Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Regulamin oceniania zachowania

1.      Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy.

2.      Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na oceny klasyfikacyjne zachowania.

3.      Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

4.      Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje kredyt 100 punktów, który jest równowartością oceny poprawnej. W ciągu semestru może go zwiększyć lub zmniejszyć , co odpowiadać będzie wyższej lub niższej ocenie.

5.      Obowiązkiem każdego nauczyciela i pracownika szkoły jest systematyczne dokonywanie wpisów, notatek, uwag do „zeszytu uwag", do końca każdego miesiąca.

6.      Punkty uczniowi przyznaje tylko wychowawca klasy na podstawie wpisów z „zeszytu uwag".

7.      Wychowawcy klas na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców/prawnych opiekunów o zasadach oceny zachowania.

8.      Wychowawca ustala ocenę semestralną i końcoworoczną ucznia uwzględniając:

·         liczbę punktów zdobytych przez ucznia w czasie semestru/roku szkolnego

·         samoocenę ucznia

9.      Szczegółowe ustalenia dotyczące samooceny ucznia:

·         Uczeń ocenia się raz w semestrze, przed klasyfikacją końcową

·         Każdy uczeń ma do dyspozycji od -10 do +10 punktów

·         Uczeń przyznaje sobie liczbę punktów według własnego uznania

·         Wychowawca ma obowiązek uwzględnić tę liczbę punktów w ocenia końcowej.

10.  Wychowawca klasy ma obowiązek z końcem każdego miesiąca podsumować punkty za kończący się miesiąc (uwzględniając punkty za frekwencję), wpisać je do dziennika w rubryce „Zachowanie" i podać do wiadomości uczniów i rodziców.

11.  Nauczyciel może zastosować „pozytywne wzmocnienie" w wysokości 5 pkt. Za dobrą pracę na lekcji w stosunku do uczniów, którzy mają ważną opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

               

System punktowy:

·           na początku każdego półrocza uczeń otrzymuje +100 punktów,

·           w trakcie roku szkolnego uczeń zdobywa dodatnie i ujemne punkty za swoje zachowanie,

·           punkty przyznają wychowawcy klas oraz nauczyciele i specjaliści pracujący w Szkole,

·           zebrane punkty są podstawą do wystawienia oceny zachowania  wg następującego przelicznika:


 

(szerokość: 627 / wysokość: 392)

 

·      uczeń może uzyskać wzorową ocenę zachowania, jeżeli w każdym semestrze nie przekroczył minus 10 punktów, a na koniec roku nie przekroczył łącznie w obu semestrach minus 20,

·      uczeń może uzyskać bardzo dobrą ocenę zachowania, jeżeli w każdym semestrze nie przekroczył minus 20 punktów, a na koniec roku nie przekroczył łącznie w obu semestrach minus 40,

·      uczeń może uzyskać dobrą ocenę zachowania, jeżeli w każdym semestrze nie przekroczył minus 50 punktów, a na koniec roku nie przekroczył łącznie w obu semestrach minus 100,

·      uczeń może uzyskać poprawną ocenę zachowania, jeżeli w każdym semestrze nie przekroczył minus 180 punktów, a na koniec roku nie przekroczył łącznie w obu semestrach minus 360,

·      uczeń, który otrzymał naganę Dyrektora Szkoły, może otrzymać maksymalnie poprawną ocenę zachowania na koniec roku szkolnego,

·      uczeń, którzy zdobył minus 70 punktów i więcej, nie może uczestniczyć w dodatkowych imprezach szkolnych (np. noc filmowa, dyskoteka itd.) do momentu zrealizowania ustaleń z kontraktu,

·      na wycieczkach szkolnych obowiązują poniższe kryteria oceny zachowania – pozytywne i negatywne z odniesieniem do zmiany lokalizacji i warunków realizowania przez wychowawcę/nauczyciela zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

 

 

KONTRAKT

·      podpisuje go wychowawca klasy z uczniem, który zdobył minus 70 punktów
w półroczu, lub otrzyma 3 negatywne uwagi, naganne wychowawcy, a następnie kolejne 3 negatywne uwagi

·      w ramach kontraktu uczeń zobowiązuje się do wypełnienia max 5 zadań ustalonych
z wychowawcą,

·      wychowawca informuje o tym rodziców (poprzez e-dziennik lub spotkanie w obecności rodzica, ucznia, pedagoga/psychologa),

·      kontrakt trwa 4 tygodnie,

·      zadania zawarte w kontrakcie (np. praca na rzecz szkoły) nie są premiowane punktami dodatnimi,

·      w sytuacji nieobecności ucznia kontrakt zostaje przedłużony o czas jego absencji
w szkole,

·      uczeń, który rozpoczął realizację kontraktu pod koniec I semestru, kontynuuje go
w semestrze kolejnym (by łączny czas trwania wynosił 4 tygodnie),

·      zrealizowanie zadań w wyznaczonym terminie wychowawca nagradza poprzez dodanie 20 pkt.,

·      uczeń, który podpisał kontrakt, może uzyskać maksymalnie dobrą ocenę zachowania na półrocze.

 

 

Kryteria oceny zachowania - sposób dokumentowania i punktowania:

Lp.

Działania pozytywne

 

Forma potwierdzenia

 

Punkty

 

Częstotliwość

przyznawania punktów

1

Punktualność (brak spóźnień)

Wykaz spóźnień w dzienniku

elektronicznym

+10

Raz na półrocze

 

2

Bark uwag

Wykaz uwag w dzienniku

elektronicznym

+10

Miesięcznie

3

Udział w konkursach – etap szkolny.

 

Wpis koordynatora

konkursu lub wychowawcy

+5pkt. - zajęcie III miejsca, wyróżnienia

+10 pkt. - zajęcie II miejsca

+15 pkt. - zajęcie I miejsca, uzyskanie tytułu laureata

Każdorazowo

 

4

Udział w konkursach – reprezentowanie szkoły

Wpis koordynatora

konkursu

+10

Każdorazowo

 

5

Brak godzin nieusprawiedliwionych

Wpis wychowawcy

+5

Raz na półrocze

6

Dbałość o bezpieczeństwo swoje i innych – brak uwag negatywnych 9-19

Wpis wychowawcy

+5

Raz na półrocze

7

Poszanowanie własności szkoły oraz koleżanek i kolegów – brak uwag negatywnych

Wpis wychowawcy

+5

Raz na półrocze

8

Okazywanie szacunku pracownikom szkoły oraz koleżankom i kolegom – brak uwag negatywnych 2-4, 7-8

Wpis wychowawcy

+5

Raz na półrocze

9

Właściwe zachowanie podczas lekcji – brak uwag negatywnych 1,2

Wpis wychowawcy

+5

Raz na półrocze

10

Funkcje pełnione w klasie – punkty przyznawane w zależności od rangi i zaangażowania (np. przewodniczący, zastępca)

Wpis wychowawcy

+20

Raz na półrocze

11

Funkcje pełnione w szkole - punkty przyznawane w zależności od rangi i zaangażowania (np. przewodniczący, zastępca, skarbnik, poczet sztandarowy)

Wpis wychowawcy

+20

Raz na półrocze

12

Zrealizowanie kontraktu wychowawczego

Wpis wychowawcy/pedagoga lub psychologa szkolnego

+20

Każdorazowo

13

Udział w zajęciach kółek szkolnych,

treningach sportowych, przynależność

do działalności organizacji działających na terenie szkoły, np. harcerstwo, wolontariat, PCK, Caritas

(frekwencja min. 80%)

Wpis wychowawcy/nauczyciela

+10

(za każdy

typ zajęć)

Raz na półrocze

 

14

Aktywna pomoc w akcjach organizowanych przez szkołę

(np. drzwi otwarte, pomoc

w organizacji imprez szkolnych)

Wpis wychowawcy/nauczyciela

+10

Każdorazowo za każdą akcję

 

15

Praca na rzecz klasy (np. pomoc

w organizacji imprez klasowych)

Wpis wychowawcy/nauczyciela

+10

Każdorazowo

16

Pochwała Dyrektora Szkoły

– wpis z komentarzem

Wpis Dyrektora Szkoły w dzienniku

elektronicznym

+50

Każdorazowo

17

Brak uwag negatywnych z zakresu punktów 17-21

Wpis wychowawcy/nauczyciela

+5

Raz na półrocze

18

Inne zachowanie zasługujące na wyróżnienie, np. podczas zajęć świetlicowych, pomoc nauczycielowi, pracownikowi szkoły, prace porządkowe

Wpis wychowawcy/nauczyciela

+25

Każdorazowo

 

19

Dodatkowa pozytywna ocena wychowawcy za postawę ucznia

Wpis wychowawcy/nauczyciela

+20

Raz na półrocze

 

20

Wysoka kultura osobista podczas imprez szkolnych i wyjść pozaszkolnych

Wpis wychowawcy/nauczyciela

+5

Każdorazowo

21

Pomoc koleżeńska

Wpis wychowawcy/nauczyciela

+10

Każdorazowo

22

Rzetelne wypełnianie obowiązków dyżurnego klasowego

Wpis wychowawcy/nauczyciela

+10

Raz na półrocze

 

23

Strój galowy w klasach 4-8

Wpis wychowawcy/nauczyciela

+5

Każdorazowo

24

Realizacja kontraktu

Wpis wychowawcy

+20

Każdorazowo

 

 

Lp.

Działania negatywne

 

Forma potwierdzenia

 

Punkty

 

Częstotliwość

przyznawania punktów

1

Nieusprawiedliwione godziny

Wychowawca

-5

Za każdą godzinę lekcyjną

2

Niewłaściwe zachowanie podczas lekcji, np. brak dyscypliny, rozmowy, jedzenie, używanie zabawek

Wychowawca

Nauczyciele

-5

Każdorazowo

 

3

Aroganckie zachowanie, np. kłamstwo, oszustwo, odmowa wykonania polecenia,

obraźliwe słownictwo, niestosowne gesty

Wychowawca

Nauczyciele

-10

Każdorazowo

 

4

Niewywiązanie się z zadeklarowanych/

wyznaczonych zadań, np. w pracy na rzecz szkoły i klasy, w tym zwrot dokumentów, sprawdzianów

Wychowawca

Nauczyciele

-5

Każdorazowo

 

5

Zaniedbanie obowiązków wynikających

z pełnionej funkcji w klasie lub szkole

Wychowawca

Nauczyciele

-10

Każdorazowo

 

6

Niszczenie mienia szkoły oraz innych osób

Wychowawca

Nauczyciele

-10

Każdorazowo

 

7

Kradzież, przywłaszczenie mienia szkoły lub innych osób

Wychowawca

Nauczyciele

-50

Każdorazowo

 

8

Cyberprzemoc

Wychowawca

Nauczyciele

-50

Każdorazowo

 

9

Nieodpowiednie zachowanie podczas imprez, uroczystości szkolnych (np. głośne rozmowy, zakłócanie ciszy, zaczepianie innych, rozśmieszanie)

Wychowawca

Nauczyciele

-5

Każdorazowo

 

10

Używanie wulgarnego słownictwa

Wychowawca

Nauczyciele

-10

Każdorazowo

 

11

Palenie/ papierosów/papierosów elektronicznych.

Wychowawca

Nauczyciele

-50

Każdorazowo

 

12

Posiadanie papierosów/papierosów elektronicznych.

Wychowawca

Nauczyciele

-30

Każdorazowo

 

13

Zażywanie lub bycie pod wpływem środków psychoaktywnych

Wychowawca

Nauczyciele

-50

Każdorazowo

 

14

Spożywanie napojów energetycznych

Wychowawca

Nauczyciele

-10

Każdorazowo

 

15

Stosowanie przemocy fizycznej lub

psychicznej, np. bójki, groźby, dokuczanie, przezywanie, popychanie

Wychowawca

Nauczyciele

-30

Każdorazowo

 

16

Stosowanie przemocy fizycznej, np. ciężkie pobicie z uszkodzeniem ciała

Wychowawca

Nauczyciele

-50

Każdorazowo

 

17

Posiadanie niebezpiecznych przedmiotów, np. nóż, scyzoryk, laser

Wychowawca

Nauczyciele

-20

Każdorazowo

 

18

Wychodzenie poza teren szkoły w czasie

przerw lub lekcji

Wychowawca

Nauczyciele

-20

Każdorazowo

 

19

Opuszczanie sali lekcyjnej, zajęć bez zgody nauczyciela

Wychowawca

Nauczyciele

-10

Każdorazowo

 

20

Niewłaściwe zachowania zagrażające zdrowiu własnemu i innych, np. bieganie na korytarzu, skakanie ze schodów

Wychowawca

Nauczyciele

-10

Każdorazowo

 

21

Używanie telefonu i innych urządzeń

elektronicznych w klasie i w szkole bez zgody nauczyciela

Wychowawca

Nauczyciele

-15

Każdorazowo

 

22

Brak stroju galowego w klasach 4-8

Wychowawca

Nauczyciele

-10

Raz dziennie

23

Nagana Dyrektora Szkoły

– wpis z komentarzem

Wychowawca

Nauczyciele

-50

Każdorazowo

 

24

Inne nieprzewidziane, niewłaściwe zachowanie ucznia w tym podczas zajęć

świetlicowych

Wychowawca

Nauczyciele

Do -25

Każdorazowo

 

25

Naruszanie czyjejś godności osobistej, przekraczanie dozwolonych granic, np. dotykanie, poklepywanie, podglądanie w toaletach

Wychowawca

Nauczyciele

10-20

Każdorazowo

 

26

Nierozliczenie się z biblioteką w wyznaczonym terminie

Wychowawca

Nauczyciele

15

Raz w semestrze

27

Dyskryminowanie innych na tle rasowym, innym, np. materialnym, intelektualnym

Wychowawca

Nauczyciele

10-20

Każdorazowo

 

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie