Program został uchwalony Uchwałą RP nr 15/2020 z dnia 29.09.2020r.

                              Uchwałą Rady Rodziców nr 1/2020 z dnia 30.09.2020r.                                                     

 

Program wychowawczo-profilaktyczny

 szkoły podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie

2020/2021

 

Zgodnie z art.26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020r. poz.910 i 1378) Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie od 1 września 2020r. realizuje program wychowawczo-profilaktyczny  obejmujący:

1)      treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,

2)      treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących  w danej  społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

I.            Wprowadzenie  do programu.

Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny rozwój ucznia w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, moralnym, ekologicznym, zdrowotnym i intelektualnym. Szkoła jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać uczniów w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwić korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów w trudnych sytuacjach.

Program powstał w oparciu o wyniki ewaluacji Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły na rok szkolny 2019/2020 oraz konsultacji z Radą Rodziców.

 

II.            Rozdział 1. Misja i wizja szkoły.

 

Misja szkoły

 

1.      Dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności szkolnej.

2.      Uczymy szanować kulturę i tradycję narodu polskiego, jednocześnie wychowujemy w poszanowaniu kultur i wartości innych narodów.

3.      Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie.

4.      Zwracamy uwagę na rozwój fizyczny, psychiczny oraz społeczny i moralny naszych uczniów.

5.      Propagujemy wśród uczniów zdrowy styl życia.

6.      Dbamy o bezpieczeństwo uczniów.

 

 

Wizja szkoły

 

Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną placówką, przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Program wychowawczo- profilaktyczny ukierunkowany jest na ucznia i jego potrzeby. Realizacja programu ma  umożliwić  uczniowi wszechstronny rozwój. Chcemy, aby uczniowie naszej szkoły wyrośli na ludzi mających poczucie własnej wartości i odpowiedzialności za własne zachowanie, aby byli świadomi własnego pochodzenia, dumni z bycia Polakami, Europejczykami i członkami swojej "małej ojczyzny", aby szanowali kulturę, tradycję oraz język.

Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania, aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje. Chcemy wykształcić u uczniów zespół takich pozytywnych cech jak: odpowiedzialność, samodzielność uczciwość, aktywność, ciekawość świata, tolerancja, poszanowanie prawa, zdrowy styl życia, posługiwanie się TIK, sprawne posługiwanie się językiem obcym, obowiązkowość i punktualność oraz wrażliwość na los innego człowieka.

 

 

 

III.            Rozdział 2. Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.

 

1.      Założenia ogólne.

Działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działań w sferach rozwoju ucznia: intelektualny, emocjonalny, społeczno-moralny, patriotyczny i obywatelski, zdrowotny i proekologiczny.

Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Działalność ta odbywa się w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, debat, szkoleń, spektakli profilaktycznych, festynów, a także w innych formach uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy.

Każdego roku przeprowadzana jest diagnoza środowiska uczniów, analiza potrzeb dzieci i oczekiwań rodziców.

 

2.      Zadania:

1)      wspomaganie rozwoju każdego ucznia stosownie do jego potrzeb i możliwości;

2)      dbałość o integralny rozwój ucznia - intelektualny, społeczno-emocjonalny (funkcjonowanie w zespole, społeczeństwie rodzinie), zdrowotny;

3)      kształtowanie hierarchii systemu wartości;

4)      wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;

5)      rozwijanie i wspieranie działalności wolontariackiej;

6)      kształtowanie przyjaznego klimatu dla uczniów, nauczycieli, rodziców, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów.

 

3.      Model absolwenta.

Absolwent jest:

1)      aktywny: posiada zainteresowania, pasje jest twórczy, wykazuje się samodzielnością, ciekawy świata,  korzysta z różnych źródeł informacji, wykorzystuje zdobytą wiedzę, jest kreatywny;

2)      odpowiedzialny: umie samodzielnie rozwiązywać problemy, podejmuje działania i przewiduje ich konsekwencje, jeżeli zajdzie potrzeba – zwraca się o pomoc do osób z najbliższego otoczenia, postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny;

3)      otwarty: potrafi uważnie słuchać, rozmawiać umie współpracować w grupie, prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych, jest ciekawy świata;

4)      tolerancyjny: szanuje innych oraz ich poglądy, jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka, w każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go;

5)      świadomy swoich praw i praw innych ludzi: zna swoją wartość, swoje prawa, zna i respektuje prawa innych, nie stosuje przemocy, nie wyśmiewa się ze słabszych;

6)      uczciwy: mówi prawdę, szanuje cudzą własność, dotrzymuje słowa;

7)      obowiązkowy i punktualny: dotrzymuje terminów, sprawnie planuje swoje zajęcia, szanuje czas swój i innych.

8)      patriota: kieruje się szacunkiem do Ojczyzny, polskiego dziedzictwa kulturowego oraz kultury Europy i świata, ma poczucie wspólnoty narodowej, uczestniczy w uroczystościach związanych ze świętami narodowymi, zna swoją „małą ojczyznę", pielęgnuje i tworzy tradycje szkoły,

9)      wrażliwy na los innego człowieka: jest życzliwy, koleżeński, okazuje szacunek innym, wykazuje się empatią, udziela pomocy w trudnych sytuacjach, potrafi bezinteresownie działać na rzecz potrzebujących, bierze udział w akcjach charytatywnych jako wolontariusz, zna wartości ukazywane przez patrona szkoły – J. Korczaka – i stosuje się do nich.

 

4.      Zadania i obowiązki podmiotów realizujących program.

 

1)      Dyrektor szkoły:

a)      dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole,

b)      stwarza warunki do prawidłowej realizacji Programu wychowawczo-profilaktycznego,

c)      kontroluje  wypełnianie  przez uczniów obowiązku szkolnego,

d)      organizuje szkolenia dla nauczycieli,

e)      dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły.

 

2)      Pedagog szkolny i psycholog

a)      udziela wszechstronnej pomocy dzieciom,

b)      ściśle współpracuje z instytucjami (policją, sądem dla nieletnich, Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, MOPS)

c)      diagnozuje problemy wychowawcze,

d)      poprzez działania wychowawcze kształtuje wśród uczniów i rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji za popełniony czyn,

e)      doskonali swoje kompetencje w zakresie wychowania i profilaktyki.

 

3)Logopeda szkolny:

a) podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu wad wymowy,

b) wspiera działania wychowawcze i profilaktyczne nauczycieli,

c) prowadzeni badania przesiewowe w celu ustalenia mowy uczniów,

d) przeprowadza diagnozy logopedyczne,

e) organizuje pomoc logopedyczną,

f) prowadzi terapię logopedyczną,

g) współpracuje z rodzicami,

h) kieruje wybranych uczniów do specjalistów z zakresu medycyny (laryngologii,  foniatrii,   ortodoncji, neurologii) i dziedzin pokrewnych (psychologii, pedagogiki).

 

4)   Nauczyciel:

a)      ma obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego,

b)      wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów,

c)      udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń  szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów,

d)      odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem podczas wycieczek szkolnych,

e)      udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem.

 

5)      Wychowawca klasy:

a)      prowadzi we współpracy z pedagogiem szkolnym i psychologiem pedagogizację i konsultacje dla rodziców w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych zespołu klasowego,

b)      dąży w  swojej pracy do integracji zespołu  klasowego, sprawuje opiekę wychowawczą nad powierzonymi mu uczniami szkoły poprzez tworzenie warunków wspomagających ich rozwój i  przygotowujących uczniów do życia w rodzinie i w społeczeństwie,

c)      rozpoznaje warunki życia i nauki swoich wychowanków,

d)      realizuje w toku pracy wychowawczej treści i cele Programu wychowawczo-profilaktycznego  szkoły,

e)      koordynuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w swojej klasie.

 

6)      Rodzice:

a)      współdziałają z nauczycielami i wychowawcą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci,

b)      wspomagają szkołę w realizacji zadań zawartych w Programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły poprzez udział w zebraniach, szkoleniach, warsztatach oraz współorganizowaniu imprez szkolnych i środowiskowych,

c)      dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego swoich dzieci,

d)      dbają o zdrowie i wszechstronny rozwój dziecka a w przypadku posiadania przez dziecko opinii/orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, stosują się do zawartych w nich zaleceń

 

 

IV.            Rozdział 3.

1.      Treści i działania o charakterze  wychowawczo –profilaktycznym podzielone są na sfery:

- rozwój intelektualny ucznia,

- rozwój społeczno-emocjonalny ucznia (radzenie sobie w trudnych sytuacjach, funkcjonowanie w zespole, społeczeństwie, rodzinie),

- rozwój zdrowotny ucznia.

 

 

Rozwój intelektualny ucznia

 

Zadania

Formy realizacji

Odbiorcy

Odpowiedzialni

Praca z uczniem zdolnym

-Rozpoznawanie indywidualnych uzdolnień ucznia, typów inteligencji

-Wdrożenie Szkolnego Systemu Wspierania Uzdolnień,

-Przygotowanie do konkursów,

-Tworzenie programu i realizacja indywidualnego toku nauczania,

- Współpraca z PPPP,

-Konsultacje dla rodziców.

-Realizacja programu oddziału klasy sportowej.

I-VIII

 

 

I-VIII

 

I-VIII

I-VIII

 

 

I-VIII, rodzice

 

 

 

 

rodzice

 

 

 

wychowawcy, nauczyciele

 

 

zespół wspierania uzdolnień

nauczyciele

 

 

pedagog, nauczyciele

 

 

 

pedagog, psycholog

n-le

 

nauczyciele

Praca z uczniem mającym trudności w nauce oraz trudności wychowawcze.

-Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,

logopedycznych.

-Indywidualizacja nauczania,

-szkolenie rady pedagogicznej w zakresie udzielania pomocy pp

-Konsultacje dla rodziców,

-Pomoc wychowawców świetlicy w odrabianiu zadań domowych,

-Indywidualna opieka pedagoga szkolnego i psychologa,

- Współpraca z PPPP

-W sytuacji nauki zdalnej dostosowanie przekazywanych treści, zadań, ich formy do indywidualnych możliwości uczniów oraz z uwzględnieniem ich sytuacji rodzinnej i bytowej.

-Umożliwienie uczniom kontaktów on-line z nauczycielami i wychowawcami.

I-VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

I-VIII,

 

 

I-VIII

 

Rada pedagogiczna

 

 

 

 

 

I-VIII rodzice

 

 

 

 

 

 

 

I-VIII

Nauczyciele

Specjaliści szkolni

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy/nauczyciele

Dyrekcja

 

 

 

Pedagog szkolny

 

 

 

nauczyciele

 

 

nauczyciele świetlicy

 

 

 

pedagog/psycholog

 

 

 

 

nauczyciele/wychowawcy

pedagog/psycholog

dyrekcja

 

 

 

 

 

Tworzenie warunków rozwoju indywidualnych zainteresowań.

-Prowadzenie różnych kół zainteresowań, zajęć pozalekcyjnych

-Organizacja Spotkań z ciekawymi ludźmi,

-Wzbogacanie zbiorów biblioteki szkolnej, pomocy dydaktycznych

-Organizacja wycieczek edukacyjnych

I-VIII

 

 

I-VIII

 

I-VIII, nauczyciele

 

 

I-VIII

nauczyciele

 

 

dyrekcja

 

dyrekcja

 

 

 

nauczyciele

Przygotowanie uczniów do praktycznego wykorzystania wiedzy, w tym posługiwanie się TIK

-Stosowanie metod aktywizujących,

-Wykorzystywanie sprzętu multimedialnego na zajęciach,

-Realizacja projektów (np. „Aktywna tablica", „Mega misja", „Tydzień projektów")

I-VIII

 

 

I-VIII

nauczyciele

wychowawcy

dyrekcja

Rozwijanie kompetencji czytelniczych i językowych

-Udział w akcjach, projektach, konkursach.

I-VIII

nauczyciele bibliotekarze

Wspieranie uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji.

-Realizacja programu z zakresu doradztwa zawodowego.

-Organizacja Spotkań z ciekawymi ludźmi,

-Przeprowadzenie lekcji z zakresu orientacji zawodowej.

VII- VIII

 

 

I-VIII

 

IV-VI

nauczyciel doradztwa zawodowego

 

dyrekcja/wychowawcy

 

pedagog

psycholog

 

Rozwój społeczno-emocjonalny ucznia:

 

a)      radzenie sobie w trudnych sytuacjach

b)     funkcjonowanie w zespole

c)      funkcjonowanie w społeczeństwie

d)     funkcjonowanie w rodzinie

 

Zadania

Formy realizacji

Odbiorcy

Odpowiedzialni

 

radzenie sobie w trudnych sytuacjach

 

Pomoc w sytuacjach stresowych, problemowych, nowych.

 

Kształcenie umiejętności akceptacji samego siebie i innych.

-Psychoedukacja na temat: Jak radzić sobie z emocjami?,

-Przeprowadzenie e-lekcji w klasach IV-V nt. „Jestem wyjątkowy, jesteśmy wyjątkowi",

-Przeprowadzenie e-lekcji w klasach V-VIII nt. „Pewność siebie",

-Przeprowadzenie godzin wychowawczych poświęconych tematyce: szacunek, tolerancja, asertywność, empatia, wolontariat, przyjaźń/koleżeństwo.

-Ćwiczenia relaksacyjne w trakcie lekcji.

-Badania przesiewowe w zakresie złego samopoczucia i myśli samobójczych u uczniów.

-Wprowadzenie Innowacji „Szkoła dobrego wychowania"

I-VIII

 

 

IV-V

 

 

 

V-VIII

 

 

 

IV-VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

VI-VIII

 

 

 

I-VIII

świetlica

wychowawcy, pedagog/psycholog

 

 

wychowawcy

dyrektor

 

 

 

 

 

Wychowawcy

(wsparcie Pedagog/psycholog)

 

 

 

Nauczyciele

 

 

Psycholog

 

 

Psycholog-koordynator

nauczyciele

Bezpieczne korzystanie z Internetu, komputerów, smartfonów i innych urządzeń elektronicznych.

Edukacja na temat skutków nadmiernego korzystania z urządzeń elektronicznych i ich wpływu na zdrowie, rozwój emocjonalno-społeczny i intelektualny.

-Zajęcia z wychowawcą,

-Edukacja na zajęciach komputerowych: przeprowadzenie 1 godziny w semestrze.

I-VIII

wychowawcy, nauczyciele informatyki

 

funkcjonowanie w zespole

 

Kształtowanie umiejętności współdziałania i przestrzegania norm współżycia w grupie.

-Zapoznanie z regulaminem szkoły

i programem wychowawczo-profilaktycznym.

 

-Kontrola przestrzegania obowiązujących zasad,

-Stosowanie kontraktów wychowawczych.

-Organizacja imprez i uroczystości klasowych, wycieczek, rozgrywek,

I-VIII

rodzice

 

 

 

 

 

I-VIII

 

 

I-VIII

wychowawcy

 

 

 

 

 

nauczyciele

 

wychowawcy

 

 

wychowawcy

Profilaktyka agresji i przemocy

-Przeprowadzenie 1 godziny w semestrze z zakresu przeciwdziałania przemocy/agresji rówieśniczej.

 

-Udział uczniów w spektaklach profilaktycznych, spotkaniach ze specjalistami.

-Należyte prowadzenie dyżurów nauczycielskich na przerwach,

-Pedagogizacja rodziców nt. „Skąd bierze się agresja u dzieci?"

I-VIII

 

I-VIII

 

 

 

I-VIII

pedagog,

psycholog

wychowawcy

 

wychowawcy

 

wychowawcy,

pedagog/psycholog

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

Współpraca z PPPP

Edukacja społeczno-prawna

 

-Spotkania z policjantem, kuratorem,

-Lekcje z wychowawcą.

I-VIII

pedagog, psycholog

 

wychowawcy

 

 

 

funkcjonowanie w społeczeństwie

 

Kształtowanie samorządności i demokracji

-Wybory samorządu klasowego

-Działalność Samorządu Uczniowskiego

I-VIII

wychowawcy

 

opiekun SU

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności

-Pełnienie przez uczniów różnego rodzaju funkcji w szkole

-Pogadanki na temat współodpowiedzialności na temat mienia szkoły,

-Zapoznanie z podstawowymi dokumentami szkoły (np. Statut, Program wychowawczo-profilaktyczny)

I-VIII

 

 

I

I-VIII

 

I-VIII, rodzice

wychowawcy, opiekun SU

 

 

nauczyciele

 

wychowawcy

Budzenie miłości do ojczyzny, szacunku do tradycji, kultury i języka

-Udział w apelach z okazji świąt państwowych

-Udział w uroczystościach organizowanych przez miasto Chojnów,

-Poznawanie symboli narodowych, ich historii i znaczenia, okazywanie im szacunku

I-VIII

wychowawcy, nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

Pielęgnowanie i tworzenie tradycji szkoły.

-Organizacja imprez szkolnych (np. Dzień KEN, zawody sportowe, pasowanie na ucznia)

-Ukazywanie wartości i postaw propagowanych przez J. Korczaka – patrona szkoły poprzez organizację Święta szkoły

-Zapoznanie z życiem i działalnością J. Korczaka

I-VIII

nauczyciele,

 

 

 

 

opiekun SU

 

 

 

 

nauczyciele, wychowawcy

Kształtowanie wrażliwości na los innych- empatia.

-Działalność koła TPD, Szkolnego koła wolontariatu

-Udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych (np. Mikołajkowy tydzień)

I-VIII

opiekun koła TPD, Szkolnego koła wolontariatu, wychowawcy, nauczyciele

 

funkcjonowanie w rodzinie

 

Ukazywanie wartości rodzinnych, roli zadań rodzicielskich.

-Zajęcia wdż,

-Pogadanki na zajęciach z wychowawcą.

IV-VIII

nauczyciele wdż, wychowawcy

Doskonalenie umiejętności interpersonalnych uczniów i rodziców.

- Godziny wychowawcze.

-Pedagogizacja rodziców (np. warsztaty, spotkania psychoedukacyjne, pogadanki tematyczne) w zakresie umiejętności wychowawczych rodziców- przeprowadzenie 1 godziny w semestrze.


-Warsztaty dla uczniów

I-VIII,

rodzice

Wychowawcy

(wsparcie pedagoga/

psychologa)

 

 

 

 

Współpraca z PPPP

 

 

                                                                                                                   

Rozwój zdrowotny ucznia

 

Zadania

Formy realizacji

Odbiorcy

Odpowiedzialni

Promowanie zdrowego stylu życia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Godziny wychowawcze poświęcone tematyce zdrowego spędzania czasu wolnego.

-Udział w konkursach (np. Uczę się bezpiecznie żyć)

-Prowadzenie zajęć „edukacja dla bezpieczeństwa"

-Realizacja programu oddziału klasy sportowej

-Organizacja Dnia zdrowej żywności

-Organizacja zawodów sportowych, Mistrzostw Szkoły, Olimpiady Lekkoatletycznej.

-Diagnoza uzależnień.

I-VIII, rodzice

 

 

I-VIII

 

VIII

 

 

 

 

I-VIII

 

I-VIII

 

 

 

 

IV-VI

wychowawcy,

 dyrekcja,

 

 

 

 

 

wychowawcy świetlicy

n-le w-f,

 

wychowawcy

 

 

 

 

zespół promocji zdrowia

 

Zycie bez nałogów i uzależnień

-Diagnoza czynników ryzyka i chroniących przed podejmowaniem ryzykownych zachowań.

-Przeprowadzanie godzin wychowawczych z zakresu profilaktyki uzależnień i innych ryzykownych zachowań.

-Organizowanie spektakli profilaktycznych.

-Organizowanie rekomendowanych programów profilaktycznych dla uczniów i rodziców- NOE, DEBATA, CUKIERKI. Archipelag skarbów, Monar

-Organizowanie warsztatów profilaktycznych dotyczących DOPALACZY

-Zapraszanie do szkoły specjalistów z zakresu profilaktyki.

-Godziny wychowawcze nt. „Jak skutecznie odmawiać?"- 1 godzina w roku

VII-VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI-VII

 

 

 

II-III

 

 

 

VIII

 

 

 

VII-VIII

Pedagog/

Psycholog

Wychowawcy

Dyrekcja

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

Pedagog

 

 

 

 

Pedagog/psycholog

 

 

 

 

 

Wychowawcy

Współpraca z PPPP

Kształtowanie zachowań i postaw proekologicznych

- organizacja Dnia Ziemi,

- udział w akcji Sprzątanie Świata,

- zbieranie surowców wtórnych (np. plastikowe nakrętki, makulatura)

I-VIII

wychowawcy, nauczyciele

 

 

 

V.            Rozdział 4 – współpraca z rodzicami

 

Współpraca z rodzicami w naszej szkole obejmuje:

- współudział w tworzeniu dokumentów związanych z organizacją pracy Szkoły,

- sponsorowanie przez Radę Rodziców nagród,

- udział rodziców w organizacji imprez i uroczystości szkolnych, zawodów sportowych,

- udział w zebraniach rodzicielskich, konsultacjach, spotkaniach w ramach „Szkoły dla Rodzica",

- prowadzenie zakładki „Rada Rodziców" na stronie internetowej szkoły.

 

 

VI.            Rozdział V – ewaluacja programu

Przebieg pracy wychowawczo-profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i stanowią podstawę do planowania przyszłych zamierzeń wychowawczych i profilaktycznych.

Dokonując ewaluacji Programu wychowawczo-profilaktycznego bierzemy pod uwagę następujące kryteria efektywności:

1.      Wszyscy  uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom Programu wychowawczo-profilaktycznego.

2.      Wszyscy nauczyciele realizują Program wychowawczo-profilaktyczny, uwzględniają jego treści podczas planowania i realizacji klasowych planów pracy.

3.      Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują Program wychowawczo-profilaktyczny oraz czynnie współpracują przy jego realizacji.

 

 

 

 
Program wychowawczo-profilaktyczny

 szkoły podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie

2019/2020

 

Zgodnie z art.26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz.59) Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie od 1 września 2019r. realizuje program wychowawczo-profilaktyczny  obejmujący:

1)      treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,

2)      treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących  w danej  społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

I.            Wprowadzenie  do programu.

Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny rozwój ucznia w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, moralnym, ekologicznym, zdrowotnym i intelektualnym. Szkoła jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać uczniów w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwić korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów w trudnych sytuacjach.

Program powstał w oparciu o wyniki obserwacji, badań ankietowych, rozmów i  konsultacji
z rodzicami, nauczycielami i przedstawicielami Rady Samorządu Uczniowskiego oraz wyniki ewaluacji Programu wychowawczego szkoły na lata 2011/12 – 2016/17.

 

II.            Rozdział 1. Misja i wizja szkoły.

 

Misja szkoły

 

1.      Dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności szkolnej.

2.      Uczymy szanować kulturę i tradycję narodu polskiego, jednocześnie wychowujemy w poszanowaniu kultur i wartości innych narodów.

3.      Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie.

4.      Zwracamy uwagę na rozwój fizyczny, psychiczny oraz społeczny i moralny naszych uczniów.

5.      Propagujemy wśród uczniów zdrowy styl życia.

6.      Dbamy o bezpieczeństwo uczniów.

 

 

Wizja szkoły

 

Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną placówką, przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Program wychowawczo- profilaktyczny ukierunkowany jest na ucznia i jego potrzeby. Realizacja programu ma  umożliwić  uczniowi wszechstronny rozwój. Chcemy, aby uczniowie naszej szkoły wyrośli na ludzi mających poczucie własnej wartości i odpowiedzialności za własne zachowanie, aby byli świadomi własnego pochodzenia, dumni z bycia Polakami, Europejczykami i członkami swojej "małej ojczyzny", aby szanowali kulturę, tradycję oraz język.

Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania, aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje. Chcemy wykształcić u uczniów zespół takich pozytywnych cech jak: odpowiedzialność, samodzielność uczciwość, aktywność, ciekawość świata, tolerancja, poszanowanie prawa, zdrowy styl życia, posługiwanie się TIK, sprawne posługiwanie się językiem obcym, obowiązkowość i punktualność oraz wrażliwość na los innego człowieka.

 

 

 

III.            Rozdział 2. Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.

 

1.      Założenia ogólne.

Działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działań w sferach rozwoju ucznia: intelektualny, emocjonalny, społeczno-moralny, patriotyczny i obywatelski, zdrowotny i proekologiczny.

Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Działalność ta odbywa się w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, debat, szkoleń, spektakli profilaktycznych, festynów, a także w innych postaciach uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy.

Każdego roku przeprowadzana jest diagnoza środowiska uczniów, analiza potrzeb dzieci i oczekiwań rodziców.

 

2.      Zadania:

1)      wspomaganie rozwoju każdego ucznia stosownie do jego potrzeb i możliwości;

2)      dbałość o integralny rozwój ucznia - intelektualny, społeczno-emocjonalny (funkcjonowanie w zespole, społeczeństwie rodzinie), zdrowotny;

3)      kształtowanie hierarchii systemu wartości;

4)      wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;

5)      rozwijanie i wspieranie działalności wolontariackiej;

6)      kształtowanie przyjaznego klimatu dla uczniów, nauczycieli, rodziców, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów.

 

3.      Model absolwenta.

Absolwent jest:

1)      aktywny: posiada zainteresowania, pasje jest twórczy, wykazuje się samodzielnością, ciekawy świata,  korzysta z różnych źródeł informacji, wykorzystuje zdobytą wiedzę, jest kreatywny;

2)      odpowiedzialny: umie samodzielnie rozwiązywać problemy, podejmuje działania i przewiduje ich konsekwencje, jeżeli zajdzie potrzeba – zwraca się o pomoc do osób z najbliższego otoczenia, postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny;

3)      otwarty: potrafi uważnie słuchać, rozmawiać umie współpracować w grupie, prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych, jest ciekawy świata;

4)      tolerancyjny: szanuje innych oraz ich poglądy, jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka, w każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go;

5)      świadomy swoich praw i praw innych ludzi: zna swoją wartość, swoje prawa, zna i respektuje prawa innych, nie stosuje przemocy, nie wyśmiewa się ze słabszych;

6)      uczciwy: mówi prawdę, szanuje cudzą własność, dotrzymuje słowa;

7)      obowiązkowy i punktualny: dotrzymuje terminów, sprawnie planuje swoje zajęcia, szanuje czas swój i innych.

8)      patriota: kieruje się szacunkiem do Ojczyzny, polskiego dziedzictwa kulturowego oraz kultury Europy i świata, ma poczucie wspólnoty narodowej, uczestniczy w uroczystościach związanych ze świętami narodowymi, zna swoją „małą ojczyznę", pielęgnuje i tworzy tradycje szkoły,

9)      wrażliwy na los innego człowieka: jest życzliwy, koleżeński, okazuje szacunek innym, wykazuje się empatią, udziela pomocy w trudnych sytuacjach, potrafi bezinteresownie działać na rzecz potrzebujących, bierze udział w akcjach charytatywnych jako wolontariusz, zna wartości ukazywane przez patrona szkoły – J. Korczaka – i stosuje się do nich.

 

4.      Zadania i obowiązki podmiotów realizujących program.

 

1)      Dyrektor szkoły:

a)      dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole,

b)      stwarza warunki do prawidłowej realizacji Programu wychowawczo-profilaktycznego,

c)      kontroluje  wypełnianie  przez uczniów obowiązku szkolnego,

d)      organizuje szkolenia dla nauczycieli,

e)      dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły.

 

2)      Pedagog szkolny i psycholog

a)      udziela wszechstronnej pomocy dzieciom,

b)      ściśle współpracuje z instytucjami (policją, sądem dla nieletnich, Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, MOPS)

c)      diagnozuje problemy wychowawcze,

d)      poprzez działania wychowawcze kształtuje wśród uczniów i rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji za popełniony czyn,

e)      doskonali swoje kompetencje w zakresie wychowania i profilaktyki.

 

3)  Logopeda szkolny:

a)   podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu wad wymowy,

b)   wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli,

c)   prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia mowy uczniów,

d)   diagnozowanie logopedyczne,

e)   organizowanie pomocy logopedycznej,

f)   prowadzenie terapii logopedycznej,

g)   współpraca terapeutyczna z rodzicami,

h) kierowanie wybranych uczniów do specjalistów z zakresu medycyny (laryngologii,  foniatrii,   ortodoncji, neurologii) i dziedzin pokrewnych (psychologii, pedagogiki).

 

4)   Nauczyciel:

a)      ma obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego,

b)      wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów,

c)      udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń  szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów,

d)      odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem podczas wycieczek szkolnych,

e)      udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem.

 

5)      Wychowawca klasy:

a)      prowadzi we współpracy z pedagogiem szkolnym pedagogizację i konsultacje dla rodziców w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych zespołu klasowego,

b)      dąży w  swojej pracy do integracji zespołu  klasowego, sprawuje opiekę wychowawczą nad powierzonymi mu uczniami szkoły poprzez tworzenie warunków wspomagających ich rozwój i  przygotowujących uczniów do życia w rodzinie i w społeczeństwie,

c)      rozpoznaje warunki życia i nauki swoich wychowanków,

d)      realizuje w toku pracy wychowawczej treści i cele Programu wychowawczo-profilaktycznego  szkoły,

e)      koordynuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w swojej klasie.

 

6)      Rodzice:

a)      współdziałają z nauczycielami i wychowawcą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci,

b)      wspomagają szkołę w realizacji zadań zawartych w Programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły poprzez udział w zebraniach, szkoleniach, warsztatach oraz współorganizowanie imprez szkolnych i środowiskowych,

c)      dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego swoich dzieci.

 

 

IV.            Rozdział 3.

1.      Treści i działania o charakterze  wychowawczo –profilaktycznym podzielone są na sfery:

- rozwój intelektualny ucznia,

- rozwój społeczno-emocjonalny ucznia (radzenie sobie w trudnych sytuacjach, funkcjonowanie w zespole, społeczeństwie, rodzinie),

- rozwój zdrowotny ucznia.

 

 

Rozwój intelektualny ucznia

 

Zadania

Formy realizacji

Odbiorcy

Odpowiedzialni

Praca z uczniem zdolnym

-Rozpoznawanie indywidualnych uzdolnień ucznia, typów inteligencji

-Wdrożenie Szkolnego Systemu Wspierania Uzdolnień,

-Przygotowanie do konkursów,

-Tworzenie programu i realizacja indywidualnego toku nauczania,

- Współpraca z PPPP,

-Konsultacje dla rodziców.

-Realizacja programu oddziału klasy sportowej

I-VIII

 

 

I-VIII

 

I-VIII

I-VIII

 

I-VIII, rodzice

 

 

 

rodzice

 

 

 

wychowawcy, nauczyciele

 

zespół wspierania uzdolnień

nauczyciele

 

pedagog, nauczyciele

 

pedagog, n-le

n-le

 

Praca z uczniem mającym trudności w nauce

-Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych, logopedycznych,

-Indywidualizacja nauczania,

-Konsultacje dla rodziców,

-Pomoc wychowawców świetlicy w odrabianiu zadań domowych,

-Pedagogizacja rodziców (np. warsztaty, Szkoła dla Rodzica),

-Indywidualna opieka pedagoga szkolnego,

- współpraca z PPPP

I-VIII,

rodzice

 

 

 

 

 

I-VII

 

 

rodzice

 

I-VIII,

 

I-VIII, rodzice

pedagog, nauczyciele

 

 

 

 

 

nauczyciele

 

nauczyciele

 

wychowawcy świetlicy

 

wychowawcy

dyrekcja

 

pedagog

 

pedagog, nauczyciele

Tworzenie warunków rozwoju indywidualnych zainteresowań

-Prowadzenie różnych kół zainteresowań, zajęć pozalekcyjnych

-Organizacja Spotkań z ciekawymi ludźmi,

-Wzbogacanie zbiorów biblioteki szkolnej, pomocy dydaktycznych

-Organizacja wycieczek edukacyjnych

I-VIII

 

 

I-VIII

 

I-VIII, nauczyciele

 

 

I-VIII

nauczyciele

 

 

dyrekcja

 

dyrekcja

 

 

nauczyciele

Przygotowanie uczniów do praktycznego wykorzystania wiedzy, w tym posługiwanie się TIK

-Stosowanie metod aktywizujących,

-Wykorzystywanie sprzętu multimedialnego na zajęciach,

-Realizacja projektów (np. „Aktywna tablica", „Mega misja", „Tydzień projektów")

I-VIII

 

I-VIII

nauczyciele

wychowawcy

dyrekcja

Rozwijanie kompetencji czytelniczych i językowych

-Udział w akcjach, projektach, konkursach

I-VIII

nauczyciele bibliotekarze

Wspieranie uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji

-Opracowanie i wdrożenie programu z zakresu doradztwa zawodowego

-Organizacja Spotkań z ciekawymi ludźmi,

-Prowadzenie działań pedagogicznych z zakresu orientacji zawodowej

VII- VIII

 

 

I-VIII

 

IV-VI

nauczyciel dz

 

 

dyrekcja

 

pedagog

psycholog

 

Rozwój społeczno-emocjonalny ucznia:

 

a)      radzenie sobie w trudnych sytuacjach

b)     funkcjonowanie w zespole

c)      funkcjonowanie w społeczeństwie

d)     funkcjonowanie w rodzinie

 

Zadania

Formy realizacji

Odbiorcy

Odpowiedzialni

 

radzenie sobie w trudnych sytuacjach

 

Pomoc w sytuacjach stresowych, problemowych, nowych, kształcenie umiejętności akceptacji samego siebie i innych

-Psychoedukacja na temat: Jak radzić sobie z emocjami?, budowanie poczucia własnej wartości.

-Godziny wychowawcze poświęcone kształtowaniu postaw tolerancyjnych,

-Ćwiczenia relaksacyjne w trakcie zajęć,

- Spotkania z pedagogiem,

- Zajęcia z psychologiem

I-VIII

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog

Wdrażanie postaw asertywnych i bezpiecznego korzystania z Internetu

-Zajęcia z wychowawcą, Filmy edukacyjne, Warsztaty profilaktyczne,

-edukacja na zajęciach komputerowych

I-VIII

wychowawcy, nauczyciele, pedagog

psycholog

 

funkcjonowanie w zespole

 

Kształtowanie umiejętności współdziałania i przestrzegania norm współżycia w grupie

-Zapoznanie z regulaminem szkoły, zasadami zachowania na lekcjach i przerwach, -Kontrola przestrzegania obowiązujących zasad,

-Stosowanie kontraktów wychowawczych

-Organizacja imprez i uroczystości klasowych, wycieczek, rozgrywek, -Udział klas w projektach

Np. „Kultura , życzliwość –jestem na TAK"

I-VIII

 

 

 

 

 

I-VIII

 

 

I-VIII

wychowawcy

 

 

 

 

 

nauczyciele

 

 

wychowawcy

Profilaktyka agresji i przemocy

-Spotkania i warsztaty z pedagogiem, psychologiem

-Zajęcia z wychowawcą na temat nieagresywnych sposobów rozwiązywania konfliktów,

-Wskazywanie podczas lekcji wartości takich jak przyjaźń, koleżeństwo, wzajemny szacunek, stosowanie metod aktywnych (np. drama, ćwiczenia grupowe)

-Spektakle profilaktyczne

-Dyżury nauczycielskie na przerwach,

-Pedagogizacja rodziców nt. „Skąd bierze się agresja u dzieci?"

I-VIII

 

I-VIII

 

 

 

I-VIII

pedagog,

psycholog

wychowawcy

 

wychowawcy

 

 

wychowawcy, nauczyciele

 

 

 

 

 

Pedagog

Wychowawcy

psycholog

Edukacja społeczno-prawna

 

-Spotkania z policjantem, kuratorem,

 -Lekcje wychowawcze

I-VIII

pedagog, psycholog

wychowawcy

 

 

 

funkcjonowanie w społeczeństwie

 

Kształtowanie samorządności i demokracji

-Wybory samorządu klasowego

-Działalność Samorządu Uczniowskiego

I-VIII

wychowawcy

 

opiekun SU

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności

-Pełnienie przez uczniów różnego rodzaju funkcji w szkole

-Pogadanki na temat współodpowiedzialności na temat mienia szkoły,

-Zapoznanie z podstawowymi dokumentami szkoły (np. Statut, Program wychowawczo-profilaktyczny)

I-VIII

 

 

I

I-VIII

 

I-VIII, rodzice

wychowawcy, opiekun SU

 

 

nauczyciele

 

wychowawcy

Budzenie miłości do ojczyzny, szacunku do tradycji, kultury i języka

-Udział w apelach z okazji świąt państwowych

-Udział w uroczystościach organizowanych przez miasto Chojnów,

-Poznawanie symboli narodowych, ich historii i znaczenia, okazywanie im szacunku

I-VIII

wychowawcy, nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

Pielęgnowanie i tworzenie tradycji szkoły

-Udział i współorganizacja imprez szkolnych (np. Dzień KEN, zawody sportowe, pasowanie na ucznia)

-Ukazywanie wartości i postaw propagowanych przez J. Korczaka – patrona szkoły poprzez organizację Święta szkoły

-Zapoznanie z życiem i działalnością J. Korczaka

I-VIII

nauczyciele,

 

 

 

 

opiekun SU

 

 

 

 

nauczyciele, wychowawcy

Kształtowanie wrażliwości na los innych

-Działalność koła TPD, Szkolnego koła wolontariatu

-Udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych (np. Mikołajkowy tydzień)

I-VIII

opiekun koła TPD, Szkolnego koła wolontariatu, wychowawcy, nauczyciele

 

funkcjonowanie w rodzinie

 

Ukazywanie wartości rodzinnych, roli zadań rodzicielskich

-Zajęcia wdż,

-Pogadanki na zajęciach z wychowawcą

IV-VIII

nauczyciele wdż, wychowawcy

Kształtowanie umiejętności interpersonalnych

- Zajęcia z wychowawcą,

-Pedagogizacja rodziców w zakresie umiejętności komunikacyjnych w kontaktach z dziećmi, postaw rodzicielskich

-Warsztaty dla uczniów

I-VIII, rodzice

wychowawcy, pedagog

psycholog

 

 

                                                                                                                   

Rozwój zdrowotny ucznia

 

Zadania

Formy realizacji

Odbiorcy

Odpowiedzialni

Promowanie zdrowego stylu życia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Godziny wychowawcze poświęcone tematyce zdrowego spędzania czasu wolnego.

-Udział w konkursach (np. Uczę się bezpiecznie żyć)

-Prowadzenie zajęć „edukacja dla bezpieczeństwa"

-Realizacja programu oddziału klasy sportowej

-Organizacja Dnia zdrowej żywności

-Organizacja zawodów sportowych, Mistrzostw Szkoły, Olimpiady Lekkoatletycznej

I-VIII, rodzice

 

 

I-VIII

 

VIII

 

 

 

 

I-VIII

 

I-VIII

nauczyciele, pedagog, dyrekcja

nauczyciele

 

 

 

 

 

 

wychowawcy świetlicy

n-le w-f, wychowawcy

Zycie bez nałogów i uzależnień

-Diagnozowanie zjawiska uzależnień od środków psychoaktywnych.

-Przeprowadzanie godzin wychowawczych z zakresu profilaktyki uzależnień i innych ryzykownych zachowań.

-Organizowanie spektakli profilaktycznych.

-Organizowanie programów profilaktycznych dla uczniów i rodziców.

-Organizowanie warsztatów profilaktycznych.

-Zapraszanie do szkoły specjalistów z zakresu profilaktyki.

-Godziny wychowawcze nt. „Jak być asertywnym?"

I-VIII

Pedagog

Psycholog

Wychowawcy

Dyrekcja

 

Kształtowanie zachowań i postaw proekologicznych

- organizacja Dnia Ziemi,

- udział w akcji Sprzątanie Świata,

- zbieranie surowców wtórnych (np. plastikowe nakrętki, makulatura)

I-VIII

wychowawcy, nauczyciele

 

 

 

V.            Rozdział 4 – współpraca z rodzicami

 

Współpraca z rodzicami w naszej szkole obejmuje:

- współudział w tworzeniu dokumentów związanych z organizacją pracy Szkoły,

- sponsorowanie przez Radę Rodziców nagród,

- udział rodziców w organizacji imprez i uroczystości szkolnych, zawodów sportowych,

- udział w zebraniach rodzicielskich, konsultacjach, spotkaniach w ramach „Szkoły dla Rodzica",

- prowadzenie zakładki „Rada Rodziców" na stronie internetowej szkoły.

 

 

VI.            Rozdział V – ewaluacja programu

Przebieg pracy wychowawczo-profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i stanowią podstawę do planowania przyszłych zamierzeń wychowawczych i profilaktycznych.

Dokonując ewaluacji Programu wychowawczo-profilaktycznego bierzemy pod uwagę następujące kryteria efektywności:

1.      Wszyscy  uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom Programu wychowawczo-profilaktycznego.

2.      Wszyscy nauczyciele realizują Program wychowawczo-profilaktyczny, uwzględniają jego treści podczas planowania i realizacji klasowych planów pracy.

3.      Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują Program wychowawczo-profilaktyczny oraz czynnie współpracują przy jego realizacji.

 

 

 

 

 
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie