Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

 

Logo SP4

 

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. J. KORCZAKA W CHOJNOWIE OGŁASZA NABÓR

 

                na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. kadr i płac w Szkole Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie. 

 

Wymagania niezbędne: 

Do konkursu może przystąpić osoba, która:

 1. Posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie. 
 2. Posiada obywatelstwo polskie. 
 3. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych. 
 4. Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku.
 5. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
 6. Cieszy się nieposzlakowaną opinią. 
 7. Wykazuje znajomość i umiejętność praktycznego stosowania przepisów z zakresu ustaw: 

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy, 

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny, 

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego, 

- ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, 

- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, 

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO), 

- ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

 1. Wykazuje znajomość programów komputerowych: Microsoft Office, Płatnik ZUS, R2 płatnik, umiejętność obsługi urządzeń biurowych, umiejętność redagowania pism urzędowych. 

 

Uwaga: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych, nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu. 

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. Umiejętność pracy na stanowisku a także w zespole.
 2. Doświadczenie na stanowisku kadr / płac – min. 2 lata – wykształcenie średnie. 
 3. Doświadczenie na stanowisku kadr / płac – min. 1 rok – wykształcenie wyższe.
 4. Samodzielność, obowiązkowość, dokładność, kreatywność. 
 5. Znajomość i umiejętność praktycznego stosowania przepisów z zakresu: 

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,

- ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

 1. Nienaganna postawa etyczna. 
 2. Duża motywacja do pracy, rzetelność, terminowość, odpowiedzialność za powierzone zadania. 

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku specjalista ds. kadr i płac
 1. Prowadzenie akt osobowych nauczycieli oraz pracowników, administracji i obsługi. 
 2. Sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz rozwiązaniem stosunku pracy (umowy o pracę, akty mianowania, świadectwa pracy, przeniesienia). 
 3. Sporządzanie i wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniach dla celów ustalenia emerytur, rent i kapitału początkowego. 
 4. Sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących zatrudnienia pracowników w ramach portalu sprawozdawczego GUS. 
 5. Znajomość programów płacowo-kadrowych. 
 6. Sporządzanie list wynagrodzeń, zasiłkowych. 
 7. Prowadzenie kartotek wynagrodzeń, zasiłkowych. 
 8. Prowadzenie spraw: ZUS, US, PZU
 9. Sporządzanie wszelkich informacji kadrowych niezbędnych dla celów planowania i sprawozdawczości. 
 10. Współpraca z Urzędem Skarbowym i ZUS-em w zakresie prawidłowego naliczania i odprowadzania zobowiązań wobec tych jednostek. 
 11. Współpraca przy planowaniu funduszu płac. 
 12. Współpraca z innymi pracownikami szkoły w zakresie wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowych. 
 13. Archiwizacja dokumentów na stanowisku i w zakresie prowadzonych spraw. 
 14. Udzielanie informacji pracownikom w zakresie prowadzonych spraw. 
 15. Prowadzenie kasy.
 16. Wykonywanie innych poleceń dyrektora szkoły. 

 

 1. Warunki pracy:
 1. Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie, ul. Kilińskiego 23. 
 2. Stanowisko: samodzielne.
 3. Umowa o pracę: 1 etat. 
 4. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. 

 

 1. Wymagane dokumenty
 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 
 2. List motywacyjny. 
 3. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej. 
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego. 
 5. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych. 
 7. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie. 
 8. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
 9. Kserokopie świadectw pracy. 
 10. Oryginały ewentualnych referencji. 

 

Oświadczenia kandydata muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Ponadto do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w terminie do 07.07.2023r w sekretariacie szkoły do godz. 14.00 lub przesłać na adres: Szkoła Podstawowa nr 4 w Chojnowie, 59-225 Chojnów, ul. Kilińskiego 23 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko specjalista ds. kadr i płac w Szkole Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie” z adresem i numerem telefonu składającego ofertę (decyduje data faktycznego wpływu do sekretariatu szkoły do godz. 14.00)

 

 1. Rekrutacja i zatrudnienie osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie nie przekroczył 6%. 

 

 1. Informacje dodatkowe
 1. Kandydaci spełniający niezbędne wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie dalszych etapów rekrutacji. 
 2. Aplikacje, które wpłyną do Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. 
 3. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie bip-sp4.chojnow.eu oraz na tablicy ogłoszeń szkoły. 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania przyczyny. 
 5. Po zakończeniu naboru dokumentów aplikacyjnych nie odsyłamy. 

 

 

Chojnów, dnia 23.06.2023r

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 

Imię (imiona) i nazwisko ___________________________________________________________________________ 

 

Data urodzenia ___________________________________________________________________________________

 

Dane kontaktowe _________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________________

(wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie)

 

Wykształcenie (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku):

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

 

Kwalifikacje zawodowe (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku):

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy lub umiejętności)

 

Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku):

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

 

Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów szczególnych:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

____________________________                                                                                                             ____________________________

     (miejscowość i data)                                                                                                                                            (podpis kandydata)

 

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (POBIERZ) 

 

Obowiązek informacyjny 

 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1)(dalej jako RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie (dalej jako „Administrator”). Dane kontaktowe Administratora:
 1. adres: ul. Kilińskiego 23, 59-225 Chojnów,
 2. telefon: (76) 81 88 350,
 3. poczta elektroniczna: szkola@sp4chojnow.pl 
 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, poczta elektroniczna: kontakt@odoonline.pl 
 2. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, w szczególności ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
  o pracownikach samorządowych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w zakresie danych zwykłych w myśl art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO oraz 
  w zakresie danych szczególnej kategorii w myśl art. 9 ust. 2 lit. b RODO, natomiast inne dane, które nie zostały wskazane w przepisach prawa pracy ale przesłane przez Pani/Pana w aplikacji, na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. 
 3. Administrator udostępni dane osobowe innym podmiotom, jeśli będzie się to wiązało
  z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa, np. w ramach udostępniania informacji publicznej lub w przypadku kontroli procesu rekrutacji przez organy uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres naboru oraz przez 3 miesiące po jej zakończeniu, chyba że dokumenty przesłane w aplikacji zostaną wcześniej odebrane przez kandydata. Dane osobowe osób przyjętych do pracy zostaną umieszczone w aktach pracownika i będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami regulującymi stosunek pracy.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:                                                                                                       
 1. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
 2. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,   
 3. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,   
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,   
 5. prawo do usunięcia danych osobowych,       
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
  (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w naborze na wolne stanowisko pracy. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 2. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące osób, których dane dotyczą nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz nie stosuje się ich profilowania. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Obowiązek informacyjny rekruta na stanowisko urzędnicze SP4 (POBIERZ) 

 

PROTOKÓŁ z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY:

Specjalista ds. kadr i płac w Szkole Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie

 

PROTOKÓŁ z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY: Specjalista ds. kadr i płac w Szkole Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie