Wychowywać to znaczy: nie deptać ,nie poniewierać, nie śpieszyć -       dziecko ma prawo, by było tym czym jest.

 

                                                                  / J.Korczak /

Szkolny Program Wychowawczy

2011/12-2016/17

 

I PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO:

 

§         Konstytucja RP art.48.ust. 1, art. 53 ust 3, art. 72 ust 1

§         Ustawa o Systemie Oświaty art.1, 4, 5, 22, 33, 34a, 40

§         Karta Nauczyciela art. 6

§         Podstawa programowa – Rozporządzenie MENiS z dn. 26.02.2002r.

§         Statut szkoły

 

II  MISJA SZKOŁY:

 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka to szkoła której celem jest:

-         jak najlepsze przygotowanie absolwentów do dalszego kształcenia,

-         stworzenie takich warunków aby każdy uczeń czuł się dobrze, miał możliwości rozwoju swojej osobowości i uzdolnień, miał poczucie bezpieczeństwa a szkoła cieszyła się zaufaniem dzieci i rodziców była postrzegana i ceniona w środowisku.

 

III  WIZJA SZKOŁY:

 

W Szkole naszej chcemy:

 

v     wykształcić u uczniów zespół takich pozytywnych cech jak:

§         samodzielność

§         uczciwość

§         odpowiedzialność

§         ciekawość świata

§         tolerancja

§         poszanowanie godności innych ludzi

§         poszanowanie prawa

§         obowiązkowość i punktualność

 

IV MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY:

 

v     absolwent naszej szkoły jest:

§         samodzielny – daje sobie radę w domu i szkole. Pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi. Twórczy, stara się rozwiązać napotkane problemy, naukę traktuje jako coś naturalnego. Ma określone zainteresowania, którym poświęca swój czas i stara się je rozwijać.

§         Uczciwy – mówi prawdę, szanuje cudzą własność, dotrzymuje słowa.

§         Odpowiedzialny – gotów ponosić konsekwencje swoich czynów. Jeżeli trzeba zwraca się o pomoc do osób z najbliższego otoczenia. Działając w grupie poczuwa się do odpowiedzialności za efekty jej pracy, postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny.

§         Ciekawy świata – zdobywa wiedze i umiejętności korzystając z różnych źródeł. Dostrzega złożoność świata. Jest aktywny umysłowo.

§         Tolerancyjny – rozumie różnice między ludźmi, w każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go.

§         Szanuje godność innych – jest zawsze grzeczny w stosunku do innych osób, nie stosuje przemocy, nie wyśmiewa się z słabszych.

§         Szanuje prawo – przestrzega statutu i regulaminów szkoły inne zasady ustalone przez organa Szkoły, przestrzega prawo i zasady ustalone przez odpowiednie organa w mieście i kraju.

§         Obowiązkowy i punktualny – dotrzymuje  terminów, sprawnie planuje swoje zajęcia. Szanuje czas swój i innych.

 

 

V EWALUACJA PROGRAMU :

   

v     Ewaluacja programu w postaci ankiet, wywiadów, analizy dokumentacji pracy pedagoga, pielęgniarki, zapisów w dzienniku, analiza projektów edukacyjnych, pracy zespołu wychowawczego, udziału uczniów w konkursach, imprezach, olimpiadach.

 

VI  OBSZARY DZIAŁAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO :

 

§         Rozwój intelektualny ucznia

§         Rozwój emocjonalny ucznia

§         Rozwój społeczny ucznia:

a)      funkcjonowanie w klasie

b)      funkcjonowanie w społeczeństwie

§         Wychowanie patriotyczne i obywatelskie

§         Życie w rodzinie

§         Rozwój zdrowotny ucznia

 

VII ZADANIA I FORMY REALIZACJI:

 

 

v     Rozwój intelektualny ucznia

 

 

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

odpowiedzialni

 • Praca z uczniem zdolnym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Praca z uczniem mającym trudności w nauce

 

 

 

 

 

 

 • Praca z uczniem niepełnosprawnym
 • Stworzenie i wdrożenie szkolnego systemu wspierania uzdolnień
 • Możliwość indywidualnego toku nauczania i programu nauczania
 • Przygotowanie do konkursów, olimpiad przedmiotowych
 • Prowadzenie kół zainteresowań
 • Różnicowanie zadań na lekcji
 • Uczniowie jako asystenci
 • Konsultacje indywidualne
 • Dodatkowe zajęcia z uczniem zdolnym w ramach projektów dla klas I-VI

 

 • Prowadzenie zajęć  dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych
 • Organizowanie pomocy koleżeńskiej
 • Odrabianie zadań domowych w świetlicy szkolnej
 • dodatkowe zajęcia wspomagające rozwój ucznia w ramach projektów
 • indywidualna opieka pedagoga szkolnego

 

 • Współpraca z pedagogiem, psychologiem i PPP
 • Integracja międzyklasowa
 • Udział uczniów w zajęciach rewalidacyjnych, logopedycznych i rehabilitacyjnych

Koordynator szkolnego zespołu

Wspierania uzdolnień

 

dyrektor szkoły

 

        

         nauczyciele przedmiotu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy

 

 

Nauczyciele świetlicy

 

Nauczyciele, pedagog

 

 

pedagog

 

 

 

 

 

Wychowawcy

Nauczyciele specjaliści

 

     

 

v     Rozwój emocjonalny ucznia:

 

 

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

odpowiedzialni

 • Radzenie sobie w różnych sytuacjach np. stresowych, problemowych, nowych.

 

 

 

 

 

 • Wdrażanie postaw asertywnych

 

 

 

 

 • Kształcenie umiejętności akceptacji samego siebie i innych

 

 

 • Zapoznanie ze sposobami koncentracji uwagi
 • Spotkania z pedagogiem, terapeutą, policjantem
 • Pogadanki na lekcjach wychowawczych – Jak radzic sobie z emocjami w sytuacjach trudnych
 • Prowadzenie lekcji otwartych
 • Ćwiczenia relaksacyjne podczas lekcji

 

 • Rozwijanie postaw asertywnych (zabawy integracyjne, dyskusje, filmy edukacyjne, treści nauczania)

 

 

 • Zajęcia socjoterapeutyczne
 • Indywidualna opieka pedagoga nad dziećmi z zaburzeniami w zachowaniu

Pedagog, nauczyciele, psycholog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v     ROZWÓJ SPOŁECZNY UCZNIA:

 

A)funkcjonowanie w klasie:

 

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

odpowiedzialni

 • Kształtowanie umiejętności współdziałania i przestrzegania norm współżycia w grupie społecznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Profilaktyka agresji i przemocy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Edukacja społeczno-prawna uczniów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • wdrażanie i nauka przestrzegania regulaminu szkoły, zasad zachowania na lekcji i w czasie przerw
 • opracowanie na każdym przedmiocie reguł współpracy w czasie lekcji – kontrakty oraz konsekwencji jego nieprzestrzegania
 • organizacja imprez klasowych jak: wycieczki, zielone szkoły, dyskoteki klasowe, wyjścia do teatru lub kina, rozgrywki sportowe, wigilie klasowe

 

 • Warsztaty i zajęcia na temat: asertywność i negocjacje jako nieagresywne sposoby rozwiązywania konfliktów.
 • Na lekcjach wychowawczych oraz zajęciach z wdż wskazywanie  takich wartości jak: przyjaźń, koleżeństwo, wzajemny szacunek, zdolność empatii, wyrażanie uczuć, udzielanie pomocy w nauce i trudnych sytuacjach życiowych poprzez stosowanie metod aktywnych jak: drama, trening interpersonalny, ćwiczenia grupowe
 • spotkania z policjantem, kuratorem zawodowym
 • spektakle profilaktyczne
 • aktywne lekcje wychowawcze

 

 

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog szkolny, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej

 

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog

 

 

 

 

 

 

B)funkcjonowanie w społeczeństwie:

 

 

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

odpowiedzialni

 • Kształtowanie samorządności i demokracji

 

 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności

 

 

 • Współpraca z rodzicami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Nawiązanie współpracy ze szkołami z zagranicy
 • Wybory do samorządu klasowego
 • Działalność Samorządu Uczniowskiego
 • Pełnienie przez uczniów różnego rodzaju funkcji na forum szkoły
 • Zaznajomienie rodziców z podstawowymi dokumentami szkoły – Statut, program wychowawczy, program profilaktyczny

 

 • Współudział w tworzeniu programów i planów pracy szkoły
 • Praca własna na rzecz szkoły
 • Sponsorowanie przez rodziców
 • Udział rodziców w organizowaniu imprez  szkolnych, w konkursach
 • Pomoc przy organizacji zawodów sportowych, pomoc przy sędziowaniu,
 • Możliwość współredagowania  strony internetowej szkoły
 • Prezentacja własnych pomysłów i zainteresowań
 • Zebrania rodziców z wychowawcami klas, indywidualne spotkania rodziców z wychowawcą, rozmowy telefoniczne
 • Dzień otwarty czyli rozmowy rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, pedagogiem
 • Prowadzenie zakładki dla rodziców na stronie internetowej – pedagog szkolny

 

 • Nawiązywanie kontaktów ze szkołami poprzez Internet
 • Poprzez kontakty indywidualne

Wychowawcy

 

Opiekun samorządu szkolnego

 

 

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

 

Wicedyrektor

 

 

       Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wicedyrektor

 

 

Wychowawcy, pedagog

 

 

 

 

Nauczyciele, pedagog

 

 

 

 

Pedagog

 

 

 

 

nauczyciele

 

 

 

 

 

v     WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE:

 

 

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

odpowiedzialni

 • Budzenie miłości do ojczyzny i poczucia wspólnoty narodowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Pielęgnowanie i tworzenie tradycji szkoły

 

 

 

 

 

 • Znajomość życia i działalności Janusza Korczaka ukazywanie przez niego postaw i wartości
 • Udział w apelach z okazji rocznic i świąt państwowych np. wieczornica z okazji święta Niepodległości
 • Udział w uroczystościach organizowanych przez miasto Chojnów
 • Poznawanie symboli narodowych, ich historii i znaczenia, okazywanie im szacunku
 • Udział w konkursach związanych z miastem rodzinnym
 • Udział i współtworzenie imprez szkolnych jak; Januszki,  pasowanie pierwszoklasistów, szkolny przegląd małych form teatralnych, jasełka,  Dzieci Rodzicom
 • Udział w akcjach charytatywnych jak: Góra grosza, Mikołajkowy tydzień,

 

 • Udział w spotkaniach szkół korczakowskich
 • Organizacja konkursów literacko-poetyckich, plastycznych związanych z patronem szkoły
 • Przygotowanie uroczystości Święta szkoły
 • Organizacja Dolnośląskich spotkań teatralnych szkół korczakowskich
 • Zbieranie materiałów do izby tradycji szkoły pamięci patrona Janusza Korczaka
 • Działalność Koła Korczakowskiego

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiekun koła korczakowskiego

 

v     ŻYCIE W RODZINIE;

 

 

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

odpowiedzialni

 • Ukazywanie wartości rodzinnych
 • Ukazywanie roli zadań rodzicielskich
 • Kształtowanie prawidłowych postaw międzyludzkich
 • Kształtowanie umiejętności interpersonalnych we własnej rodzinie
 • Pogadanki na lekcjach wychowawczych
 • Organizacja zawodów sportowych rodzinnych dla uczniów klas III
 • Wdrożenie programu „Wychowanie do życia w rodzinie" w klasach V i VI
 • Pedagogizacja rodziców w zakresie: kultury zachowań, agresji, emocji, postaw rodzicielskich, umiejętności komunikacyjnych w kontaktach z dziecmi

 

Wychowawcy

 

Nauczyciele wychowania fizycznego

 

Nauczyciele wdż

 

 

pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

v     ROZWÓJ ZDROWOTNY UCZNIA:

 

 

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

odpowiedzialni

 • Promowanie zdrowego stylu życia

 

 

 

 

 • Kształtowanie zachowań i postaw proekologicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Realizacja Szkolnego Programu Profilaktycznego
 • Udział uczniów w konkursach np.  Uczę się bezpiecznie życ, Pierwsza pomoc przedmedyczna

 

 • Organizacja konkursów ekologicznych
 • Obchody Dnia Ziemi
 • Udział w akcji Sprzątanie Świata
 • Segregowanie surowców wtórnych poprzez wprowadzenie do szkoły  kolorowych pojemników
 • Ekspozycja gazetek, plakatów na temat degradacji środowiska i sposobów zapobiegania jej
 • Dbałość o tereny zielone w najbliższym środowisku

 

Koordynator zespołu promocji zdrowia

 

     Nauczyciele

 

 

 

          Nauczyciele kl.I-III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Program zatwierdzono: rok szkolny 2011/12

 

Program opracowały: Beata Miler-Kornicka, Maria Pura, Anna Denisiak , Justyna Dziubak-Sobiechowska, Bernarda Mormul, Teresa Halikowska, Karolina Socha, Beata Wawrzeńczyk, Iwona Nowicka

 

 

 

 

                                     

UWAGA! OD 1 KWIETNIA 2016 r. ZMIANA NUMERU KONTA: 91 1020 3017 0000 2302 0381 0892 ZA PAŹDZIERNIK 2017 - 88 ZŁ                                         
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie