłowo prowadzi dokumentację,

12)  jest odpowiedzialny za systematyczność oceniania,

13)  bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,    organizowanych w Szkole i poza nią.

5.Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem Szkoły za:

  1)Poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie

  2) bezpieczeństwo powierzanych mu uczniów,

  3) nieprzestrzeganie tajemnic służbowych

6.Zasady zatrudniania, wynagradzania oraz nagród i kar określone są w

ustawach:  Karta Nauczyciela i Kodeksie Pracy.

 

§33. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami  odpowiednio do ich potrzeb poprzez:

       1) zorganizowanie zajęć świetlicowych,

              2) umożliwienie spożywania posiłków,

              3) prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,

              4) prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej,

              5) prowadzenie zajęć logopedycznych,

              6) prowadzenie zajęć rewalidacyjnych.

Zajęcia , kwalifikacja uczniów do zajęć  wymienionych w  punktach 4,5,6, opinii  Poradni Psychologiczno-Pedagogiczną w Chojnowie oraz zgody organu prowadzącego szkołę.

 

§ 34.1 Opieką pedagogiczną i koordynacją w zakresie realizacji zadań ogólno - wychowawczych, profilaktyki wychowawczej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom Szkoły zajmuje się – pedagog szkolny.

            2. Do podstawowych obowiązków pedagoga szkolnego należy:

1)      pomoc wychowawcom klas w zakresie: rozpoznawania

indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze,

2)      indywidualna pomoc uczniom w zakresie:

- eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,

-         rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,

-   rozwiązywaniu trudności wynikających z kontaktów rówieśniczych i środowiskowych,

3)      udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich

trudności w wychowywaniu własnych dzieci,

4)      dokonywanie okresowej /2 razy do roku/ oceny realizacji obowiązku

szkolnego, realizowanego przez uczniów szkoły w innych placówkach,

5)      rozpoznawanie warunków życia i nauki dzieci sprawiających

szczególne trudności wychowawcze,

6)      organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania

mikrodefektów i zaburzeń rozwojowych / korekcja, terapia itp./

7)      organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami

niedostosowania społecznego,

8)      organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i

osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych.

           9)  określa formy i sposoby pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom wybitnie uzdolnionym.

3. Do kompetencji pedagoga należy:

1)      wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin patologicznych  -

do odpowiednich sądów ,

2)      wnioskowanie o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do

placówek opieki całkowitej,

3)      wnioskowanie o podjęcie działań w celu zapobieżenia niewłaściwej

pracy wychowawczej w klasie, zespole .

4. Wnioski kierowane są do rady pedagogicznej, dyrektora szkoły.

5. Pedagog szkolny zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji – rodzaj dokumentacji określony jest w  przydziale obowiązków.

6.Pedagog szkolny wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora szkoły związane z realizacją programu wychowawczego.

 

§ 35.1 Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej  wychowawcą"

2. Dla zapewnienia ciągłości wychowawczej i jej skuteczności wychowawstwo powierza się na okres równy co najmniej  jednemu etapowi edukacyjnemu / 3 lata/.

3.Dyrektor szkoły może dokonać zmiany wychowawcy :

-         na uzasadniony wniosek Rady Rodziców

-         na stosowną prośbę nauczyciela.

4.Do obowiązków nauczyciela wychowawcy należy:

1)      programowanie i organizowanie procesu wychowania w zespole, tworzenie warunków do rozwoju uczniów, przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2)      rozwiązywanie i zażegnywanie konfliktów w zespole, a także między wychowankami a społecznością Szkoły,

3)      rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka,

      5.Wychowawca w celu realizacji zadań  wymienionych winien między innymi:

           1)zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,

2) opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy uwzględniający wychowanie pro rodzinne i pro zdrowotne oraz program wychowawczy Szkoły

3) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,

4) współpracować z rodzicami ,włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych, jak i współorganizowania różnych form integracyjnych,

5) współpracować z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Chojnowie,

6) śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,

7)dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,

wdrażać uczniów do przestrzegania prawa szkolnego poprzez systematyczne  z nim zapoznawanie i praktyczne stosowanie w określonych sytuacjach,

            8)   kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności każdego człowieka,

9)       integrować zespół poprzez:  organizację lub udział w imprezach

szkolnych, organizację wspólnych wycieczek / przynajmniej raz w roku: jedna wycieczka,

10)  utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach

postępu w nauce i zachowaniu się ucznia,

11)    wdrażać wychowanków do odpowiedzialności za siebie i innych

poprzez motywowanie ich do podejmowania zadań i omawianie ich realizację.

      6.Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy

dydaktyczno-wychowawczej/ dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne/ i inne ustalone przez radę pedagogiczną. Dokumentacja  prowadzona jest równocześnie w formie elektronicznej.

 

§ 36.1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora w przypadku gdy liczba oddziałów wynosi co najmniej 12.

        2. Za zgodą organu prowadzącego dyrektor szkoły może powołać drugiego wicedyrektora jeśli liczba oddziałów w szkole jest nie mniejsza od 24, tworzyć inne stanowiska kierownicze.

        3. Do kompetencji wicedyrektora należy:

-        zastępowanie dyrektora w przypadku jego nieobecności,

-       przygotowywanie projektów: między innymi  tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych, kalendarza imprez, ocen pracy nauczycieli,

-      wnioskowanie do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla nauczycieli,

-    opracowywanie materiałów analitycznych  oraz ocen dotyczących  efektów kształcenia i wychowania,

-      wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez dyrektora szkoły.

4.Szczegółowy zakres czynności  wicedyrektorom i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych  przydziela dyrektor szkoły.

 

§ 37. 1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli – na praktyki pedagogiczne.

            2. Przyjęcie studenta na praktykę wymaga zgody dyrektora szkoły  oraz zawarcia umowy  między uczelnią a nauczycielem opiekującym się praktyką.

 

§ 38.1 W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna ,która jest interdyscyplinarną  pracownią szkolną ( szkolnym centrum informacji), służącą realizacji : potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

            2. W celu realizacji zadań wymienionych w      punkcie 1 biblioteka prowadzi:

1)      dział wypożyczania książek

2)      czytelnię

3)      dział środków specjalnych /przeźrocza, taśmy TV, mikrofilmy itp./

4)      dział tradycji szkolnej i regionu.

                    5) centrum multimedialne

3.Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy

szkoły, rodzice.

4.Godziny pracy biblioteki określa corocznie dyrektor szkoły,

uwzględniając możliwość dostępu do jej zbiorów przed ,w czasie i po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Godziny te są ujęte w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 

§ 39.1. Do zadań nauczycieli bibliotekarzy należy:

1)      opracowanie projektu regulaminu biblioteki i czytelni,

2)      organizacja warsztatu informacyjnego:

-      wydzielenie księgozbioru podręcznego,

-     prowadzenie katalogów: alfabetycznego i rzeczowego książek, czasopism i zbiorów specjalnych,

-        prowadzenie zestawień bibliograficznych,

3)      udostępnianie zbiorów , opracowywanie zbiorów,

4)       prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej zgodnie z

opracowanym programem,

5)      przygotowywanie analiz stanu czytelnictwa poszczególnych klas na

posiedzenie rad pedagogicznych, informowanie zainteresowanych nauczycieli o czytelnictwie uczniów,

6)      organizowanie uczniowskich zespołów bibliotecznych a wraz z nimi

prowadzenie różnorodnych form inspiracji czytelnictwa, rozwijania zainteresowań oraz nawyku czytania i uczenia się  np.: konkursów czytelniczych, wieczorów dyskusyjnych nad książką, itp.,

7)      gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami szkoły – na podstawie

analizy posiadanych zbiorów oraz dezyderatów uczniów i nauczycieli,

8)      gromadzenie konspektów, scenariuszy uroczystości szkolnych gazetek itp.,

9)      prowadzenie kroniki szkoły,

10)  dokonywanie raz do roku selekcji zbiorów,

11)  konserwowanie zbiorów.

 

2. Nauczyciel bibliotekarz w pracy swojej współpracuje  z nauczycielami,

rodzicami uczniów , pedagogiem szkolnym, bibliotekami pozaszkolnymi oraz instytucjami kultury.

3. Nauczyciel bibliotekarz jest zobowiązany do wykonywania innych

zadań zleconych przez dyrektora szkoły wynikających z realizacji programów dydaktyczno -  wychowawczych.

 

§ 40.1 Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy  ich rodziców lub dojazd do szkoły, organizuje się świetlicę szkolną.

            2. Świetlica czynna jest od godziny 7.00 do 16.30, godziny te mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb.

3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza liczy nie więcej niż 28 uczniów.

4. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z opracowanym przez wychowawców programem. Program świetlicy szkolnej winien być spójny z programem wychowawczym szkoły i programem profilaktycznym.

5. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie klas

      I – III, których oboje rodziców lub prawnych opiekunów pracują  w szczególności z rodzin wielodzietnych, zastępczych, niepełnych, wychowawczo zaniedbanych a także uczniowie dojeżdżający.

5.      Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na

podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców. W razie potrzeby, w uzgodnieniu z rodzicami do świetlicy mogą być skierowani uczniowie na wniosek zespołu wychowawczego.

6.      Za opiekę nad dziećmi  i ich bezpieczeństwo  odpowiadają nauczyciele

             - wychowawcy grup.

7.      Pracę nauczycieli wychowawców koordynuje  wicedyrektor ( jeśli nie

          powołano kierownika świetlicy)  , któremu przypisano w zakresie obowiązków         realizację zadań opiekuńczych.

         9. Za zgodą organu prowadzącego dyrektor szkoły może utworzyć stanowisko kierownika świetlicy.

8.      Do zadań kierownika świetlicy  należy:

1)      opracowanie wspólnie z wychowawcami regulaminu  świetlicy .

                    2)  opracowanie wspólnie z wychowawcami rozkładu zajęć,

uwzględniając potrzeby i możliwości finansowe szkoły,

Rozkład zajęć w świetlicy uwzględniany jest w podziale godzin.

3)  dokonywanie analiz i oceny sytuacji rodzinnej i wychowawczej

stałych uczestników świetlicy,

4)  przygotowywanie na posiedzenie rady pedagogicznej informacji

o pracy świetlicy /1 razy do roku/,

5)  powierzanie grup pod opiekę wychowawcom, sprawowanie

nadzoru pedagogicznego, hospitowanie zajęć wychowawczych,

6)  przygotowywanie projektów oceny wychowawcom,

7)  współpraca ze stołówką szkolną w zakresie dożywiania dzieci.

§ 41. 1. W celu realizacji zadań opiekuńczych i  wspomagania właściwego rozwoju uczniów szkoła organizuje stołówkę.

            2. Z stołówki szkolnej mogą korzystać ( za zgodą dyrektora szkoły) pracownicy szkoły  oraz inne osoby objęte pomocą innych placówek

 

§ 42.1. W celu zapewnienia bezpiecznego pobytu uczniom w szkole opieka w czasie uczestniczenia ucznia w różnorodnych formach zajęć organizowanych przez szkołę, oraz na przerwach międzylekcyjnych  sprawowana jest według następujących zasad :

            1) szkoła jest otwarta o godzinie 7.00. Uczniowie przychodzą do szkoły o takiej porze aby mogli bez spóźniania się na lekcje skorzystać z szatni szkolnej, jednak nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem  przewidzianych planem zajęć (lekcji),  

2) po zakończeniu zajęć uczniowie niezwłocznie opuszczają szkołę,

3) uczniowie którzy czekają na odebranie przez rodziców przebywają w głównym holu szkoły,

4) w przypadku zmiany planu rodzice uczniów klas I - III muszą być o tym fakcie powiadomieni co najmniej jeden dzień wcześniej, powiadomienie jest na piśmie - wpis nauczyciela do zeszytu ucznia,

5) w czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych opiekę nad uczniami pełnią nauczyciele prowadzący te zajęcia, na zajęcia pozalekcyjne uczeń przychodzi nie wcześniej niż 5 minut przed ich rozpoczęciem.

6)  W przypadku, gdy podczas pobytu w szkole pogorszy się jego stan zdrowia, uczeń musi być odebrany ze szkoły przez rodzica /pełnoletniego członka rodziny/ lub prawnego opiekuna.

7) nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeśli nie jest w stanie zapewnić mu odpowiedniej opieki,

8) zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem uczestnictwa przez niego innych zajęć w szkole( u innego nauczyciela) lub pracy w bibliotece jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu tego z nauczycielem lub bibliotekarką,

 

9) w czasie obecności ucznia w szkole – przed zajęciami edukacyjnymi, podczas przerw międzylekcyjnych oraz po zajęciach edukacyjnych- opiekę nad uczniami pełnią nauczyciele dyżurni. Dyżury są pełnione według harmonogramu, zgodnie z regulaminem nauczyciela dyżurnego,

10)w czasie zajęć terenowych i wycieczek opiekę nad uczniami pełnią:

nauczyciel organizator/ kierownik wycieczki/ oraz osoby pełnoletnie, które wyraziły zgodę, znają podstawowe przepisy bezpieczeństwa i złożyli na piśmie oświadczenie o odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,

11)program wycieczki  oraz listę opiekunów zatwierdza dyrektor szkoły

lub wicedyrektor ,

12) przed wyjściem /wyjazdem/ na wycieczkę nauczyciel –kierownik

wycieczki jest zobowiązany omówić z uczestnikami wycieczki zasady bezpiecznego zachowania się,

13) uczniowie uczestnicy wycieczek są zobowiązani do bezwzględnego

przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa pod rygorem ograniczenia lub zakazu brania udziału w  wycieczkach,

14) nauczyciele pełniący opiekę nad dziećmi są odpowiedzialni za ich

bezpieczeństwo.

     2. Nad dziećmi przebywającymi na terenie szkoły bez uzasadnionego powodu – nie organizuje się opieki.

     3.Za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywających na terenie szkoły biorącej udział w imprezach organizowanych  przez instytucje pozaszkolną lub osoby fizyczne – odpowiada organizator.

     4.Na pierwszym spotkaniu na początku roku wychowawca jest zobowiązany omówić /przypomnieć/ regulamin Szkoły ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

5.Uczeń może być zwolniony z zajęć szkolnych  na ustną lub pisemną  prośbę rodziców .

 

Uczniowie szkoły

 

§ 43.1 Do szkoły uczęszczają uczniowie z wyznaczonego obwodu szkoły od 6 do 12 roku życia.  Uczęszczanie do szkoły jest obowiązkowe.

2. Uczeń jest przyjmowany do klasy pierwszej, jeśli ukończył w danym roku 6 lat.

3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)  dziecko może mieć przyspieszony lub odroczony obowiązek szkolny. Tryb przyspieszenia

(odroczenia) obowiązku szkolnego określają odrębne przepisy.

4.Uczniowie z obwodu szkoły zapisywani są. z wyprzedzeniem rocznym

w miesiącu maju.

5.Dzieci i uczniowie spoza obwodu  mogą być przyjęci do szkoły

w przypadku, gdy są miejsca w danej klasie.

5.Przyjęcie ucznia do klasy wyższej niż pierwsza odbywa się na

podstawie świadectwa  oraz odpisu arkusza ocen.

6.Przyjęcie ucznia do klasy programowo wyższej niż wskazuje

świadectwo odbywa się na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego.

7.Uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową i napisali zewnętrzny sprawdzian kompetencji dla klas  VI, kontynuują naukę w gimnazjum.

 

                                               

 

 

                                                                Prawa ucznia

§ 44.1. Uczniowie prawo do:

1) ochrony przed dyskryminacją oraz sprawiedliwego i równego traktowania przez organy szkoły i nauczycieli, zwłaszcza w ocenianiu postępów w nauce oraz zachowania;

            2) wszechstronnego rozwijania swoich zainteresowań i uzyskiwania wsparcia szkoły w tym zakresie;

            3) swobody wyrażania myśli i przekonań, zarówno dotyczących życia szkoły jak i światopoglądowych i religijnych, pod warunkiem, iż głoszone poglądy nie naruszają dobra innych osób,

            4) pomocy w przypadku trudności w nauce,

         5) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,

         6) reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach i innych imprezach,

         7) udziału w klasowych i szkolnych imprezach kulturalnych, wycieczkach przedmiotowych, turystyczno – krajoznawczych i rozgrywkach sportowych,

            8) zrzeszania się w organizacjach dopuszczonych do działania w szkole na podstawie przepisów prawa, a zwłaszcza w organizacjach harcerskich;

            9) ochrony, w czasie sprawowania przez szkołę opieki nad uczniami, przed:

            a) wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej  ze strony innych uczniów oraz osób trzecich, pornografią, narkomanią i innymi formami uzależnień

10)  opieki medycznej, w tym zwłaszcza pierwszej pomocy pielęgniarskiej i świadczeń profilaktycznych.

 

 

Obowiązki ucznia

 

§ 45. 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły i obowiązujących regulaminach, a zwłaszcza:

1)      systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych,

2)      nie opuszczania bez uzasadnionego powodu zajęć lekcyjnych   a każdorazową nieobecność usprawiedliwiać

a)      w formie oświadczenia rodzica ( lub prawnego opiekuna) w terminie ustalonym z wychowawcą

b)      rodzic (lub opiekun prawny) może usprawiedliwić nieobecność do 5 dni, powyżej 5-ciu dni obowiązuje zwolnienie lekarskie,

c)      jeśli nieobecność ucznia będzie trwała powyżej 5-ciu dni, rodzic (lub opiekun prawny) jest obowiązany powiadomić szkołę,

d)       jeśli rodzic nadużywa swoich uprawnień w usprawiedliwianiu nieobecności dziecka, wychowawca ma prawo prosić o wyjaśnienie przyczyny nieobecności

3)      dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

4)      wystrzegania się szkodliwych nałogów,

5)      naprawiania wyrządzonych szkód materialnych,

6)      przestrzegać zasad kultury współżycia,

7)      dbania o honor i tradycję Szkoły,

8)      przychodzenia do szkoły w stroju szkolnym ,(bluza w kolorze granatowym z czerwonymi wstawkami i wyhaftowanym  logo szkoły)

9)      w czasie uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy ( dziewczynki – biała bluzka i granatowa lub czarna spódnica, chłopcy granatowe lub czarne  spodnie, biała koszula)

10)  podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego,

11)  przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole i poza nią

12)  swoim zachowaniem nie utrudniać prowadzenia zajęć

13)  przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy

14)  stosować zasady dotyczących korzystania z telefonu komórkowego, a mianowicie:

e)      niepełnoletni uczeń musi mieć pisemną zgodę rodzica(prawnego opiekuna) na posiadanie i korzystanie na terenie szkoły z telefonu komórkowego,

f)         podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych(aparaty powinny być wyłączone i schowane)

g)      poza zajęciami edukacyjnymi(przerwy, czas przed i po zajęciach) telefon może być używany w trybie „milczy"

h)      w szkole obowiązuje zakaz nagrywania dźwięku i obrazu za pomocą telefonu i innych urządzeń nagrywających,

i)        naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje zabranie telefonu do „depozytu" – aparat odbiera rodzic lub prawny opiekun ucznia.

j)        szkoła nie odpowiada za zgubiony lub uszkodzony w szkole telefon należący do ucznia .

                     

                       

 

 

                                      Nagrody i kary

 

§ 46.1.Uczeń Szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

-         rzetelną naukę i wybitne osiągnięcia,

-         pracę na rzecz Szkoły

-         reprezentowanie Szkoły

-         wrażliwość na krzywdę i pomoc potrzebującym,

-         dzielność i odwagę.

         2. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:

            1)   pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,

            2)   pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,

            3)   list gratulacyjny dla rodziców, list pochwalny, dyplom

            4) nagroda rzeczowa,

 

3. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela przedmiotu, samorządu uczniowskiego, rady rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

4.Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców.

5.Uczeń uzyskuje tytuł Asa Czwórki oraz znaczek pamiątkowy za wyniki w nauce – zgodnie z odrębnym regulaminem.

6. Uczeń otrzymuje tytuł Korczakowca roku oraz znaczek pamiątkowy za szczególnie wzorowe zachowanie – zgodnie z odrębnym regulaminem

 

§ 47.1.Za naruszenie norm określonych w niniejszym statucie oraz regulaminie szkolnym uczeń otrzymuje karę.

        2.Ustala się następujące rodzaje kar porządkowych:

1) upomnienie wychowawcy  wobec klasy,

2) nagana wychowawcy z wpisem do dziennika

4)zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych w

przypadku gdyby zachowanie ucznia stwarzało  zagrożenie dla jego zdrowia,

5)         upomnienie dyrektora,

6)         nagana dyrektora szkoły z wpisem do arkusza ocen

7)         przeniesienie ucznia do równoległego oddziału  klasy.

             

3.Wymienione wyżej kary mają wpływ na ocenę z zachowania i

wpisywane są do akt (elektronicznych) w dziale niepowodzenia ucznia.

             

4.Uczeń Szkoły może być przeniesiony do innej ,tego samego typu szkoły, po wcześniejszym uzyskaniu zgody jej dyrektora.

 

§ 48. 1.Uczeń , którego prawa wynikające z przepisów niniejszego statutu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa zostały naruszone, może złożyć skargę do dyrektora szkoły. Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne.

2. Skarga winna być wniesiona w ciągu 14 dni od daty kiedy dobro ucznia zostało naruszone.

 

 

 

 

 

 

Rozdział V

 

Zasady i formy współdziałania szkoły z rodzicami i opiekunami:

 

§ 49.1. Szkoła zapewnia rodzicom:

 

1)      zapoznanie rodziców z wymaganiami programowymi oraz zasadami

oceniania ,klasyfikowania i promowania uczniów

2)      rzetelną , bieżącą informację na temat swojego dziecka, jego

zachowania, postępów w nauce jak i ewentualnych przyczyn trudności w osiąganiu sukcesów,

3)      w razie potrzeby poradę w sprawach wychowania i dalszego

kształcenia dziecka,

4)      pomoc w przypadku dziecka szczególnej troski – informacje co do

dalszego postępowania ,

5)      możliwość wyrażania opinii i uzgadniania działań wychowawczych

bezpośrednio z wychowawcą a w razie potrzeby z dyrektorem szkoły,

6)      konsultacje pedagogiczne prowadzone przez szkolnego pedagoga lub

pracowników Poradni psychologiczno – Pedagogicznej.

2.      W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze,

organizacyjne Szkoła stosuje następujące  formy spotkań:

1)      informacyjne ogólne 3 w ciągu roku ,

2)      konsultacje indywidualne, prowadzą nauczyciele wszystkich

przedmiotów w określony dzień podany do wiadomości rodzicom

3)      wizyty domowe  wychowawcy wg potrzeb,

4)      konsultacje z pedagogiem szkolnym,

 

3.      Szkoła ma prawo wymagać od rodziców,

1)      dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do

szkoły,

2)      zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

3)      zainteresowania się postępami dziecka, poprzez systematyczną

kontrolę wykonywania przez dziecko zaleceń  nauczyciela,

4)      wyposażenie dziecka w niezbędne podręczniki i przybory, a w

szczególności obowiązujący strój gimnastyczny,

5)      systematycznego uczestnictwa w organizowanych przez szkołę

spotkań informacyjnych, stawiania się do szkoły na wezwanie,

               6) pomocy w działaniach organizacyjnych szkoły(klasy) – wycieczki, zielone szkoły, festyny, imprezy klasowe i środowiskowe,

7)naprawienia szkody wyrządzonej przez dziecko,

8) respektowania postanowień Rady Rodziców,

9)respektowania zasad ustalonych w Statucie Szkoły i jej

regulaminach.

4.      W przypadku nie wypełniania przez rodziców zadań opiekuńczych,

Szkoła podejmuje działania przewidziane prawem w celu ich wyegzekwowania.

            Rodzice i inne osoby szczególnie zasłużeni dla szkoły  mogą być nagrodzeni: listem pochwalnym lub gratulacyjnym, nagrodą rzeczową.

                  

             

            Rozdział VI

             

            Zasady rozwiązywania konfliktów

 

 

§50.1..Ustala się następujące zasady rozwiązywania konfliktów:

1)      Dyrektor szkoły jako przewodniczący Rady Pedagogicznej wstrzymuje wykonywanie uchwał  sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący. Rozstrzyga  sprawy sporne wśród członków rady. Reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet.

2)      przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem,

3)      wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy Szkoły i nie służy jej wychowankom.

4)      W sprawach spornych uczniowskich ustala się następujący tok postępowania:

-         uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego za pośrednictwem przewodniczącego klasowego,

-         przewodniczący SU w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem przedstawia sprawę zainteresowanemu nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne kwestie,

-         sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do wicedyrektora, którego decyzje są ostateczne.

 

             

                                     Zasady gospodarki finansowej Szkoły

 

§ 51.1. Podstawowa działalność szkoły finansowana jest z budżetu państwa  poprzez subwencje celowe i środków samorządowych.

2. Projekt budżetu opracowuje księgowa szkoły w porozumieniu z dyrektorem szkoły – projekt zatwierdza Rada Miasta przy uchwalaniu budżetu miasta.

3. Szkoła dysponuje środkami specjalnymi, zgodnie z opracowanym planem dochodów i wydatków.

4. Sprawozdawczość finansową prowadzi główna księgowa zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

 

 

 

 

Postanowienia końcowe i wprowadzające

 

§ 52.1. Niniejszy statut dotyczy uczniów, nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługowych Szkoły Podstawowej Nr 4 im Janusza Korczaka w Chojnowie.

            2. Tekst statutu jest dostępny w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej szkoły.

 

§ 53. 1. Szkoła posiada własny sztandar, pieśń szkoły, symbol oraz ceremoniał szkolny obowiązujący w czasie uroczystości szkolnych..

            2. Opis ceremoniału stanowi odrębny dokument którego zmiany zatwierdza rada pedagogiczna.

 § 54. Szkoła używa pieczęcie i stemple o następujących wzorach:

 

a) Pieczątka                 b) pieczęć               c) stempel okolicznościowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 55. Traci moc statut Szkoły Podstawowej nr 4 im Janusza Korczaka z  16 X 2007 r.

 

§ 56. Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały z mocą od dnia  21.X.2010r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            .

 

             

 

 

 

             

 

 

Wykaz nauczycieli

Zapoznałem się ze statutem:

 

             

             

             

             

             

             

             

             

                                     

UWAGA! OD 1 KWIETNIA 2016 r. ZMIANA NUMERU KONTA: 91 1020 3017 0000 2302 0381 0892 ZA PAŹDZIERNIK 2017 - 88 ZŁ                                         
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie