Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2016


                                                                                                          Chojnów 23.08.2016

SP4/ZP/1/2016

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo

Zamówień publicznych (Dz. U. z 2010  r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) informuję, że w prowadzonym przez

Szkołę Podstawową nr 4 im. Janusza Korczaka

ul. Kilińskiego o 23

  59-225  Chojnów

postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę żywności wybrano do realizacji zamówienia  wybrano do realizacji zamówienia  złożone przez Wykonawców:

część 1  -

Zakład Handlu i Usług „ Kama" 63-900 Rawicz Łaszczyn 25 a

część 2 

 Zakład Handlu i Usług „ Kama" 63-900 Rawicz Łaszczyn 25 a

część 3

Hurtownia Producentów Drobiu, Wędlin, Konserw, Hurt – Detal Elżbieta Krzyżosiak

67-100 Nowa Sól ul. Wrocławska 2

 

część 1 produkty mleczarskie

Wykonawca

Liczba punktów

Zakład Handlu i Usług „ Kama" 63-900 Rawicz Łaszczyn 25 a

 

100 %

część 2 artykuły spożywcze

Wykonawca

Liczba punktów

Zakład Handlu i Usług „ Kama" 63-900 Rawicz Łaszczyn 25 a

 

100 %

 

Część 3dostawa mięsa i produktów mięsnych

Wykonawca

Liczba punktów

Hurtownia Producentów Drobiu, Wędlin, Konserw, Hurt – Detal Elżbieta Krzyżosiak 67-100 Nowa Sól ul. Wrocławska 23

 

100 %

 

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt.  4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Środki ochrony prawnej:

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej

( odwołanie, Skarga do Sądu ) wobec czynności:

1)      wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)       odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)      niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)      zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

 

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. 179 do 198g (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

                                                                                  Kierownik Zamawiającego

                                                                                  Elżbieta Borysewicz

 

                                                                                 

 

                                  

Przetarg Nieograniczony na artykuły spożywcze na stołówkę szkolną przy SP nr 4 w Chojnowie.

21.07.2016r

Ogłoszenie o przetargu na żywność - (27.50 kb)

Specyfikacja - (131.50 kb)


Produkty mleczarskie - (12.21 kb) 

Różne produkty spożywcze -  (16.36 kb)

Ziemniaki, warzywa, owoce - (15.24 kb)

Mięso i produkty mięsne - (46.50 kb)

Mrożonki - (14.65 kb)

Pieczywo i wyroby piekarskie -  (11.43 kb)

Ryby mrożone -          (28.50 kb)

Oświadczenie o obowiązku podatkowym - (14.59 kb) 


UWAGA! OD 1 KWIETNIA 2016 r. ZMIANA NUMERU KONTA: 91 1020 3017 0000 2302 0381 0892 Za czerwiec 201756 zł.

                                         
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie